Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Work Placement IV Code 653G01304
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rosende Celeiro, Iván de
E-mail
ivan.de.rosende.celeiro@udc.es
Lecturers
Cabarcos Dopico, Vicente
Cortés Cabeza, Inés
Fernández Barreiro, Jorge Juan
Hervás Del Valle, María Carmen
Nieto Riveiro, Laura
Romeu Cés, Tania
Rosende Celeiro, Iván de
Ruiz Virumbrales, Jorge
E-mail
v.cabarcosd@udc.es
ines.cortes@udc.es
j.fbarreiro@udc.es
carmen.hervas@udc.es
laura.nieto@udc.es
tania.romeu.ces@udc.es
ivan.de.rosende.celeiro@udc.es
jorge.ruiz@udc.es
Web
General description Esta materia pretende, mediante prácticas diarias dirixidas, desenvolver habilidades que permitan ao alumnado comprender e aplicar as destrezas e coñecementos vinculados coa práctica clínica e/ou comunitaria da terapia ocupacional no eido das persoas adultas con discapacidade de carácter físico, neurolóxico ou sensorial. Descritor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de terapia ocupacional, traballando axeitadamente en equipo e desenvolvendo as funcións e competencias propias desta profesión en distintos entornos, centros, hospitais, institucións e grupos sociais e poboacións.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.