Temas Subtemas
ASIGNACIÓN DAS EMPRESAS / INSTITUCIONES As prácticas regularanse polos convenios asinados entre a Universidade e as instituciones ou empresas que colaboren na formación dos estudantes. Corresponderá o coordinador de prácticas a asignación da empresa / institución na que cada estudante desenrolará as prácticas. En todo caso, para a selección dos estudantes teráse en conta criterios, tales como, rendimento académico no título de grado (calificacions académicas, asistencia as aulas...), preferencias de especialización, demandas das empresas ou instituciones receptoras, estudos previos, xornada e horario de traballo, lugar de residencia... Si o coordinador o estima necesario, mantenrá, ademáis, unha entrevista persoal previa con o estuddante.