Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión Gráfica/770G01005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Oficina Técnica/770G01035

Materias que continúan o temario

Observacións
A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
 Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
 Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
De se realizar en papel:
- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.