Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2020/21
Subject (*) Automation Code 770G02028
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Gonzalez Filgueira, Gerardo
E-mail
gerardo.gonzalez@udc.es
Lecturers
Gonzalez Filgueira, Gerardo
E-mail
gerardo.gonzalez@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.gal
General description OBXECTIVOS DA MATERIA: - Coñecer a estrutura e compoñentes básicos dun sistema automatizado. A parte operativa. Sensores, actuadores, interfaces. A parte de control. Controladores. - Manexo e instalación de autómatas programables. Metodoloxías de deseño. Grafcet e Gemma. - Aplicar os coñecementos para abordar o deseño e desenvolvemento de sinxelos proxectos de automatización. Descriptores: Principios de control e automatización. Sistemas de lóxica cableada. Sistemas de lóxica Programada. Robótica industrial. Ademais preténdese: - Empregar ferramentas software para o deseño e a simulación de automatismos. - Expor a automatización cableada e programada de sistemas secuenciales. - Desenvolver a automatización de diversas plantas dispoñibles nos laboratorios, empregando autómatas programables. Ao acabar a materia os estudantes serán capaces de: - Expor a estrutura xeral dun sistema automatizado coas diferentes tecnoloxías e equipos máis habituais. - Escribir funcións lóxicas de control de sistemas combinacionales e secuenciales sinxelos. - Analizar o funcionamento de esquemas de automatismos cableados eléctricos, pneumáticos e hidráulicos. - Describir a estrutura e o funcionamento dos autómatas programables (PLCs). - Deseñar e desenvolver programas de control con PLCs. - Expor os conceptos elementais da análise temporal de sistemas continuos, das accións de control e do emprego de reguladores. Obxectivos transversais: - O estudante poderá mellorar a súa organización do tempo de traballo (pola imposición de tarefas con prazos e requisitos) e a súa aprendizaxe autónoma (polo manexo de diversas ferramentas e fontes de información).
Contingency plan 1. Modifications to the contents 2. Methodologies *Teaching methodologies that are maintained *Teaching methodologies that are modified 3. Mechanisms for personalized attention to students 4. Modifications in the evaluation *Evaluation observations: 5. Modifications to the bibliography or webgraphy
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.