Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Resumo
Descrición
O tutor académico manterá reunions periódicas cos estudantes tutorizados co obxeto
de realizar un seguimento cara o cumplimento dos objxetivos establecidos.