Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Xestión e control das operacións de carga Código 631510207
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinación
Louzan Lago, Felipe
Correo electrónico
felipe.louzan@udc.es
Profesorado
Louzan Lago, Felipe
Correo electrónico
felipe.louzan@udc.es
Web
Descrición xeral Capacitar aos alumnos en todo o relacionado coa xestión, planificación, control e transporte de cargas líquidas, cargas sólidas a granel e transporte de mercadorías perigosas
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesión maxistral
- Estudo de casos (problemas, exercicios e/ou traballos tutelados)

*Metodoloxías docentes que se modifican
-Todas as metodoloxías citadas previamente serán levadas a cabo de forma telemática (Teams) co apoio de Moodle para a entrega dos problemas, exercicios e traballos tutelados.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
-Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais, para resolver dubidas e facer o seguimento dos exercicios tutelados.
- Moodle: A través de foros.
- Teams: Sesións en gran grupo e grupos medianos e reducidos para o avance dos contidos teóricos-prácticos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario oficial da Escola.

4. Modificacións na avaliación
A avaliación continua (pre-final) faráse de forma telemática. a avaliación da 1ª e 2ª oportunidade faranse de forma telemática, con dúas partes claramente diferenciadas, teoría e problemas, e cunha valoración que irá de 0-100%.
A parte teórica avaliaráse mediante un exame tipo test por Moodle.

*Observacións de avaliación:
Modifícase a nota mínima imprescindible para facer media aritmética entre as dúas partes (teoría e problemas), que pasa de 5.0 puntos a 4.0 puntos nalguna das partes. En calquer caso, a nota media debe ser, como mínimo, 5.0 puntos.
O alumnado debe gardar e custodiar os exames manuscritos no seu poder.
O profesorado manterá conexión co alumnado vía Teams durante o exame para aclarar calquer dúbida, e ten a posibilidade tamén de preguntar ou solicitar a conexión da cámara do alumno en calquer momento.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se modifica

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Planificar e controlar as operacións de preparación dos espazos de carga, operacións de carga e descarga, estiba e transporte das cargas sólidas a granel AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM11
BM12
BM13
CM2
CM6
CM10
Planificar e controlar as operacións de carga/descarga, inertizado, lavado de tanques con auga/cru e a descarga de residuos oleosos AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM5
BM11
BM13
CM6
Coñecer as propiedades e perigos das mercadorías perigosas (Código IMDG) e as accións a tomar no caso dunha emerxencia AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM5
BM11
BM13
CM6
Capacidade para detectar danos nos espazos de carga, tanques de lastre, escotillas e outros danos estructuraís e realizar informes de avarías AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM5
BM11
BM13
CM6
Capacitación para realizar e diseñar plans de sujeción da carga para evitar averías e/ou accidentes AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM5
BM11
BM13
CM6
Aplicar os Convenios internacionaís en vigor, Códigos, resolucións e outras guías internacionaís para realizar todas as operacións, relacionadas coa carga, de forma segura AP12
AP13
AP14
AP15
BM2
BM5
BM11
BM13
CM6
Coñecemento cabal do contido e a maneira de utilizar a guía de primeiros auxilios para uso no caso de accidentes relacionados coas mercadorías perigosas AP20

Contidos
Temas Subtemas
Cap. 1. MEDIDA DA CARGA DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS E PRODUCTOS QUÍMICOS Definicións
Cálculos a bordo: Sistema americano, Sistema métrico e Sistema imperial ou británico
Proceso da medida da carga dun petroleiro
Métodos de toma de vacíos ou sondas
Equipos de medición: Equipos manuais, Equipos electrónicos (PEGD), Equipos automáticos
Sistemas de alarmas de alto nivel e rebose
Métodos de cálculo da cantidade a bordo (OBQ) e remanente a bordo (ROB): Material líquido, Material non-líquido
Fórmula d cuña (wedge formulae)
Toma de sondas e mostras en tanques non inertizados
Cálculo da carga en buques quimiqueros
Cap. 2. CÁLCULOS DA CARGA DE GASES LICUADOS Cálculo da carga: Introducción
Definicións e conceptos: Leis dos gases ideais, Presión de vapor saturado, Propiedades físicas das mezclas de gases, Presión de vapor dunha mezcla de gases licuados, Temperatura, Presión, Calor
Medición de volumes nos tanques de carga
Medición da densidade
Cálculo empírico da densidade dunha mezcla de gases licuados a unha temperatura dada
Límites de enchido dos tanques de carga
Procedementos de cálculo da carga: Procedemento mediante a temperatura estándar a 15ºC , Procedemento de cálculo empregando as tablas de densidades
Cálculo do líquido necesario para a operación de posta en gas (gassing up)
Cálculo da presión de vapor saturado dunha mezcla de productos a unha temperatura dada
Cálculo do número de cambios de atmósfera dun tanque e o volumen de nitróxeno o gas inerte necesario: Cambio de atmósfera con nitróxeno, Cambio de atmósfera con gas inerte
Determinación das propiedades dun LPG en condicións de saturación
Cap. 3, MERCADORÍAS PERIGOSAS O código IMDG
Estructura do código
Clasificación das mercadorías perigosas
Identificación das mercadorías perigosas
Embalaxe e envasado
Marcado e etiquetado
Estructura da lista das mercadorías perigosas
Documentación
Estiba
Segregación
Cap. 4. OPERACIÓNS EN BUQUES PETROLEIROS Tipos de crus
Propiedades dos petróleos cru
Plans de lavado de tanques
Máquinas de limpeza
Lavado de tanques con auga
Operacións de lastrado e deslastrado de tanques de carga
Operaciones cos slops
Purgado e gas freeing de tanques
Operacións de Rafting nos tanques
Operacións na Cámara de Bombas
Lavado de líñas e bombas de cargas
Mantemento nos espazos de carga e na zona de carga en cuberta
Órdes de viaxe e instruccións de carga
Plan de Carga e operación de carga
Carga de hidrocarburos acumuladores estáticos
Cargar encima - Load On Top
Máximo réximen de carga
Venteo de tanques durante as operacions de carga
Plans de VOC e tecnoloxías de control
Operacións durante a viaxe cargados
Plan de descarga
Operacións de COW (Lavado con Cru): Métodos de lavado e métodos de suministro de cru
Operacións de Descarga
Sistema de achique
Continxencias e Emerxencias
Cap. 5. ESTIBA E PLANIFICACIÓN DO TRAANSPORTE DE CARGAS SÓLIDAS A GRANEL Regulación dol transporte de cargas a granel
Código IMSBC
Cargas que poden licuarse
Materias que entrañan riscos de naturaleza química
Enrasado de cargas sólidas a granel
Limpeza de adegas
Preparación antes da chegada ao porto de carga
Operacións no porto de carga
Operacións no porto de descarga
Listas de comprobación de seguridade buque-terra
Problemas potenciais durante as operacións de carga
Distribución da carga
Medidas adicionais para bulk carriers
Limitacións estructurais a ter en conta ao preparar un plan de carga nun bulk carrier
Planificación da estiba de cargas pesadas como mineral de ferro e outros minerales concentrados
Cálculo da carga embarcada
Separación de productos nas adegas
Fumigación do buque e da carga
Proba do nitrato de plata
Cap. 6. PRÁCTICAS Resolución de problemas de carga relacionados co programa: Cálculos de carga en buques petroleiros, gaseiros y quimiqueros, cálculos de estiba en buques graneleiros e buques de carga combinados.
Estiba e cálculos de trincaxe e suxeción da carga segúndo o Código CSS.
Conocimiento de los reglamentos, códigos y normas internacionales pertinentes sobre el manejo, estiba, sujeción y transporte seguros de la carga, y capacidad para aplicarlos

Conocimiento del efecto de la cargas y de las operaciones de carga sobre el asiento y la estabilidad

Utilización de los diagramas de estabilidad y asiento, y del equipo de cálculo de esfuerzos, incluido el de tratamiento automático por base de datos, y cómo cargar y lastrar el buque para mantener dentro de límites aceptables los esfuerzos impuestos al casco

Estiba y sujeción de la carga a bordo del buque, incluidos el equipo de manipulación y sujeción de la carga, y el de trinca

Operaciones de carga y descarga, con especial referencia al transporte de cargas definidas en el Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga

Conocimiento general de los buques tanque y sus operaciones

Conocimiento de las limitaciones operacionales y de proyecto de los graneleros

Capacidad para utilizar todos los datos disponibles a bordo relacionados con el embarco, cuidado y desembarco de cargas a granel

Capacidad para establecer procedimientos de manipulación segura de la carga teniendo en cuenta lo dispuesto en los instrumentos pertinentes, tales como el Código IMDG, el Código IMSBC, los Anexos III y V del MARPOL 73/78 y otra información pertinente

Capacidad para explicar los principios básicos para establecer comunicaciones eficaces y mejorar las relaciones de trabajo entre el personal del buque y de la terminal
Conocimiento cabal del contenido y de la manera de utilizar la guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B11 1 0 1
Sesión maxistral A12 A13 A14 A15 A20 B2 25 37.5 62.5
Estudo de casos A12 A13 A14 A15 B2 B5 B11 B13 C6 25 37.5 62.5
Proba obxectiva A12 A13 A14 A15 A20 B2 6 6 12
Resumo B12 C2 C10 6 0 6
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais A primeira clase do curso dedicarase á presentación da materia aos alumnos.
Sesión maxistral Realizarase a explicación xeral dos diferentes temas da materia. O alumno contará en todo momento con material bibliográfico e apuntamentos elaborados polo profesor do tema a tratar en cada sesión maxistral. Foméntase a participación en clase a través de comentarios que relacionan os contidos teóricos con experiencias da vida real
Estudo de casos Procederase á aplicación da teoría aprendida (nas sesións maxistrais) e á resolución de casos prácticos.
Proba obxectiva A proba obxectiva consistirá nunha serie de preguntas curtas de desenvolvemento conceptual, cuxo número variará entre 10 e 20, e a resolución de dous exercicios prácticos. O contido das preguntas versará sobre as materias impartidas en clase e os exercicios prácticos serán tamén similares aos resoltos na clase. Achegarase ao alumno suficiente material para o estudo da teoría e para os exercicios prácticos. Poderanse realizar probas parciais, tanto da parte teórica como da resolución de problemas, e unha proba final conxunta de toda a materia.
Resumo Antes de cada proba parcial e do exame final dedicarase unha clase presencial de síntese dos principais contidos expostos. Preténdese axudar ao alumno a comprender a materia de forma global e a resolver aqueles aspectos que puidesen dar lugar a confusión ou que non fosen asimilados adecuadamente.

Atención personalizada
Metodoloxías
Resumo
Estudo de casos
Descrición
Aparte das horas de titoría establecidas para todo o alumnado da materia, establecense 6 horas de titoría personalizada para apoiar e motivar a aqueles alumnos que así ó requiran.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A12 A13 A14 A15 A20 B2 O alumno terá a opción de aprobar a materia por curso sempre que asistise a un 80% das clases presenciais. Valorarase con ata un 10% a asistencia ás clases tendo en conta a participación do alumno, a resolución dos ejercicios expostos e a avaliación continua do Profesor. Competencias da titulación: A12, A13, A14 e A15 5
Proba obxectiva A12 A13 A14 A15 A20 B2 Será o resultado das medias conseguidas nas probas parciais e/ou a proba final. Para superar a materia é necesario obter un 50% de peso en cada unha das partes da avaliación (Parte teórica e resolución dos exercicios prácticos). Competencias da titulación: A12, A13, A14, A15 y A20. 90
Estudo de casos A12 A13 A14 A15 B2 B5 B11 B13 C6 Valorarase con ate un 10% a resolución dos casos prácticos na clase. Competencias da titulación: A12, A13, A14 e A15. 5
 
Observacións avaliación

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación tanto en la convocatoria de mayo como en la de julio.

Los criterios de evaluación
contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de
Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación.

 


Fontes de información
Bibliografía básica
 1. Apuntes del profesor “Management & Control of Cargo Operations, 2020
 2. Estiba de Cargas Sólidas, F. Louzán. Cartamar, A Coruña, 2016.
 3. Manual de buques Petroleros. F. Louzán, Cartamar, A Coruña, 2020.
 4. Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transportes gases licuados a granel. OMI.
 5. Código IMDG, IMO 2018.
 6. Código IMSBC, IMO 2018.
 7. Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga. IMO 2011.
 8. Código BLU: Código de prácticas de seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros. IMO 2011.
 9. Código internacional para el transporte sin riesgo de grano a granel. IMO 1991.
 10. Código de prácticas de seguridad para buques que transporten cubertadas de madera, IMO 1992.
 11. Código de prácticas de seguridad para buques que transporten cubertadas de madera, IMO 2011.
 12. Manual de estiba de mercancías sólidas. Ricardo González Blanco, Ediciones UPC 2006
 13. Tratado de estiba. Capt. J.B.Costa, Tercera edición, 2008.
 14. Cargo work. David J. House, Seventh edition, 2007.
 15. Thomas Stowage: The properties and stowage of cargoes, 8th edition. Brown, Son & Ferguson, Ltd. 2018.
 16. Tanker operations: A handbook for the Person-in-Charge, 4th edition. Mark Huber, Cornell Maritime Press, 2001.
 17. Liquefied gas handling principles on ships and in terminals, 3rd edition, McGuire and White, Witherby & Co Ltd. 2000.
 18. Bulk Carrier Practice, 2nd edition. Captain Jack Isbester. The Nautical Institute, London 2010.
 19. Bulk Carrier Notes. Abdul Khalique. Witherby Seamanship International, 2010.
 20. Cargo Notes. Dhananjay Swadi. Witherby Seamanship International, 2005.
 21. EL Bulk-carrier en la práctica. José Antonio Bustabad Rey. Urmo S.A. de Ediciones, Bilbao, 1980.
 22. Crude Oil Tanker Basics: The theory and practice of crude oil cargo operations. Captain Paul Armitage. Witherby Seamanship International, 2009.
 23. Stability, Trim and Strength for Merchant Ships and Fishing Vessels, second edition. Ian Clark. The Nautical Institute, 2006.
 24. Shipboard Petroleum Surveys: A Guide to Good Practice, second edition. Anthony Severn, North of England  P&I Association, London 2009.
 25. Liquified Petroleum Gas Tanker Practice. Captain T.W.V. Woolcott. Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1977.
 26. Quantity Calculations LPG and Chemical Gases. D Beernaert, SIGTTO (The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) 1997.
 27. A Guide to Crude Oil Washing and Cargo Heating Criteria. INTERTANKO 2004.
 28. ISGOTT, International Safety Guide for Oil Tanker and Terminals, fifth edition. ICS, OCIMF & IAPH, Witherby & Co. Ltd., London 2006.
 29. Tanker Safety Guide: Liquefied Gas, second edition. International Chamber of Shipping, London 1995
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías