Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 A15 B7 B8 B9 B12 B13 B16 C4 C7 32 48 80
Presentación oral A13 A31 B4 B8 B13 B14 B15 C1 6 32 38
Proba oral A13 A31 B2 B4 B8 B12 C1 C6 2 16 18
Portafolios do alumno A14 B2 B3 B4 B14 B15 C1 C3 0 12 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado