Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A36 B5 21 10.5 31.5
Prácticas de laboratorio A36 A37 B1 B5 B11 C3 15 22.5 37.5
Traballos tutelados A36 A37 B1 B5 B11 C3 15 15 30
Proba práctica A36 A37 B1 B5 B11 4 46 50
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado