Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Management., planning and Audits of Occupational Risk Prevention Code 760482006
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 4.5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
E-mail
coro.ffeal@udc.es
Lecturers
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
E-mail
coro.ffeal@udc.es
Web
General description Nesta asignatura o alumno conocerá os elementos básicos de xestión que lle permita desenrrolar as diferentes actividades preventivas da forma mais sencilla e clara posible, aportando os criterios necesarios para que éstas se adecuen as esixencias legais e as características de cada empresa. Para isto conocerán: - As funcións e actividades a desenrrolar nun sistema de xestión. - As políticas preventivas e a sua aplicación na empresa. - Cal é o contenido do Plan de Prevención de Riscos Laborais. - Como se realiza unha evaluación de riscos laborais. - As medidas e actividades de reducción e control de riscos. - As actuacións frente os cambios e sucesos previsibles. - A documentación do sistema preventivo. - As auditorias de prevención.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.