Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Socioloxía da actividade física e do deporte Código 620G01015
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Mosquera Gonzalez, Maria Jose
Correo electrónico
maria.jose.mosquera@udc.es
Profesorado
Mosquera Gonzalez, Maria Jose
Correo electrónico
maria.jose.mosquera@udc.es
Web
Descrición xeral A materia pertenece ao modulo "Materias básicas da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas".
Ten como obxetivo introducir aos alumnos no ámbito da Socioloxía do Deporte, para conquerir que sexan capaces de observar, identificar e aplicar na súa actividade profesional á perspectiva sociolóxica.
Considerando que non existen outros créditos adicados aos coñecementos da Socioloxía Xeral, é necesario introducir de forma sintética as correntes de pensamento da Socioloxía e os conceptos fundamentais que forman parte do proceso de socialización que se da na sociedade e no deporte. Neste sentido, a primeira orientación do programa é macrosociolóxica, pero tamén se considera o individuo e as súas interaccións dende a perspectiva micro, polo tanto recolle posturas integradoras macro-micro.
O descriptor de contido do modulo co que se relaciona a materia, que figura no documento de Grado, é o seguinte: "Bases e perspectiva sociolóxica para a análise socio-cultural da Actividade Física e o Deporte: o deporte como feito social. Cultura deportiva e proceso de socialización: cultura de modernidade e postmodernidade (valores de postmodernidade de resistencia. Postmodernidade de decadencia: violencia). A socialización deportiva en función do xénero. Estructura social da práctica físico-deportiva de ocio e tempo libre: intereses dos grupos sociais e estilos de vida. Fundamentos da recreación e do ocio".
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos. Non se modifican

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: sesión maxistral e obradoiro.
No obradoiro se solucionarán as dúbidas das Prácticas de Aula que o alumnado realizará como traballo non presencial. Si houbese confinamento, as dúbidas se solucionan a través da plataforma Teams

*Metodoloxías docentes que se modifican.
Aprendizaxe e Servizo

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Atenderase o alumnado a través de titorías individuais

4. Modificacións na avaliación:
Os exámenes son presenciais na aula a través de Moodle. Si hai confinamiento, os exámenes se realizarán igualmente a través de Moodle pero online.

*Observacións de avaliación: Non hai

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía.
Os documentos básicos están dispoñibles en moodle

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer, comprender e interpretar as características das persoas e os seus contextos socioculturais, co fin de adecuar a súa intervención profesional ás mesmas, garantindo a igualdade de oportunidades no acceso á práctica físico-deportiva. A1
A3
B3
B5
B7
B12
B15
B18
B19
C4
C7
Comprender e interpretar as expresiones do feito social deportivo en cada cultura para poder intervir nos cambios necesarios para a igualdade de oportunidades, a igualdade de xénero e garantir os principios éticos e de xogo limpio. A1
A3
A7
B5
B12
B15
Acadar as ferramentas necesarias para construir unha “mente sociolóxica” sobre o deporte, entendendo éste dende a concepción postmoderna: como un sistema aberto. A1
A3
Coñecer as aportacións da Socioloxía do Deporte para o exercicio profesional do Licenciado en Ciencias da Actividad Física e do Deporte. A1
A3
A7
B3
B5
B12
B15
B19
C4
C6
C7
Elaborar unha visión do deporte como institución social, entendida como moito máis que práctica deportiva. A1
A3
Construir unha visión macro da sociedad e do deporte para ser capaz de comprender o mapa de relacións entre os elementos, as funcións de cada un e identificar os procesos donde o profesional da Educación Física pode e debe incidir. A1
A3
B5
B15
B19
Ser capaz de observar e identificar o modelo de cultura deportiva da sociedade, de cada deporte, de grupos específicos e de cada persona en particular. A1
A3
A7
B5
B12
Coñecer os factores que determinan o nacimento, evolución e desenvolvemento da Socioloxía e a súa vinculación coa sociedade industrial A2
Coñecer as ideas principais dos sociólogos clásicos: Comte, Durkheim, Weber e Marx, así como a aplicación das súas ideas ao ámbito do deporte. A3
Comprender que o nacimento do Deporte Moderno é un fenómeno “paralelo” ao nacimiento da Socioloxía, e detectar as influencias que reciben da revolución industrial. A2
Expoñer as principais correntes de pensamento da Socioloxía e a súa aplicación ao mundo do deporte. A2
Comprender os antecedentes, nacimento e desenvolvemento da Socioloxía do Deporte a nivel nacional e internacional. A3
Coñecer e diferenciar a cultura deportiva na modernidade e na postmodernidade, e a orientación de decadencia e de resistencia. Saber intervir para transmitir unha cultura de postmodernidade de resistencia A1
A3
A7
B3
B5
B12
B15
B19
C7
Comprender as consecuencias da cultura deportiva da postmodernidade de decadencia nas situacións de violencia e acoso escolar a alumnos e profesores. A3
A7
B5
B12
B15
Comprender os procesos de construcción da cultura de xénero e a súa influencia nas maneiras de relacionarse e comportarse no deporte homes e mulleres. Saber intervir para modificar os modelos tradicionais de xénero A1
A3
A7
B5
B12
B15
Coñecer, e controlar na intervención profesional, as variables socio-demográficas que determinan a práctica deportiva da sociedade española, a súa evolución e cambios, que xeneran o paso de un sistema pechado (moderno) a un sistema aberto (postmodernos). Comprender a relación prácticadeportiva-estilos de vida. A1
A3
A7
B5
B12
B15
B19
Coñecer o significado e principios da recreación deportiva para diseñar unha intervención máis recreativa que deportivizada. A1
A3
A7
B5
B12
B19
Coñecer, saber identificar e desenvolver as características, cualidades e actitudes axeitadas propias do perfil profesional do animador deportivo. A1
A3
A7
B5
B19

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I. O nacimento da Socioloxía, o nacimento do Deporte Moderno: dous procesos vencellados á sociedad industrial
1.1. Factores que determinan o nacimento da Socioloxía.
1.2. Os sociólogos clásicos. As súas ideas e a súa proxección no ámbito do deporte.
1.3. As principais correntes de pensamiento en Socioloxía.
BLOQUE II. A sociedade e os seus conceptos. O deporte como institución.
2.1. A sociedade e os seus conceptos: Estado, institucións, cultura, socialización, valores, normas, conciencia individual, conciencia colectiva, consenso, conflicto, grupos de presión e cambio social.
BLOQUE III. O nacimento do Deporte Moderno.
3.1. Introducción. modernidad histórica y analítica
3.2. O deporte e a sociedade industrial: os procesos de transformación na Inglaterra do século XIX.
3.3. Características do Deporte Moderno.
BLOQUE IV. Modernidade-Postmodernidade: Postmodernidade de Decadencia- Postmodernidade de Resistencia 4.1. Modernidade-Postmodernidade. Conexións e diferencias.
4.2. O Deporte como institución social: modernidade-postmodernidade.
4.3. Sociedade Moderna-Deporte Moderno. Sociedade Postmoderna-Deporte Postmoderno.
4.4. Postmodernidade: De Decadencia e de Resistencia.
4.5. A E.F. na Postmodernidade.

BLOQUE V. Postmodernidade de Decadencia: violencia no deporte, acoso escolar e violencia de xénero.
5.1. Acoso escolar.
5.2. Violencia no deporte.
5.3. Violencia de xénero: relación co deporte e a Educación Física.
BLOQUE VI. A socialización en función do xénero. Da modernidade á postmodernidade.
6.1. Conceptos fundamentais: sexo, xénero, transxénero, estereotipo, etiquetas sociais, roles hexemónicos, estatus, sexismo, feminismo, machismo, micromachismo, postmachismo.
6.2. Coeducación, Escola mixta, Escola Segregada.
6.3. A igualdade de oportunidades: as Estratexias de Discriminación Positiva (EDP).
6.4. Novas masculinidades, novas feminidades.
BLOQUE VII. A estructura social da práctica físico-deportiva como actividade de lecer e tempo libre nas sociedades de postmodernidade.

7.1. A práctica deportiva en función do xénero, idade e estudios.
7.2. Motivos da práctica deportiva
7.3. Os deportes más practicados e a súa frecuencia.
A influencia da postmodernidade.
7.3.1. O paseo como actividade física: as andainas como oferta deportiva.
7.4. O paso de un sistema pechado a un sistema aberto: do deporte federado o deporte recreativo.
7.5. Perfil do profesional: cultura de modernidade ou de postmodernidade.
Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A2 A1 A3 A7 B5 B12 B15 B19 C4 C7 20 36 56
Sesión maxistral A2 A1 A3 A7 B3 B5 B12 B15 B18 B19 C4 C6 C7 20 38 58
Aprendizaxe servizo A1 A3 A7 B3 B5 0 0 0
Proba obxectiva A2 A1 A3 A7 B3 B5 B7 B12 B15 B18 B19 C4 13 0 13
Análise de fontes documentais B7 C6 5 7.5 12.5
 
Atención personalizada 10.5 0 10.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Obradoiro * A través desta metodoloxía de OBRADOIRO se propoñen as "PRÁCTICAS DE AULA".
- A relación de prácticas pódese consultar en moodle.
- E necesario a realización das mesmas dado que serán materia de examen e son un irecurso para comprender os contidos.
- A asistencia a clase é unha obriga para o alumnado e tamén un dereito. É condición para ser avaliado.

Sesión maxistral SESIÓN MAXISTRAL.
Traballaranse os contidos que forman o marco teórico a través de exposicións orais con soporte audiovisuais, debates dirixidos, etc. Realizaranse para cada tema as "Prácticas de Aula" correspondentes.
Aprendizaxe servizo Traballo voluntario no centro "Padre Rubinos" para personas sin teito.
- Actividade: participar cómo axudante-monitor/a adestrando o equipo que participa na liga social de fútbol sala.
- A calificación do traballo, sobre 10 puntos, fará media coa calificación final obtida na asignatura a través dos examenes, sempre que esa calificación sexa de aprobado.

Para facer este traballo voluntario (ou cualquer outro) o alumnado debe ter a autorización da profesora.

Proba obxectiva
Refírese os examenes en moodle.
Faranse tantos examenes como bloques temáticos hai, ainda que cada un ten diferente valor dado que o contido de cada bloque tamen é diferente:
- Bloque I: 5%
- Bloque II: 10%
- Bloque III: 10%
- Bloque IV: 20%
- Bloque V: 20%
- Bloque VI: 20%
- Bloque VII: 15%

Análise de fontes documentais Formará parte do traballo que teñan que realizar o alumnado para levar a cabo as "Practicas de Aula". Estas tarefas poden ser tanto a consulta bibliográfica como a visualización de videos, películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Aprendizaxe servizo
Descrición
O alumno realizará as "Prácicas de Aula" e as dudas que poda ter resolveránse na aula e tamen na hora de titoría establecida no horario.


As outras horas de titoría para atención personalizada serán publicadas polo centro e tamén indicaránse na porta do despacho. Estas titorias son para tratar problemáticas persoais na materia ou resolver dúbidas dos traballos voluntarios.

* Antes de cada examen (proba obxectiva/ proba mixta) se fará unha titoría colectiva, na hora marcada no horario oficial, para responder as dúbidas da materia.

* Como sempre se fixo, o alumnado con máis dificultades na materia para aprobar serán atendidos en titoría individual no despacho da profesora, sempre que existan motivos obxectivos que expliquen as dificultades para aprobar.

* Aqueles que non acuden a clase con regularidade, non toman apuntes e na aula están como meros espectadores non serán atendidos en titorias individualizadas para explicarlles o contido. A asistencia a clase é obrigatoria.

TITORIA EXAMEN FINAL XUNIO E XULLO

* Unhos días antes da data do examen final da convocatoria de xunio e de xullo, convocarase una Titoría voluntaria para resolver dúbidas do examen.

* ALUMNADO CON MATRICULA PARCIAL.
As dificultades de asistencia os obradoiros solucionarase coa posibilidade de asistencia as titorías que se realizan antes de cada examen de moodle. Atenderase os casos concretospara buscar solucións.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A2 A1 A3 A7 B3 B5 B7 B12 B15 B18 B19 C4 **Refírese os "Examenes Test de Moodle".

Faranse tantos examenes como bloques temáticos hai, ainda que cada un ten diferente valor dado que o contido de cada bloque tamen é diferente:
- Bloque I: 5%
- Bloque II: 10%
- Bloque III: 10%
- Bloque IV: 20%
- Bloque V: 20%
- Bloque VI: 20%
- Bloque VII: 15%

Estas Probas obxectivas realizaranse a través da plataforma de tele-formación da UDC (Moodle) e durante un tempo adaptado ao número de preguntas. Polo tanto, o alumnado debe dispor dos aparellos necesarios para poder realizar o examen.

Tipo de preguntas: de Verdadeiro-Falso

Sistema de corrección:acertos menos erros

AVALIACION CONTINUA.
1.- ECF (Evaluación Continua Formativa): 70% (durante o cuatrimestre)
- Test Moodle: 7 examenes. 70%

2.- ECPG (Evaluación Continua Prueba Global): 30%. Xunio
- Test Moodle: 30%


AVALIACIÓN ÚNICA (JULIO) (100%)
- Test Moodle: 100%** ALUMNADO QUE SUSPENDE A AVALIACIÓN CONTINUA:
- PODE PRESENTARSE OS EXAMENES DA DATA DE XUNIO, PERO NON PODERÁ APROBAR A MATERIA POIS O EXAMEN SÓ VALE UN 30%.
- OS EXAMENES DA DATA DE XUÑO TEÑEN UN VALOR DE 30% (O 70% RESTANTE CONSÍGUESE A TRAVÉS DA AVALIACIÓN CONTINUA NO CUATRIMESTRE)


** Alumnado que NON fixo AVALiACIÓN CONTINUA OU SUSPENDEN-ABANDONAN.
- Examen de xulio ten un valor de 100%.

- NON SE GARDAN NOTAS DA AVALIACIÓN CONTINUA

100
Aprendizaxe servizo A1 A3 A7 B3 B5

Traballo voluntario no centro "Padre Rubinos" para persoas sin teito.

- Actividade: participar como axudante-monitor/a entrenando o equipo que participa nunha liga de fútbol.

- A calificación do traballo, sobre 10 puntos, fará media coa calificación final obtida na asignatura a través dos examenes, sempre que esa calificación sexa de aprobado.

Non se indica neste apartado o valor na avaliación pois é un traballo voluntario.

Para facer este traballo voluntario (ou calquera outro) o alumnado debe ter a autorización da profesora.

Outros temas para TRABALLOS VOLUNTARIOS: aplicar os conceptos da asignatura a un partido (espectadore-xogadoras), club-equipo, facer entrevistas a persoas do colectivo LGTBIQ, etc.

0
 
Observacións avaliación

1.- TRABALLOS VOLUNTARIOS. 

 A).-- Experiencia de Aprendizaxe e Servizo: Participación na experiencia do albergue "Padre Rubinos" para persoas sin teito organizada pola Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) da UDC. Os asistentes ao albergue participan nunha liga de fútbol formada por outras entidades que tamen traballan con persoas en risco de exclusión social: Cruz Vermella, Equs Cebra, etc.

- Ofrécese a dous alumnos a posibilidade de participar ocomo axudante do entrenador.
- O traballo voluntario consistirá en identificar os conceptos da asignatura na experiencia na que participan. 
 
B).-- O alumnado que esté entrenando equipos ou levando actividades extraescolares pode organizar unha entrevista en grupo para falar sobre os conceptos de sexismo, machismo, feminismo,etc.
- Debe grabar a entrevista-debate e despois transcribila.
- A continuación debe identificar en ese texto os conceptos da asignatura. 

C).-- Os sonidos do deporte": grabar o sonido dun entrenamento, dunha actividade nun gimnasio, nas gradas dun partido, etc.
- Transcribir a grabación.
- Identificar os conceptos da asignatura. VALOR DO TRABALLO VOLUNTARIO.
- A calificación do traballo fará media coa nota acadada na materia . É necesario ter aprobada a materia para facer media.

2.- NON SE GARDAN NOTAS DO CURSO 2019-2020


3.- IDIOMA DO EXAMEN.
O examen final farase en castelán, si alguen desexa facer o examen en galego debe notificalo con una semana de antelación enviando un correo a profesora.

4.- ALUMNADO CON MATRICULA PARCIAL.
Deben falar coa profesora a principio de curso para atender os casos individualmente.

5.- ALUMNADO CON DIVERSIDADE FUNCIONAL. Deben poñerse en contacto coa profesora, a principio de curso, para buscar solucións axeitadas a cada situación. 

6.- ALUMNADO CON CALQUERA PROBLEMATICA QUE PODA INTERFERIR NO PROCESO DE APRENDIZAXE, NO RENDEMENTO, NA CONCENTRACIÓN NO ESTUDIO, ETC. deberá falar coa profesora a principio de curso ou cando xurda a problema. 

7.- Nos examenes, nos traballos e na aula  hai que utilizar linguaxe inclusiva. Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Martín Horcajo, M. (2006). "Contribución del feminismo de la diferencia sexual a los análisis de género en el deporte" . Revista de Sociología nº 44, pp. 11-131
Moscoso Sánchez, D. (2006). "La sociología del deporte en españa. Estado de la cuestión". Revista de Sociología, nº 44, pp 177-221
Mosquera, Mª J. y Puig, N (2003). "Sociología de la actividad física y el deporte en España" en Dosil (Coord): Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Madrid: Síntesis
Mosquera, Mª J. y Puig, N. (2003). "Sociología de la actividad física y el deporte en España" en Dosil, J. (ED): Ciencias de la actividad física y del deporte. . Madrid: Síntesis
García Ferrando, M. (2006). "Veinticinco años de análisis de comportamiento deportivo de la población española (1980-2005)". Revista Internacional de Sociología nº 44, mayo-agosto, pp15-38
Arce, C. y De Francisco, C. (2008). A realidade da práctica deportiva en Galicia. . Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela-Consellería de Cultura e Deporte. Xunt
López Villar, C. y Fernández Villarino, Mª A. (2008). A realidade físico deportiva das mulleres en Galicia. A Coruña:Xunta de Galicia
Gambau i Pinasa, V. et al. (2008). Comunicación y deporte. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz-AEISAD
LLopis Goig, R. (Dir) (2014). Crisis, cambio social y deporte. XIII Congreso Internacional AEISAD. Nau LLibres.
Picó, J. (1999). Cultura y modernidad. Seducciones y desengaños de la cultura moderna. . Madrid: Alianza Editorial
Martínez del Castillo, J. (Comp) (1998). Deporte y calidad de vida. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz-AEISAD
Latiesa Rodriguez, M. et al. (2001). Deporte y cambio social en el umbral del siglo XXI. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz-AEISAD
Piedra de la Cuadra, J (2016). Deporte y género. Manual de iniciación. Barcelona: Inde
Elias, N. y Dunning,E (1986). Deporte y ocio en el proceso de civilización. Madrid: FCE
Mosquera, Mª J.; Gambau, V; Sánchez, R. y Pujadas, X. (Comp) (2003). Deporte y postmodernidad. Madrid: Librerias deportivas Esteban Sanz_AEISAD. nº 6
Mosquera, González, Mª J. et al. (2003). Deporte y Postmodernidad. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz-AEISAD
Vilanova, A. et al. (2009). Deporte, salud y medio ambiente. Madrid: Librerias Deportivas Esteban Sanz-AEISAD
Giner, S., Lamo de Espinosa, E. y Torres, C. (Eds) (1998)). Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza Editorial
Sanmartín, J. (Coord) (2004). El laberinto de la violencia. Causas, tipos y efectos.. Barcelona: Centro Reina Sofia para el estudio de la violencia_Ariel
Castillo, M y Palacios, J. (2014). El socorrismo desde el punto de vista del género.. http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13593
Morales Caneiro, R. (2014). Estrategias coeducativas en el aula formal de E.F. Una experiencia práctica. http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13592
Soler, Sussana (2015). Estrategias de promoción del deporte femenino. http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15519
Mosquera, Mª J. y Puig, N. (2009). Género y edad en el deporte. Madrid: Alianza Editorial
FERNÁNDEZ GARCÍA, Emilia (2010). Guía PAFIC para la promoción de la actividad física en chicas.. Consejo Superior de Deportes- Ministerio de Igualdad. Instituto de la mujer-Consejo Superior de Depo
ALFARO GANDARILLAS, Élida.; BENGOECHE BARTOLOMÉ, Mercedes; VÁZQUEZ GÓMEZ, Benilde (2011). Hablamos de Deporte: en femenino y en masculino. . Madrid: Consejo Superior de Deporte
Mandell, R. (1986). Historia cultural del deporte. Barcelona: Bellaterra.
Mosquera González, Mª J. (2012). I, II, II e IV Ciclo de Conferencias de Xénero, Actividade Física e Deporte 2009-2010. A Coruña: Universidade da Coruña http://ruc.udc.es/handle/2183/9053
Piedra de la Cuadra, J (2015). Masculinidades en E.F. El nuestro es un deporte de machos. . http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/15518
Inglehart, R (1998). Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
Mosquera González, Mª J. (2004). No violencia en el deporte y en la vida. Guía para docentes y personas interesadas. Guía para madres y padres y Guía para escolares y personas curiosas.. A Coruña: Dirección Xeral para o Deporte, Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.
Monteagudo, Mª J. y Puig, N. (Ed) (2004). Ocio y deporte. Un análisis multidisciplinar. Universidad de Deusto: Instituto de Estudios de Ocio
Vázquez Pardal, R. (). Participación masculina en deportes tradicionais femenino: o caso da ximnasia rítmicas: . http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13591
García Ferrando, M. (Coord) (1993). Pensar nuestra sociedad. Fundamentos de sociología. Valencia: Tirant lo Blanch
Fundación Real Madrid (2011). Por una educación real. Valores y Deporte. La alineación de los valores. Cuaderno del alumnado. Cuaderno del profesorado. . Madrid: Ediciones Gráficas Fundación Real Madrid
García Ferrando, M. (2006). Postmodernidad y deporte. Entre la individualización y la masificación. Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles 2005. . Madrid: Consejo Superior de Deportes-Centro de Investigaciones Sociológicas.
Ballesteros (1989). Postmodernidad: decadencia o resistencia. Madrid, Tecnos
Aldaz, J. et al. (2013). Responsabilidad social. Ética y deporte.. Madrid: Ibersaf Industrial-AEISAD
Garcia Ferrando, M.; Puiz Barata, N. y Lagardera Otero, F. (Comp) (2009). Sociología del Deporte. Madrid: Alianza Editorial. 3ª edición
García ferrando, M; Puig, N.; Lagardera, F.; LLopis, R.y Vilanova, A. (2017). Sociología del Deporte. Madrid: Alianza. 4ª edición
Ritzer, G (1993). Teoría sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill
Ritzer, G. (1993). Teoría sociológica contemporánea. Masdrid: McGraw-Hill
Sánchez Martín (2011). Transformación deportiva: nuevos hábitos ciudadanos y posmodernidad urbana, 1982-2010" en Pujadas, X. (coord.): Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España. . Madrid: Alianza Editorial
Mosquera, Mª J. y Rodicio, Mª L (2013). “Hábitos deportivos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad da Coruña (1992-2012): la influencia de los cambios de la sociedad española”. XI C. Madrid. Disponible en: http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/1842.doc.
Mosquera González, Mª J. (2014). ¿Las mujeres no hacen deporte porque no quieren? ¿Los hombres practican el deporte que quieren? El género como variable de análisis de la práctica deportiva de las mujeres y de los hombres. en Mosquer. A Coruña: Universidade da Coruña.http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13594

En moodle estará a disposición a bibliografía complementaria

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003
Xogos e recreación deportiva/620G01005
Psicoloxía da actividade física e do deporte/620G01011
Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte/620G01021

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Psicoloxía da actividade física e do deporte/620G01011

Materias que continúan o temario
Pedagoxía da actividade física e do deporte/620G01001
Teoría e historia da actividade física e do deporte/620G01003

Observacións

“Coa finalidade de mellorar o sistema de garantía interna de calidade do noso centro, sería convinte que o alumnado atendese á solicitude realizada pola UDC, con periodicidade cuadrimestral, respecto a participar no proceso de avaliación das materias cursadas” e cuxa chamada realiza baixo o nome de “AVALÍA” consistindo en responder as enquisas que avalían a docencia do profesorado en cada materia.

CONSIDERACIOS PREVIAS DE ESPECIAL RELEVANCIA para o alumnado


*** O temario vaise desenvolver a través de diferentes tipos de clases e de recursos: clases maxistrais, debates, prácticas de aula, lectura de artígos e libros, etc., polo tanto, todos os contidos, ideas, preguntas, etc. que se abordan nal aula ou a través de Teams se consideran materia de examen. 

 *** Os esquemas que se utilizarán na aula para explicar os diferentes contidos do temario non se poden entender como “os apuntes oficiais” a través dos cuales estudiar o examen.Os esquemas son un guión para ordear as ideas, unha síntesis do contido de cada bloque temático. 

*** Como recurso, os esquemas axudan a que o alumno centre a súa atención e, dado que están dispoñibles en moodle, evitan que éste teña que tomar apuntes de todo o explicado, facilitando que poda centrarse en comprender as explicacións e realizar as anotacións aclaratorias ao contido que nelas se reflexa. 

