Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2021/22
Subject (*) Econometrics I Code 611G01022
Study programme
Grao en Economía
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Coordinador
Garcia-Carro Peña, Beatriz
E-mail
beatriz.garcia-carro@udc.es
Lecturers
Garcia-Carro Peña, Beatriz
E-mail
beatriz.garcia-carro@udc.es
Web
General description Esta materia, fortemente relacionada coa teoría económica, a estatística e as matemáticas, é unha continuación da Introdución á Econometría impartida no segundo curso, e céntrase, básicamente, en proporcionar un soporte axeitado que permita unha posterior ampliación dos coñecementos no marco da disciplina. A utilización de técnicas de inferencia estatística e a valoración da posible aplicación dos modelos con fins predictivos constitúen unha parte fundamental do temario.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.