Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Técnicas Electrofisiolóxicas Código 610490027
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Rivadulla Fernandez, Juan Casto
Correo electrónico
casto.rivadulla@udc.es
Profesorado
Labra Pinedo, Carmen de
Rivadulla Fernandez, Juan Casto
Correo electrónico
c.labra@udc.es
casto.rivadulla@udc.es
Web http://http://www.usc.es/gl/titulacions/masters_oficiais/neurosci//
Descrición xeral Asignatura fundamentalmente práctica na que se desenvolverán diferentes técnicas electrofisiolóxicas das utilizadas habitualmente no laboratorio.
Plan de continxencia Trátase dunha materia 100% práctica na que os alumnos deben realizar por si mesmos as técnicas de preparación e adquisición de sinais electrofisiolóxicos. É, polo tanto imprescindible a presencialidade.
No caso de suspensión da docencia presencial, e xa que se trata dunha materia optativa, non se impartiría.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno debe coñecer os fundamentos básicos da electrofisioloxia BI1
BI2
BI8
BI10
O alumno debe ser capaz de interpretar un rexistro extracelular e intracelular BI2
BI4
BI8
O alumno debe coñecer as técnicas de análise mais usuais BI2
BI5
BI6
BI8
CI6

Contidos
Temas Subtemas
EEG e potenciais evocados. Introducción ao EEG
Realización de EEG e obtencion de potencias evocados auditivos
Rexistro extracelular Inclue a realización dun rexistro na cortiza somatosensorial.

Técnicas anestésicas, estereotaxicas
Tipos de electrodos
Identificación dun potencial de acción extracelular.
Resposta á estimulación sensorial

Rexistro intracelular Bases de electrofisioloxía intracelular
Rexistro intracelular nun modelo de rato virtual
Técnicas de análise Introducción as técnicas mais usuais no analise de datos electrofisioloxicos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación B1 B2 B4 B5 B6 B8 C6 5 10 15
Recensión bilbiográfica B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 0 5 5
Sesión maxistral B1 B2 B4 B5 B6 B10 C6 3 6 9
Prácticas de laboratorio B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 15 30 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Simulación Realización de rexistro intracelular en modelos de rato virtual
Recensión bilbiográfica Resolución de exercicios prácticos que o alumno ten que realizar fóra do horario de clase
Sesión maxistral Clases iniciais de cada tema no que se explicarán as bases teóricas que a continuación servirán para facer as prácticas
Prácticas de laboratorio EEG
Potenciais evocados
Rexistro extracelular
Espectrofotometria
Microscopia confocal in vivo

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
O profesor estará en todo momento guiando ós alumnos durante a realización das prácticas que farán eles mesmos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 Asistencia
Participación activa do alumno
Desenvolvemento no laboratorio
40
Simulación B1 B2 B4 B5 B6 B8 C6 Asistencia
Participación activa do alumno
Desenvolvemento no laboratorio
15
Recensión bilbiográfica B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 Resolución dos problemas propostos
Claridade no traballo
Entrega en tempo
35
Sesión maxistral B1 B2 B4 B5 B6 B10 C6 Asistencia e participación 10
 
Observacións avaliación

Ao tratarse dunha asignatura práctica, consideramos imprescindible a asistencia e participación activa nas mesmas.


Fontes de información
Bibliografía básica

Guía de introducción ás técnicas electrofisiolóxicas: The Axon Guide. (http://stg.rutgers.edu/stg_lab/protocols/The%20axon%20Guide.pdf)

Manual de tecnicas en electrofisioloxía clínica. MC Nicolau. Editorial da Universitat de les Illes Balears

Mariño J et al Combinación de nuevas técnicas electrofisiológicas y de imagen en el estudio de la función de la corteza visual primaria. [REV NEUROL 2003;36:944-950] 

Electrophysiology Gary S. Aston-Jones and George R. Siggins (http://www.acnp.org/g4/GN401000005/)

Wallis, Electrophysiology. A practical approach, Oxford University Press. , 1993,

Loew LM, ed. Spectroscopic membrane probes. Boca Raton, FL: CRC Press, 1988;297.

Tsien RY. Fluorescent probes of cell signaling. Am Rev Neurosci 1989;12:227–253.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisioloxía do Sistema Nervioso/610490004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías