Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado Código 615518025
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Economía
Economía Aplicada 1
Matemáticas
Socioloxía e Ciencia Política da Administración
Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Calo Garcia, Estefania
Costa Sanchez, Carmen
Diz Reboredo, Carlos
Fernández Casal, Rubén
Garcia Docampo, Manuel
Otero Enriquez, Raimundo
Perez Carames, Antia
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Santiago Gómez, Elvira
Suárez Grimalt, Laura
Correo electrónico
estefania.calo@udc.es
carmen.costa@udc.es
carlos.diz@udc.es
ruben.fcasal@udc.es
manuel.garcia.docampo@udc.es
raimundo.otero@udc.es
antia.perez@udc.es
carmen.rodriguez2@udc.es
ariadna.rodriguez@udc.es
elvira.santiago@udc.es
laura.suarez.grimalt@udc.es
Web http://http://socioloxiaudc.azurewebsites.net/saisym/
Descrición xeral O Traballo Fin de Máster (TFM) constitúe a elaboración e defensa pública dun traballo de investigación que supoña (e demostre) a posta en práctica das competencias adquiridas polo alumnado ao longo do Máster e que lle capacitan para realizar as tarefas profesionais ás que este título vai dirixido.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos.
Pero como non en todos os casos pódese realizar un traballo de campo de forma presencial, se poderán desenvolver traballos de profundización teórica (reforzando os marcos teóricos dos traballos en curso, profundando na operativización dos conceptos...) e/ou nos que cobre importancia e poténciese o desenvolvemento do deseño metodolóxico (cando non sexa posible a súa aplicación a través do traballo de campo).

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados. Mantéñense todas aquelas que poidan desenvolverse non presencialmente.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Todos/as aqueles/as que non poidan facer presencialmente o seu traballo de campo, poden optar por realizalo de forma virtual, polos medios que consideren oportunos ou aos que teñan acceso (Whatsapp, Teams, Telegram, Skype ou por teléfono).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A través do correo, Teams ou Moodle no horario de titorías que estableza cada profesor.

4. Modificacións na avaliación
Segue sendo unha redacción dun traballo individual escrito aplicando os coñecementos adquiridos no Mestrado e supervisado por un/a titor/a, que será defendido publicamente nunha exposición oral fronte a un tribunal. Se as circunstancias non permiten facelas presenciais, a defensa pública e a revisión serán de forma non presencial a través de Teams.

*Observacións de avaliación:
Desenvolverase un Procedemento Extraordinario de TFM para ter en conta as novas circunstancias. Nel as modificacións centraranse en flexibilizar as solicitudes de cambios (necesarios polo novo contexto) e promover a adaptación á non presencialidade dos contidos, da metodoloxía, dos procedementos de entrega do TFM e da avaliación.
Estes cambios son aplicables a todas as convocatorias.
No caso de problemas de conexión, conectividade telemática ou de acceso ao ordenador o día da entrega ou celebración das probas de avaliación, buscaranse alternativas con estes/as estudantes con posibilidade de realizar esta/s proba/s en distintos horarios ou en distinta modalidade.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
No plano cognitivo: Integrar os coñecementos adquiridos para aplicalos á resolución dunha investigación social ou de mercados. AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM11
BM1
BM2
BM3
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
CM3
CM4
CM6
CM7
No plano subxectivo: Capacidade de presentar e defender os resultados do traballo ante un público profesional. AM8
AM10
BM3
BM4
CM1
CM5
CM8

Contidos
Temas Subtemas
O traballo consistirá no estudo de calquera ámbito da investigación social ou de mercados e estará dirixido, preferentemente, á resolución dun problema real.
En calquera caso, a memoria debe realizarse aplicando o proceso de investigación científica e demostrar que se adquiriron as competencias do título.
Só pódese defender unha vez superados os demais créditos da titulación.
O TFM deberá mostrar os coñecementos e competencias adquiridas ao longo do Máster.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 237 237
Recensión bilbiográfica A1 A6 A8 A11 B1 B6 C6 0 50 50
Presentación oral A10 B4 B6 B7 B8 B9 C1 1 2 3
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Redacción dun traballo escrito aplicando os coñecementos adquiridos no Máster. É un traballo individual (supervisado por un/a titor/a) que será defendido publicamente nunha exposición oral fronte a un tribunal.
Recensión bilbiográfica Lectura e síntese de textos para a elaboración do TFM.
Presentación oral Elaboración e exposición dunha presentación oral para a defensa do TFM ante un tribunal.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Recensión bilbiográfica
Descrición
O traballo do alumnado será supervisado por un/a titor/a. Este/a ocuparase de orientar e resolver as dúbidas que o alumnado poida ter na súa realización.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Redacción dun traballo escrito aplicando os coñecementos adquiridos no Máster. Para o seu desenvolvemento existirán dúas opcións: (i) A realización vinculada a unha práctica desenvolvida no período de prácticas en empresas ou institucións; (ii) a realización independente de ditas prácticas.
É un traballo individual (supervisado por un/a titor/a) que será defendido publicamente nunha exposición oral fronte a un tribunal.
100
 
Observacións avaliación
Para ser avaliado do TFM é necesario estar matriculado neste, ter superados o resto de créditos do Máster e ter asignado un tema e un/a titor/a.

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías