Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Contratos Públicos Código 612943305
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Barrio Garcia, Gonzalo
Correo electrónico
gonzalo.barrio@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Barrio Garcia, Gonzalo
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
gonzalo.barrio@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir coñecementos sobre as novas Directivas de Contratación Pública AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP18
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Coñecer a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
BP18
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
1.As novas Directivas de Contratación Pública
-DIRECTIVA 2014/23/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á adxudicación de contratos de concesión

-DIRECTIVA 2014/24/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se deroga a Directiva 2004/18/CE

-DIRECTIVA 2014/25/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de febreiro de 2014 relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servicios postais e pola que se deroga a Directiva 2004/17/CE
2.Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 Sistemática
Novidades


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 6 6 12
Proba obxectiva A1 A3 1 0 1
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A5 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16 15 15 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Para facilita-la correcta comprensión dos contidos explicados complementarase o seu estudio con casos concretos e coa análise efectuada pola xurisprudencia.
Proba obxectiva Para valora-lo coñecemento dos principais aspectos explicados realizase unha proba obxectiva.
Sesión maxistral O contido da materia exporase a través da súa explicación nas clases presenciais.
Análise de fontes documentais Para estudia-la asignatura será necesario acudir á lexislación, as principais aportacións doctrinais e a análisie da xurisprudencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada realizarase atendendo as dúbidas ou consultas que poidan plantexarse con ocasión do estudo da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 A aprendizaxe desta materia complementarase co estudo da xurisprudencia e coa análise de casos concretos, expoñendo o seu razoamento e conclusións. 20
Proba obxectiva A1 A3 Para valora-lo coñecemento dos aspectos máis relevantes desta materia procederáse á realización dunha proba obxectiva. 80
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación serán os mesmos en primeira e segunda oportunidade.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda.

Fontes de información
Bibliografía básica Pernas García, Juan José, dir. (2013). Contratación pública estratégica . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Gimeno Feliu, José María (2014). El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública : de la burocracia a la estrategia : (el contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi-Thomson Reuters
Fernández Astudillo, José María (2018). El nuevo régimen de contratación pública. Comentarios a la luz de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Bosch
Gimeno Feliu, José María (2018). Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi
Fernández Acevedo, Rafael, dir. Valcárcel Fernández, Patricia, dir. (2014). La contratación pública a debate : presente y futuro. Cizur Menor: Civitas-Thomson Reuters
Gamero Casado, Eduardo, dir. Gallego Córcoles, Isabel, dir. (2018). Tratado de Contratos del Sector Público. Tirant lo Blanch
Moreno Molina, José Antonio (2018). Una nueva contratación pública social, ambiental, eficiente, transparente y electrónica. Bomarzo

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Mestrado/612943319

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías