Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Medical-Surgical Conditions in Adult Patients Code 653G01301
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 7
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Castro Iglesias, Maria Angeles
E-mail
angeles.castro.iglesias@udc.es
Lecturers
Castro Iglesias, Maria Angeles
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Reimunde Figueira, Pedro
E-mail
angeles.castro.iglesias@udc.es
ana.maseda@udc.es
pedro.reimunde@udc.es
Web http://www.udc.es/fcs
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coas afeccións médico cirúrxicas do adulto que orixinan disfunción ocupacional. Descritores: Coñecemento do proceso fisiopatolóxico en todos os momentos do ciclo vital, identificando os problemas e aspectos clínicos, preventivos e terapéuticos da persoa, tanto na saúde como na enfermidade. Coñecementos Médicos e Cirúrxicos aplicables ao ser humano en todos os momentos do ciclo vital (adulto) que capaciten para avaliar, sintetizar e aplicar tratamentos de Terapia Ocupacional.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.