Resultados de aprendizaxe Competencias do título
É capaz de elaborar e interpretar planos e esquemas de instalacións industriais. A36
A37
B1
B5
B11
C3
É capaz de traballar nunha contorna gráfica tanto de forma autónoma como colaborativa A37
B1
B5
B11
C3
É capaz de elaborar a documentación gráfica e informes de datos do proxecto A37
B5
B11
C3