Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Normas Internacionais de Información Financeira Código 611506005
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Estudo e aplicación dos Estándares Internacionais de Información Financeira, a súa adopción pola Unión Europea e a comparación co Plan Xeral de Contabilidade e as súas normas de desenvolvemento.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos

Manteranse os contidos planificados na GADU.

2.- Metodoloxías

• Metodoloxías docentes que se manteñen

Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online.

• Metodoloxías docentes que se modifican

A discusión dirixida refúndese na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de sociedades adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles

3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Teams, Forms e Moodle

Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas.

4.- Modificacións na avaliación

Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles.

Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas.

Observacións de avaliación:

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final.

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado.

5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os criterios para rexistrar e avaliar os elementos dos estados financeiros incluídos nas Normas Internacionais de Información Financeira (NIIF) do International Accounting Standards Board (IASB), con especial referencia aos adoptados pola Unión Europea. AP2
BP8
BP10
CP5
CP11
Profundizar nos aspectos que presentan diferenzas con respecto ás normas de contabilidade de ámbito exclusivamente español. AP9
AP12
CP4
Capacidade para interpretar as NIIF e as súas interpretacións, así como para aplicar os principios básicos contidos no marco conceptual, para emitir un xuízo sobre cuestións que non se inclúen expresamente nas normas. AP7
BP1
BP12
CP2
CP3
CP9
Valorar os feitos suxeitos a rexistro e valoración, facendo prevalecer o principio da sustancia económica da operación sobre a súa forma xurídica, para aplicar correctamente o principio de imaxe fiel, garantindo o cumprimento dos requisitos básicos da información no marco conceptual de referencia. AP5
AP6
BP4
CP8

Contidos
Temas Subtemas
O IASB: orixes, obxectivos e organización.
NIIF na Unión Europea: proceso de validación.
Normas Internacionais de Información Financeira. Clasificación e contidos.
Bases para as conclusións das regras.
Guías de aplicacións
Apéndices ás normas.
Procesos actuais de revisión das normas e proxectos actuais de novas normas
Se detallará ao comezo das clases.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C11 2 2 4
Sesión maxistral A2 A5 A6 A7 A9 A12 C11 10 10 20
Solución de problemas A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C4 C5 C9 C11 7 28 35
Proba mixta A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 1 5 6
Análise de fontes documentais A2 A6 A9 B10 B12 B8 C5 2 6 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debates sobre cuestións formuladas polo profesor.
Sesión maxistral Explicacións teóricas e prácticas do programa da materia.
Solución de problemas Suposicións prácticas sobre o programa da materia.
Proba mixta Exame teórico-práctico sobre o contido da materia.
Análise de fontes documentais Análise de fontes documentais de carácter normativo e doutrinario.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Titorías para axudar a resolver problemas.

Para os estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia, ao comezo do curso acordarase un horario específico de titorías compatible coa súa dedicación, polo que os primeiros alumnos deberían poñerse en contacto co profesor na primeira. dez días do semestre no que se imparte a materia, para establecer o calendario mencionado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C4 C5 C9 C11 Resolución de exercicios prácticos propostos na clase. 10
Análise de fontes documentais A2 A6 A9 B10 B12 B8 C5 Avaliación dos traballos de análise das Normas Internacionais de Información Financeira e a súa comparación coas normas de contabilidade españolas. 40
Proba mixta A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 Exame teórico-práctico dos contidos da materia. 50
 
Observacións avaliación

1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada.

 

2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final.

 

Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de  Avaliación, Revisión e  Reclamacións dás  Cualificacións dúas  Estudos de  Grao e  Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que valore a totalidade dos contidos e competencias da materia e que supoñerá o 100 % da cualificación final.

 

3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba mixta final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.

 

4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información.

 

5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente.

 

6. Outras observacións de avaliación continua: representará un 50% da nota total. O 50% restante corresponderá á cualificación da proba para realizar sobre todo o contido da materia no período de exames oficiais que siga ao fin das clases do cuadrimestre.

 

A solución de problemas poderase realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado, de forma que o profesor poderá valorar aspectos como: a asistencia a clase e as intervencións orais dos alumnos.

 

A efectos de avaliación, a ponderación de cada parte da materia, tanto na avaliación continua como na proba final, corresponderase coa porcentaxe de horas de docencia de cada parte. Sen prexuízo doutras probas de avaliación que se poidan realizar de maneira continuada, para a avaliación continua de cada parte, o profesor poderá realizar unha proba final, que terá lugar inmediatamente despois de terminar de impartir o temario da devandita parte. Alternativamente, poderase programar un exame parcial  liberatorio ao termo da impartición das dúas primeiras partes da materia.

 

 


Fontes de información
Bibliografía básica IFRS (). 2018 IFRS® Standards (Blue Book) Consolidated without early application. London
(). http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
(). www.cnmv.es .
(). www.efrag.org.
(). www.icac.meh.es.
(). www.ifrs.org.

DIRECCIONES DE INTERNET RELEVANTES:

http://www.icac.meh.es

http://www.cnmv.es

Bibliografía complementariaRecomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Superior I/611506004

Materias que continúan o temario
Contabilidade Superior II/611506007

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías