Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Modelaxe 1 Código 616G02015
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Taibo Pena, Francisco Javier
Correo electrónico
javier.taibo@udc.es
Profesorado
Taibo Pena, Francisco Javier
Correo electrónico
javier.taibo@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia estúdase o proceso de creación de modelos 3D dixitais para o seu uso en productos de animación ou videoxogos. Aplicaránse na práctica diversas técnicas e ferramentas para conseguir os resultados desexados en cada caso e estudaranse as propiedades que deben cumprir eses modelos para adecuarse ao uso que se lles vaia dar (render off-line ou render en tempo real).

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar e evaluar a adecuación dun modelo 3D para diferentes usos na industria da animación e videoxogos. A7
A9
A10
C1
C3
C8
Capacidade de creación de modelos 3D cunha forma e topoloxía correctas, atendendo ás restriccións e requisitos impostos, para o seu uso en produccións de animación e videoxogos. A7
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9
Comprensión do traballo de modelado e como encaixa no pipeline o fluxo de traballo dunha producción, tanto de animación como de videoxogos. Interacción coas outras tarefas do pipeline. A7
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
Introducción ao modelado 3D Introducción ao modelado 3D
Usos e aplicacións
Modelado 3D e escultura dixital
Superficies duras e modelado orgánico
Técnicas de modelado
Estructura da escena Grafo da escena (scene graph)
Transformacións
Organización e reutilización de modelos. Instancias
Referencias externas
Modelado poligonal Mallas de polígonos
Compoñentes dunha malla de polígonos
Vectores normais
Superficies paramétricas. NURBS Splines
Curvas NURBS
Superficies NURBS
Creación de superficies
Topoloxía Importancia da topoloxía no modelado 3D
Fluxo de caras e aristas. Valencia dos vértices
Topoloxía e xeometría sólida constructiva (CSG)
Mapeado de texturas Correspondencia entre espacio textura 2D e espacio obxeto 3D
Coordenadas de textura (UV). Proceso de mapeado de texturas en mallas poligonais
Mapeado de texturas en superficies paramétricas (NURBS)
Importancia da topoloxía e o suavizado no mapeado de texturas
Suavizado Técnicas de suavizado de modelos
Superficies de subdivisión
Importancia da topoloxía no suavizado de mallas poligonais
Suavizado en superficies duras e modelos orgánicos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 22.5 24 46.5
Obradoiro A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 22.5 45 67.5
Proba mixta A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 1 0 1
Proba práctica A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 2 0 2
Portafolios do alumno A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 0 30 30
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Obradoiro Traballo de laboratorio, resolución de problemas aplicando os conceptos estudados na teoría sobre un software de creación de contidos dixitais en 3D
Proba mixta Exame teórico
Proba práctica Exame práctico no laboratorio
Portafolios do alumno Traballo final da asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Portafolios do alumno
Descrición
As titorías complementarán os obradoiros, clases teóricas e os traballos personais, de forma que se poidan resolver as dudas e dificultades que surxiran durante as clases, o estudo ou o traballo non presencial. Istas titorías poderanse realizar tanto de forma individual como en pequenos grupos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Exercicios prácticos 25
Proba práctica A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Exame práctico 25
Portafolios do alumno A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 Traballo final da asignatura 25
Proba mixta A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 C1 Exame teórico 25
 
Observacións avaliación

A avaliación da materia comporase de catro bloques, co mesmo peso cada un (25% da nota final):

- Exame teórico
- Exame práctico
- Exercicios de clase
- Traballo final

Os exámes e a entrega do traballo final realizarase na data oficial do exame.
Os traballos de clase entregaranse nos plazos correspondentes que se indiquen en clase e se publiquen nas tarefas de Moodle.


Fontes de información
Bibliografía básica William Vaughan (2011). Digital Modeling. New Riders
William Vaughan (2018). The Pushing Points Topology Workbook: Volume 01. CreateSpace Independent Publishing Platform

Bibliografía complementaria Danan Thilakanathan (2016). 3D Modeling For Beginners: Learn everything you need to know about 3D Modeling!. CreateSpace Independent Publishing Platform
3DTotal Publishing (2017). Beginner's Guide to Sculpting Characters in Clay. 3DTotal Publishing
Mike de la Flor, Bridgette Mogeon (2010). Digital Sculpting with Mudbox: Essential Tools and Techniques for Artists. Focal Press
Raúl Rocha, Carlos Sastre, José Manuel Pequeño, Daniel López (2019). Diseño y Creación de Personajes. Parramon
Jeremy Cantor, Pepe Valencia (2004). Inspired 3D Short Film Production. Thomson Course Technology
Alberto Rodriguez (2010). Proyectos de Animación 3D. Anaya Multimedia
Isaac V. Kerlow (2004). The Art of 3D Computer Animation and Effects. John Wiley & Sons, Inc.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Modelaxe 2/616G02016
Modelaxe Escultórica/616G02023
Materiais e Iluminación/616G02017

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías