Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Teoría de Máquinas Code 770G02020
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Couce Casanova, Antonio
E-mail
antonio.coucec@udc.es
Lecturers
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
E-mail
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
General description A asignatura de Teória de máquinas e de caracter teórico e aplicado, o seu obxetivo e que os alumnos adquiran os coñecementos da profesión de enxeñeiro relacionados coa capacidade de coñecer e aplicar os principios básicos que rixen o funcionamiento das máquinas e mecanismos, coñecemento fundamental para calquier Inxeñeiro relacionado co sector industrial, o que lle permitirá adquirir unos coñecementos e destrezas para comprender o funcionamiento de calquier mecanismo ou máquina desde o punto de vista da cinematica e da dinámica da mesma.
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.