Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A29 B1 Poderase facer un exámen parcial na metade do cuadrimestre, sobre o temario impartido, que terá caracter liberatorio cando o alumno obteña 5.0 puntos sobre 10.0 puntos, e será compesatorio cando o alumno obteña 4.0 puntos sobre 10.0 puntos, para as convocatorias do presente curso.

Ao final do cuadrimestre e nas datas fixadas oficialmente polo centro, realizarase a proba obxectiva final.

A proba obxectiva constará dun máximo de 15 preguntas tipo test sobre problemas e cuestións conceptuais teóricas.

Esta proba obxectiva representa o 70% da nota final da materia.
70
Solución de problemas A29 B4 B5 Resolución de exercicios propostos e participación activa na aula. Interese e actitude do alumno.

A solución de problemas poderá ser o 15% da nota final da materia, e que se sumará cando a nota obtida na proba obxectiva sexa igual ou superior a 4.0 puntos sobre 10.0 puntos.
15
Prácticas de laboratorio A29 B4 B5 As sesións de prácticas de laboratorio son de obrigada asistencia e imprescindible superalas para poder aprobar a materia

As prácticas de laboratorio poderán ser o 15% da nota final da materia, e que se sumará cando a nota obtida na proba obxectiva sexa igual ou superior a 4.0 puntos sobre 10.0 puntos.
15
 
Observacións avaliación
<p>Todas as actividades, que contribúen á nota final do alumno, serán cualificadas sobre 10.0 puntos.</p><p>Para
poder sumar os puntos das actividades denominadas como Solución de
problemas" e "Prácticas de laboratorio", na nota da "Proba obxectiva" o
alumno terá que ter alcanzado un mínimo de 4.0 puntos. </p>