Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Ferramentas Informáticas para a Análise II Código 615518023
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Costa Bouzas, Julian
Correo electrónico
julian.costa@udc.es
Profesorado
Costa Bouzas, Julian
Correo electrónico
julian.costa@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo xeral desta materia é que os estudantes adquiran as destrezas e competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar, empregando o software libre R, os principais métodos de aprendizaxe estatística supervisado e non supervisado nunha investigación social ou de mercados.
Plan de continxencia Ao ser un Máster en extinción, esta materia só ten dereito a exame. Este será realizado de forma virtual se as circunstancias así o esixen.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dispor de ferramentas informáticas para a análise cuantitativa baseadas en software libre AM8
AM9
BM8
CM3
Coñecer o funcionamento de ferramentas informáticas baseadas en software libre para a análise cuantitativa, tanto descritiva coma predictiva, que demanda a investigación social e de mercados AM1
AM3
AM4
AM8
AM9
BM1
BM2
BM3
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Introdución Aprendizaxe supervisada e non supervisada con R
Regresión e deseño de experimentos en R Formulas e modelado en R
Modelos de deseño de experimentos
Modelos de regresión lineal
Modelos avanzados de regresión
Clasificación supervisada en R Métodos clásicos: Análise discriminarte e regresión loxística
Métodos baseados en árbores
Outros métodos de clasificación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A1 B2 B6 C1 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Os alumnos deberán demostrar o seu dominio da materia e a súa capacidade para a resolución de problemas no ámbito da aprendizaxe estatística empregando R.

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición
A atención personalizada é unha actividade académica que ten como finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado, de forma individual ou en pequeno grupo, relacionadas co estudo e temas vinculados coa materia. Esta atención servirá, dunha banda, ao profesor para detectar posibles problemas na metodoloxía empregada para impartir a materia e, por outra, aos alumnos para consolidar os coñecementos e para expresar as súas inquedanzas acerca da materia.

Esta actividade desenvolverase de forma presencial.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 B2 B6 C1 A proba mixta ten por obxeto valorar a correcta comprensión e aplicación dos contidos da materia. Realizarase de forma individual empregando o software R. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning: with Aplications in R. Springer
Fox, J. y Weisberg, S. (2011). An R Companion to Applied Regression. Sage
Cichosz, P. (2015). Data Mining Algorithms: Explained Using R. Wiley
Ledolter, J. (2013). Data Mining and Business Analytics with R. Wiley
Torgo, L. (2011). Data Mining with R: Learning with Case Studies . Chapman & Hall/CRC
Williams, G. (2011). Data Mining with Rattle and R. Springer
Faraway, J. (2006). Extending Linear Models with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models. Chapman & Hall/CRC
Dalgaard, P. (2008). Introductory Statistics with R. Springer
Lander, J. (2013). R for Everyone: Advanced Analytics and Graphics. Addison-Wesley
Matloff, N. (2011). The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design. No Starch Press

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Taller de Análise Cuantitativa/615518012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Ferramentas informáticas para a Análise I/615518022

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías