Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Bases of Physical Education and Sport Code 620G01004
Study programme
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Educación Física e Deportiva
Coordinador
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.lazo@udc.es
Lecturers
Fernandez Romero, Juan Jose
Vazquez Lazo, Juan Carlos
E-mail
juan.jose.fernandez@udc.es
juan.lazo@udc.es
Web
General description O deporte e unha manifestación da motricidade humana que ven a ocupar un importante lugar dentro da Educacion Física. Para a Pobracion en xeral unha das manifestacions mais fáciles de recoñecer e identificar, e que reflexa un desenrrolo especifico da capacidade de movemento do ser human. Pero, para que calquiera especialidade deportiva chegue realmente a uns niveles altos de dominio exige un proceso previo de construcción sólidamente asentado sobre as bases da motricidade. A asignatura “Bases de la Educación Física y Deportiva” introduce a o alumno no coñecimento e análisis dos elementos sobre os que se organiza a motricidade das persoas, tanto o longo de sua etapa da educación obrigatoria a través da Educación Física, como en calquiera proceso de iniciación deportiva feito nalgún momento do seu ciclo vital. Pretende dotar a o alumno da competencia para identificar os elementos fundamentais (capacidades e habilidades) sobre os que se construia motricidade de calquera deporte, caracterizado por unhas estructuras formais e funcionáis particulares. A intención final e que o alumno sepa adaptar as exigencias que plantexa calquera deporte para diseñar un bon proceso de iniciación según sexan as características dos posibles alumnos co os que vaia a traballar no futuro, contribuyendo con elo a facilitar un desenrrolo motor acorde ca etapa evolutiva na que éstos se atopen. Os contidos abordados nesta asignatura van ter continuidade directa en todas as materias de deportes que impartense o longo do grado sindo, po lo tanto, unha materia obrigatoria que terá aplicacions en múltiples agros.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.