 *** Pero nos esquemas no se incluien as explicacións de todos os conceptos, matices, exemplos que se realizan en clase, as comparaciones entre conceptos, os comentarios sobre as referencias bibliográficas, etc. Estas cuestións debe incorporalas o alumnado e tomar nota delas para elaborar os seus propios apuntes, do contrario terá unha información incompleta da materia de examen.

 *** Resulta fundamental para a comprensión do contido da asignatura que o alumnado asista as clases con regularidade e manexe e organice os materiais. Ao longo do cuatrimestre se traballará na aula para construir un “pensamento sociolóxico sobre o deporte”, unha “visión cultural do deporte”, e os alumnos que non asisten a clase non adicaron o tempo necesario para entrenarse nese proceso. Esta carencia percibese de manera especial nos resultados do examen. 

*** Por outra parte, si o alumnado que non asiste a clase estudia polos apuntes doutros compañeiros, non están estudiando o contido que se ten impartido na aula, estudian o que outros compañeiros “entenderon que se ten explicado”. Hai erros semellantes que se detectan nos exámenes, nalgúns casos máis de 15 alumnos teñen o mesmo erro. 
 
*** O temario explicarase recurrindo a exemplos dos diferentes deportes e protagonistas deportivos, sen embargo se tratará como tema transversal a violencia no deporte e o xénero. 
 
*** Recomendase a seguinte estratexia para favorecer a comprensión da materia: Que o alumnado traslade o explicado na aula ao seu deporte, de maneira que entenda a relación e presencia de cada concepto dunha forma práctica, aplicada á sua vida cotiá deportiva. Si este proceso o desenrrola dende o principio de curso vai comprender mellor os contidos e estará mellor preparado para o tipo de reflexións que se plantearán no examen. 

 RECOMENDACIÓNS PARA OS ALUMNADO QUE XA CURSOU A ASIGNATURA. 
*** Percebese que algúns alumnos que xa cursaron a asignatura en anos anteriores confíanse e se relaxan nas súas esixencias. Os conceptos xa lles resultan familiares e non os traballan o suficiente. O resultado é que non acadan o nivel de precisión esixido e volven suspender examenes. 

 SOBRE A ASISTENCIA A CLASE E O TRABALLO NA AULA
*** Resulta sorprendente ter que falar destes temas, pero a experiencia de anos atrás nos leva a recordarlle o alumnado que asistir a clase implica unha actitude de traballo, de toma de apuntes, de seguimento da materia, etc. Polo tanto é imprescindible estar en silencio durante as intervencións da profesora ou de outros compañeiros que fan preguntas: os debates en paralelo non teñen cabida, si algun alumno ten ideas que expor debe facelo para todos. 

 *** Tamen se recorda que para opinar é preciso ter coñecementos e información, e ademáis é bo ser prudente e reflexivo. Os debates da aula non deben semellarse a algúns "debates televisivos" que carecen de datos,orden e respeto e nunca chegan a conclusións. Cada sesión de clase ten unhos obxectivos, polo tanto é preciso orden, escoita e pensamento para poder acadalos. 

*** O traballo na aula é unha OBRIGA para o alumnado e tamén un DEREITO. 

SOBRE CONDICIONS DURANTE A REALIZACIÓN DE EXAMENES.
 *** Recoméndase revisar a normativa da UDC, "Normas de avaliación, revisión e reclamacións das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario". artigo 14. Non se permite o uso de móviles na "Proba mixta-examen escrito. A expulsión dunha proba de avaliación implicará a cualificación de suspenso na convocatoria da materia. 

 SOBRE COPIAS EN EXAMENES, PRÁCTICAS O TRABAJOS. 
*** Recoméndase revisar a normativa da UDC, artigo 14. O plaxio poderá ser considerado causa de suspenso na actividade. 

OBSERVACIÓNS SOBRE OS RESULTADOS DOS EXAMENES *** Hai alumnado que non estudian os documentos da asignatura, só resumenes que "circulan": por este motivo detectanse erros semellantes nos examenes, as mesmas respostas mal elaboradas. 
*** Hai alumnado que non fai as prácticas, que as copian ou estudian por "practicas que están circulando": hai erros que se reproducen nos examenes. Por outra parte, si hai a mesma resposta en varios alumnos hai o risco de que pode entenderse como "copia no examen". (Ver normativa). 

CAMBIO DE DATAS DE EXAMENES OFICIAIS: 
*** Atenderanse os casos contemplados na normativa da UDC: artigo 12º.  


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías