Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introducción á Teoría de Xogos Código 614493118
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
García Jurado, Ignacio
Correo electrónico
ignacio.garcia.jurado@udc.es
Profesorado
García Jurado, Ignacio
Correo electrónico
ignacio.garcia.jurado@udc.es
Web http://dm.udc.es/profesores/ignacio
Descrición xeral O obxectivo deste curso é presentar os principais modelos, conceptos e resultados da teoría de xogos, así como algunhas aplicacións da devandita teoría nas ciencias sociais, con especial énfase na economía.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos resultados teóricos incluídos no programa AM16
AM17
AM21
AM22
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP17
BP18
BP19
BP20
BP21
CP11
CP13
CP14
CP15
Capacidade para aplicar correctamente os coñecementos obtidos á modelización e resolución de problemas de toma de decisións en interacción con outros decisores AM16
AM17
AM21
AM22
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP17
BP18
BP19
BP20
BP21
CP11
CP13
CP14
CP15

Contidos
Temas Subtemas
Xogos en forma estratéxica. Introdución á teoría da utilidade, definición e exemplos de xogos en forma estratéxica, equilibrio de Nash, estratexias mixtas en xogos finitos, xogos bimatriciales, xogos bipersonales de suma nula, xogos matriciales, refinamentos do equilibrio de Nash.
Xogos en forma extensiva. Definición, clasificación e exemplos de xogos en forma extensiva, equilibrio de Nash, relacións entre a forma extensiva e a forma normal, equilibrio perfecto en subjuegos.
Introdución aos xogos TU. Definición e exemplos de xogos TU e doutros modelos cooperativos, o core, o valor de Shapley.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A16 A21 A22 B1 B4 B5 B17 B19 B20 B21 C11 C14 C15 28 44 72
Solución de problemas A17 B2 B3 B18 C13 7 38 45
Proba obxectiva A16 A17 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B17 B18 B19 B20 B21 C11 C13 C14 C15 3 0 3
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases impartidas con lousa electrónica e canón de vídeo. Utilizarase tamén o sistema de vídeoconferencia. Fomentarase a participación dos alumnos nas clases. Poñerase a disposición dos alumnos os apuntamentos da materia.
Solución de problemas Nalgunhas sesións resolveremos problemas en grupo.
Proba obxectiva Tratarase dun exame de problemas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
En todos os casos se tratará de adaptarse ás peculiaridades dos alumnos á hora de desenvolver cada unha das metodoloxías. En particular, nas sesións de titorías de atención personalizada intentarase coñecer mellor cada alumno e axudalo a resolver as dificultades que poidan xurdirlle na realización deste curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A16 A17 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B17 B18 B19 B20 B21 C11 C13 C14 C15 A proba obxectiva será un exame de problemas no que os alumnos poderán facer uso dos libros e apuntamentos que desexen. 80
Sesión maxistral A16 A21 A22 B1 B4 B5 B17 B19 B20 B21 C11 C14 C15 A asistencia e participación nas sesións maxistrais valorarase ata con dez puntos. 10
Solución de problemas A17 B2 B3 B18 C13 A asistencia e participación nas sesións de solución de problemas valorarase ata con dez puntos. 10
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Osborne M. y Rubinstein A. (1994). A Course in Game Theory. The MIT Press
González-Díaz J., García-Jurado I. y Fiestras-Janeiro M.G. (2010). An Introductory Course on Mathematical Game Theory. American Mathematical Society
Owen G. (1995). Game Theory. Academic Press
Myerson, R. (1991). Game Theory. Analysis of Conflict. Game Theory. Analysis of Conflict
Casas Méndez B., Fiestras Janeiro M.G., García Jurado I. y González Díaz J. (2012). Introducción a la teoría de juegos. USC editora
Sanchez Rodríguez E. y Vidal Puga J. (2014). Juegos coalicionales. Universidade de Vigo

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Modelos Interactivos da Investigación Operativa/614493025
Xogos Cooperativos/614493026

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías