Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A13 A15 B1 B4 B8 B14 C1 C3 C4 C6 C7 7 14 21
Proba obxectiva A13 A31 B1 B2 B3 B4 B8 B14 C1 C6 4 0 4
Seminario A13 A23 A31 B1 B5 B6 B7 B9 B10 B12 B13 15 0 15
Sesión maxistral A10 A13 A23 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 30 53 83
Traballos tutelados A13 A15 A23 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C6 C7 C8 12 13 25
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado