Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dereito Inmobiliario e da Construción III Código 612943311
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Dereito Público
Economía
Coordinación
Legeren Molina, Antonio
Correo electrónico
antonio.legeren@udc.es
Profesorado
Aba Catoira, Ana Maria
Barreiro Viñan, Jose Manuel
Campo Villares, Manuel Octavio del
Garcia-Pita y Lastres, Jose Luis
Legeren Molina, Antonio
Mendez Naya, Jose
Parada Arcas, Pablo
Peña Lopez, Fernando
Correo electrónico
ana.abac@udc.es
jose.barreiro.vinan@udc.es
m.campov@udc.es
j.l.garcia-pita@udc.es
antonio.legeren@udc.es
jose.mendez@udc.es
p.parada@udc.es
fernando.pena@udc.es
Web http://www.dereito.udc.es/gl/maxe
Descrición xeral Esta materia trata varios aspectos máis tanxenciais do Dereito Inmobiliario pero, sen dúbida, de interese notable e aplicación práctica
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento de varios aspectos máis tanxenciais do Dereito inmobiliario: mercados, fondos de investimento inmobiliario, etc. Tamén se desenvolverán varios talleres que afecten ás competencias que se indican AP1
AP5
AP7
AP8
AP9
AP10
BP1
BP2
BP4
BP5
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP14
BP15
BP16
CP1
CP3
CP6

Contidos
Temas Subtemas
CONTRATO DE ARRENDAMENTO Arrendamentos: vivenda, local de negocio, etc
ASPECTOS PROCESAIS DO DEREITO INMOBILIARIO Os procesos arrendaticios
MERCADO DE VALORES E VALORES INMOBILIARIOS Fondos de inversión inmobiliaria
XESTIÓN SECTORIAL Xestión sectorial e marketing
FISCALIDADE INMOBILIARIA Fiscalidade práctica do sector inmobiliario: impostos aplicados a compra-venda de vivenda e xestión hipotecaria básica.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 A2 A3 0 25 25
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B15 C6 5 15 20
Sesión maxistral B4 B5 20 25 45
Estudo de casos B1 B2 B4 B5 B8 B10 C3 5 30 35
Discusión dirixida A5 B3 B7 B8 B9 B11 B12 B14 B16 C1 5 15 20
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Entregaráse ós alumnos certos textos para traballar nas diferentes sesións
Solución de problemas Pediráselles aos alumnos que resolvan un suposto concreto real, aplicando todos os coñecementos e metodoloxías aprendidas nas sesións
Sesión maxistral As sesións maxistrais dos profesores servirán para facer unha presentación xeral da materia, destacando tamén os aspectos máis interesantes e complicados que teña
Estudo de casos A través desta metodoloxía preténdese que os alumnos estuden a fondo unha serie de casos reais, analizándoos de xeito global e examinando todos os aspectos xurídicos implicados no caso.
Discusión dirixida Coa axuda do profesor, preténdese que os estudantes expoñen as distintas posibilidades antes dunha suposición, estructurando e argumentando a súa opinión

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Para o estudo dos casos, os estudantes poden acudir ao profesor, xa sexa persoalmente, ou por correo electrónico, para que poidan proporcionarlles a orientación adecuada para detectar problemas legais que xurdan e proporcionar as ferramentas para poder resolvelos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B15 C6 Para a avaliación será necesario resolver un caso práctico proposto nas clases. 70
Sesión maxistral B4 B5 Valorarase a asistencia activa a sesións presenciais 10
Estudo de casos B1 B2 B4 B5 B8 B10 C3 Realizaranse exercicios e resolveranse casos prácticos presenciais ou en liña 20
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá no caso práctico proposto que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito Inmobiliario e da Construción I/612943309
Dereito Inmobiliario e da Construción II/612943310

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías