Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Prácticas Código 615518024
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Economía
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Correo electrónico
carmen.rodriguez2@udc.es
Profesorado
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Correo electrónico
carmen.rodriguez2@udc.es
Web
Descrición xeral As prácticas externas en Socioloxía Aplicada son unha parte fundamental da formación do estudiantado que curse este Máster, ao permitirlle achegarse á realidade laboral e aplicar de forma práctica o aprendido durante os cursos.
As prácticas poderanse desenvolver en institucións públicas, empresas ou entidades non lucrativas. Farase un seguimento obrigatorio destas por parte dun/a titor/a académico e un/a titor/a profesional.
Plan de continxencia Ao ser un Máster en extinción, esta materia só ten dereito a exame. Este será realizado de forma virtual se as circunstancias así o esixen. Se é necesario, as prácticas poden realizarse en formato de teletraballo.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ter experiencia na aplicación dos coñecementos adquiridos en contextos reais. AM1
AM5
AM8
AM11
BM1
BM2
BM3
BM4
BM6
CM1
CM3
CM6
Reflexionar como se desenvolve a aplicación dos coñecementos adquiridos no máster por profesionais de maior experiencia na realidade. AM1
AM4
AM5
BM1
BM2
BM5
BM9
CM6
CM7
CM8
Ter experiencia real na toma de decisións. AM4
AM5
AM10
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
CM5
CM8
Ter experiencia de adaptación a novas circunstancias no mundo laboral. AM9
BM5
BM7
BM8
BM9
CM3
CM4
CM5
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
As prácticas externas en Socioloxía Aplicada son unha parte fundamental da formación do estudiantado que curse este Máster, ao permitirlle achegarse á realidade laboral e aplicar de forma práctica o aprendido durante os cursos.
As prácticas poderanse desenvolver en institucións públicas, empresas ou entidades non lucrativas.
As prácticas pódense realizar nas institucións coas que o mestrado ten asinado un convenio, aínda que tamén hai a posibilidade de que, a través da iniciativa individual do alumnado, póidanse promover convenios con calquera tipo de entidade ou de que os alumnos poidan facer as prácticas coas institucións que asinaron acordos marco coa UDC.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A4 A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 275 0 275
Portafolios do alumno B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 C1 C6 C7 C8 0 24 24
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Consistirá na realización das prácticas na entidade elixida para tal fin (coa supervisión dun/a titor/a académica e un/a titor/a profesional). As actividades a realizar polo alumnado e as condicións nas que estas se desenvolven estarán recollidas nun Proxecto Formativo redactado ao comezo do período de prácticas.
Portafolios do alumno O portafolio do alumno/a será un Informe de Avaliación do alumnado sobre o Centro de Prácticas e unha Memoria de Prácticas (seguindo o formato das prácticas externas establecido) que serán entregados presencialmente nas datas sinaladas, con antelación, polos/as titores/as académicos/as.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Portafolios do alumno
Descrición
As tutorías resultan importantes para preparar, coordinar e xestionar as prácticas. Os estudantes poderán consultar calquera dúbida co seu titor/a presencial ou virtualmente (a través de Moodle e do correo electrónico).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A4 A5 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliación das prácticas por parte do/a titor/a profesional. 50
Portafolios do alumno B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 C1 C6 C7 C8 Avaliación da Memoria de Prácticas por parte do/a titor/a interno/a ou académico/a. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías