Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais Código 612943303
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Economía
Empresa
Coordinación
Varela Candamio, Laura
Correo electrónico
laura.varela.candamio@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Cachafeiro Garcia, Fernando
Rey García, Marta
Ron Latas, Ricardo Pedro
Varela Candamio, Laura
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
fernando.garcia@udc.es
marta.reyg@udc.es
ricardo.ron@udc.es
laura.varela.candamio@udc.es
Web http://http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral En este módulo se analizarán los aspectos básicos del asesoramiento jurídico empresarial, aspectos de carácter mercantil, administrativo, fiscal y laboral, entre otros. Las sesiones docentes sobre los diferentes temas que requieran presencialidad se complementarán con las actividades no presenciales que, dado el carácter semipresencial del MAXE, los alumnos deberán realizar previo encargo del profesorado.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir os coñecementos e habilidades necesarios para desenvolver unha actividade profesional exitosa no campo da asesoría xurídica empresarial. Aprender a delimitar e identificar con claridade as distintas situacións xurídicas ás que se enfronta a empresa e determinar o ordenamento xurídico de pertinente aplicación en cada caso. Coñecer a aplicación práctica dos coñecementos xurídicos, en diversos ámbitos multidisciplinares. Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa. Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa. Coñecer, manexar, elaborar e interpretar os principais documentos de tipo xurídico-económico relacionados co mundo empresarial. Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como ditames e informes, memorias ou traballos de investigación. AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP15
BP16
CP4
CP8
Desenvolver actitudes proactivas na resolución de problemas xurídico-empresariais, conformes ás prácticas deontolóxicas. Saber coordinar e dirixir grupos de traballo. Desenvolver habilidades para redactar, presentar e defender informes conforme ás distintas áreas do dereito relacionadas coa empresa. Desenvolver capacidades de alto nivel para a práctica profesional independente ou como profesional dentro dunha organización empresarial BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP7
BP8
BP15
BP16
BP17
CP3
CP4
CP5
CP6
CP8

Contidos
Temas Subtemas
DEREITO DE SOCIEDADES Constitución dunha sociedade.
A responsabilidade social corporativa.
A elección do tipo social.
A estrutura financeira da sociedade: o
capital social, as accións e participacións.
A responsabilidade limitada e a protección dos acreedores da sociedade.
A xestión e administración da sociedade.
Fusións e adquisicións.
Extinción da sociedade.
RELACIÓNS LABORAIS Contratación laboral
A EMPRESA NA REDE Dereitos fundamentais en Internet e protección de datos persoais
O comercio electrónico.
PROPIEDADE INTELECTUAL A protección da propiedade intelectual no ámbito da empresa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL DA EMPRESA ¿Qué é unha empresa socialmente responsable?
DEREITO ADMINISTRATIVO: LICENCIAS As licencias necesarias para emprender unha actividade empresarial

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A4 B3 B4 B5 B7 B8 B15 12 12 24
Lecturas A1 A3 A4 C4 C6 C8 0 20 20
Presentación oral A5 B7 B8 B15 C3 1 10 11
Seminario A2 A5 B3 B4 B7 9 9 18
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B3 B16 40 0 40
Solución de problemas B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B17 C4 5 10 15
Eventos científicos e/ou divulgativos C4 C5 C8 5 2 7
Discusión dirixida B2 B3 B4 B5 B7 B8 6 6 12
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Examínanse a xurisprudencia de actualidade e interese
Lecturas O profesor recomenda lectura de libros e artigos xurídicos relevantes.
Presentación oral Os alumnos deberán participar nas actividades, simulacións e presentacións de carácter oral requeridos polos profesores que impartan sesiones presenciais.
Seminario Destacados profesores ou profesionais expoñen temas de actualidade ou importancia
Sesión maxistral Clase na que o protagonismo recae sobre a intervención do profesor
Solución de problemas O profesor ou os alumnos plantexan problemas xurídicos e buscan solución xurídicas razonadas.
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia aos actos científicos ou divulgativos que os profesores aconsellen, así como, se fora o caso a facer os traballos, resumes, estudos de casos, etc. que se lles foran encomendados por parte do profesorado
Discusión dirixida O profesor guía aos alumnos no debate dunha cuestión xurídica de interese ou actualidade

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
Os profesores están a disposición dos alumnos para lles apoiar na preparación das diversas actividades e resolverlles dúbidas.
A coordinadora de máster e a coordinadora do módulo resolven as dúbidas ou problemas que puntualmente podan presentarse aos alumnos
Os alumnos dispoñen, dentro do PAT, dun tutor que pode asesorarlles nos problemas e dúbidas de carácter xeral quepoidan ter.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A2 A4 B3 B4 B5 B7 B8 B15 O estudo de casos realizarase de dúas maneiras:
1) No curso das clases presenciais.
2) Como actividades semipresenciais que serán propostas aos alumnos sempre acompañadas do material preciso para realizalas así como da fecha límite para a súa entrega.
65
Presentación oral A5 B7 B8 B15 C3 Nalgunhas clases presenciais o profesor plantexará actividades, simulacións e exposicións orais. 30
Seminario A2 A5 B3 B4 B7
Os seminarios poderán realizarse fora do horario das clases presenciais, e a asistencia aos mesmos será valorada positivamente.
5
 
Observacións avaliación

Os alumnos serán avaliados polo traballo que realicen ao longo do curso, cun sistema de avaliación contínua. Cada alumno adquire o compromiso de participar activa e satisfactoriamente nas actividades obrigatorias, que son as seguintes:
- 1) A asistencia ás clases presenciais e realización das actividades en Moodle. Os alumnos deberán xustificar as ausencias. En calquera caso, non se admitirá unha ausencia superior ao 20% das clases presenciais.
- 2) A realización das actividades encomendadas polos profesores das asignaturas na aula.
- 3) A realización das actividades non presenciais requeridas aos alumnos polo profesorado do máster, que serán evaluadas sempre que se entreguen dentro do prazo sinalado para a realización das mesmas. 4) Os alumnos poderán participar activamente nas actividades complementarias que se ofrecen ao longo do curso. Resérvase unha porcentaxe da nota final para avaliar as diversas actividades complementarias que teña realizado cada alumno. Para a superación do módulo os alumnos deben alcanzar a calificación de 5 ou superior.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade

Fontes de información
Bibliografía básica

Utilizaranse sempre as fontes máis recentes e as últimas edicións dos manuais recomendados polos profesores

As recomendacións bibliográficas a seguir son as indicadas puntualmente por cada profesor da materia (módulo)
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Estar pendente da plataforma Moodle(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías