Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Traballos tutelados
Lecturas
Portafolios do alumno
Descrición
O seguimento dos traballos tutelados, da elaboración do portafolios, da presentación e exposición das lecturas faranse nas datas e horas de tutorías que acorden o profesor e os estudantes dentro das recollidas na guía do estudante.