Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Metodoloxía selectivo correlacional Código 620517004
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
,
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Nesta materia preténdese que ao alumnado coñeza as técnicas de mostraxe e saiba construír e analizar un
cuestionario.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber realizar un deseño de investigación con metodoloxía selectivo correlacional AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4
Saber analizar os resultados e interpretalos AI7
AI8
AI9
BI1
BI2
BI3
BI5
BI6
BI7
BI9
CI1
CI2
CI3
CI4

Contidos
Temas Subtemas
Mostraxe e tipos de mostraxe nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Cálculo do tamaño mostra
Técnicas de mostraxe
Mostro estratificado
Nivel de confianza e erro de mostraxe
Deseños de enquisas nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Métodos de recollida de datos.
A Enquisa
O cuestionario nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Deseño de cuestionarios
Fiabilidade e validez
Entrevista nas ciencias da actividade física, deporte e saúde
Características da entrevista
Análise factorial Análise factorial exploratorio

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 60 65
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o
ejercicios.

Resolución de problemas e/ou exercicios: Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio relacionado coa temática da materia complemento da lección maxistral
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia por parte do profesorado

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios: Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio
relacionado coa temática da materia complemento da lección maxistral.


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: O alumno debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Exame pregunta curta e/ou tipo test 20
Solución de problemas A7 A8 A9 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Resolución de problemas e/ou exercicios: Resolución de supostos prácticos (30%)


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: avaliarase a calidade dos traballos (50%)
80
 
Observacións avaliación

En las convocatorias extraordinarias el alumno deberá hacer frente a las pruebas no realizadas o superadas, y se le

guardará la nota de aquellos aspectos ya superados o cursados.


Fontes de información
Bibliografía básica

Leon, O. y Montero, I., Métodos de investigación en psicología y educación, ,

Martinez, R., Psicometría: teoria de test psicológicos y educativos, ,

Arce, C., Técnicas de construcción de escalas psicométricas, ,

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías