Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Work Placement III Code 653G01211
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Groba Gonzalez, Betania
E-mail
b.groba@udc.es
Lecturers
Alonso Cadavid, Andrea
Darriba Fraga, María José
Gándara Gafo, Berta
Germán Abad, Tatiana
Groba Gonzalez, Betania
Rama Fandiño, José Antonio
Trillo Costa, Javier
Vázquez Otero, Alba María
E-mail
andrea.alonso@udc.es
maria.darriba@udc.es
berta.gandara.gafo@udc.es
tatiana.german.abad@udc.es
b.groba@udc.es
jose.rama.fandino@udc.es
javier.tcosta@udc.es
alba.vazquez.otero@udc.es
Web
General description Esta materia pretende, mediante prácticas diarias dirixidas, desenvolver as competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa práctica clínica e/ou comunitaria da Terapia Ocupacional nos momentos do ciclo vital da infancia e a adolescencia. Descriptor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional, traballando adecuadamente en equipo e desenvolvendo as funcións e destrezas propias deste profesional en diferentes entornos, centros, hospitais, institucións e grupos sociais e poboacións.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.