Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo B18 B19 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C6 C8 0 50 50
Prácticas de laboratorio B19 B20 B21 B22 C1 C3 240 0 240
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado