Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Biotecnological Processes and Products Code 610475106
Study programme
Mestrado Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Departamento profesorado máster
Química
Coordinador
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Lecturers
Veiga Barbazan, Maria del Carmen
E-mail
m.carmen.veiga@udc.es
Web http://masterbiotecnologiaavanzada.com/
General description IMPORTANTE: As plataformas de guías docentes das dúas universidades, aínda sendo similares, teñen lixeiras diferenzas. En caso de que exista algunha discrepancia entre as guías, terase en conta a publicada na páxina web do máster. NA DOCENCIA DA MATERIA PARTICIPAN TAMÉN OS SEGUINTES PROFESORES DA UVIGO: Francisco Javier Deive Herva (e-mail: deive@uvigo.es) Mª Asunción Longo González (e-mail: mlongo@uvigo.es) Emilio Rosales Villanueva (e-mail: emiliorv@uvigo.es) Conceptos básicos de análise e deseño de procesos biotecnolóxicos, con especial énfasis nos aspectos de integración e boas prácticas. Introducción á optimización, modelado e simulación de procesos biotecnolóxicos.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.