Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Psicoloxía social Código 652G03004
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Espinosa Breen, Pablo
Correo electrónico
pablo.espinosa.breen@udc.es
Profesorado
Espinosa Breen, Pablo
Correo electrónico
pablo.espinosa.breen@udc.es
Web http://http://www.udc.es/dep/psico/
Descrición xeral O curso de Psicoloxía social ten unha importancia evidente de cara a que o alumno desenvolva habilidades importantes do seu proceso de formación. O seu valor é moi significativo para o futuro educador social, a fin de comprender e actuar sobre o proceso de aprendizaxe, é dicir, concentrándose no sentido dunha Psicoloxía Social da Educación, e en particular da Educación Social.
É por iso que, dentro dos chamados procesos psicosociais básicos, se faga gran énfase na chamada Psicoloxía Social Cognitiva, dado o seu interese e importancia dentro da tendencia actual da disciplina e as relacións cos campos descritos.

Resumidamente, polo tanto, preténdense acadar os seguintes obxectivos:

- Coñecementos básicos de Psicoloxía Social.
- Desenvolvemento de estratexias de busca e valoración de materiais psicosociales que en cada caso sexan do futuro interese do alumnado.
- Socialización do alumnado na terminoloxía, forma de conceptualizar a realidade, e metodoloxía da Psicoloxía Social.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os supostos básicos da Psicoloxía Social A2
A5
A20
Distinguir a forma de concibir a realidade e a metodoloxía da Psicoloxía Social A6
A11
Saber empregar a linguaxe disciplinar propia da Psicoloxía Social A2
A14
Desenvolver estratexias de busca e material de avaliación psicosocial A9
A11
A13
Adquirir a capacidade creativa e criterios prácticos que permitan aplicar principios de intervención para solucionar problemas concretos, incorporando os coñecementos teóricos e os criterios éticos da disciplina A12
B1
B5
B6
C4
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
I.- INTRODUCCION: DEFINICIÓN, HISTORIA E METODOLOXÍA DDA PSICOLOXÍA SOCIAL Tema 1.- O comportamento humano como comportamento social: definiciones de Psicoloxía Social.
Tema 2.- Niveis de análise en Psicoloxía Social.
Tema 3.- Historia da Psicoloxía Social.
Tema 4.- Filosofía e epistemoloxía do comportamento social.
Tema 5.- O método en Psicoloxía Social.
Tema 6.- Técnicas de investigación en Psicoloxía Social.
II.- ORIENTACIÓNS TEÓRICAS EN PSICOLOXÍA SOCIAL Tema 7.- Orientacións psicodinámicas
Tema 8.- Orientacións da Aprendizaxe Social.
Tema 9.- Orientacións cognitivas.
Tema 10.- Orientacións críticas, interaccionismo simbólico e teoría do rol.
Tema 11.- Orientacións etolóxicas, sociobiolóxicas, culturais e outras orientacións.
III.- PERCEPCION E COGNICION SOCIAL Tema 12.- Percepción social.
Tema 13.- Atribución social
Tema 14.- Cognición social.
Tema 15.- Actitudes psicosociais.
Tema 16.- Estereotipos.
Tema 17.- Representacións sociais.
IV.- CONTROL DA ACCION E PERSONALIDADE SOCIAL Tema 18.- Teorías da Personalidade Social.
Tema 19.- O Self, a Autoestima e o Autoconcepto.
V.- PROCESOS PSICOSOCIAIS BÁSICOS Tema 20.- Motivación social.
Tema 21.- Comparación social e normas sociais.
Tema 22.- Emocións.
Tema 23.- Influencia social e poder.
Tema 24.- Conformidade e desviación social.
Tema 25.- Socialización.
VI.- COMUNICACIÓN Tema 26.- Comunicación no verbal.
Tema 27.- Comunicación verbal e linguaxe.
Tema 28.- Persuasión.
Tema 29.- Testimonio e Mentira.
Tema 30.- Comunicación de masas.
VII.- RELACIONES INTERPERSONAIS E INTERACCIÓN SOCIAL Tema 31.- Atracción.
Tema 32.- Relacións Intimas e Amor.
Tema 33.- Altruísmo e Comportamento Prosocial.
Tema 34.- Agresión e violencia
Tema 35.- Apoio Social.
Tema 36.- Habilidades sociais.
Tema 37.- Negociación, Formación de Coalicións, Cooperación e Competición.
Tema 38.- Conflito.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Investigación (Proxecto de investigación) A2 A5 A6 A9 A11 A12 A13 A14 A20 B1 B5 B6 C4 C6 C7 10 30 40
Aprendizaxe colaborativa A11 A12 B5 B6 C4 C7 10 20 30
Esquemas B1 10 30 40
Análise de fontes documentais A2 A5 A9 C6 C7 5 20 25
Proba obxectiva A2 A11 C6 C7 4 4 8
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Investigación (Proxecto de investigación) Dado que o alumno debe elaborar un traballo extenso, incorporase unha metodoloxía de traballo na elaboración de proxectos de investigación, imprescindible como formato de presentación do mismo. Dito traballo pode realizarse en grupos de 2 persoas, ou de manera individual. O tema será aprobado previamente polo profesor. A través deste traballo o alumno aprenderá os rudimentos básicos da investigación e se aproximará a cómo a investigación serve para xerar coñecemento
Aprendizaxe colaborativa O alumno poderá traballar en grupo xunto con outro alumno se o desea (se ben se recomenda) para o desenvolvemento en profundidade dun dos temas do programa. Se trata dun traballo conxunto de revisión e/ou análise de fontes.
Esquemas Algunhas das exposicións de sesións maxistrais do profesor esixirán que o alumno desenvolva temas específicos, se ben de maneira breve e no plazo máximo de 2 semanas dende a exposición na aula. É un breve traballo de revisión sobre un tópico que se entregaría mediante a plataforma moodle.
Análise de fontes documentais Para a elaboración dos traballos citados o alumno debe consultar fontes documentais propias da Psicoloxía Social. É importante que o alumno adquira a capacidade de buscar información e saiba empregar os recursos á súa disposición na universidade, de xeito que mediante esta actividade se fomentan estas capacidades.
Proba obxectiva Unha das partes integrantes do proceso de aprendizaxe desta asignatura consiste en obtar información exacta e obxectiva sobre os contidos da mesma. Para iso, o alumno debe realizar unha proba obxectiva de coñecementos de preguntas tipo test. As preguntas extraeranse dos apuntes do profesor, así como de algúns manuaies específicos que se concretarán na aula nas clases expositivas. Trátase dunha proba tipo test con 30 preguntas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Esquemas
Análise de fontes documentais
Descrición
O profesor resolverá cantas dudas se lle plantexen derivadas do estudio do material existente e dos capítulos dos libros que se recomenden para facilitar a aprendizaxe e posibilitar unha boa execución na proba obxectiva.
Ademáis, dado que os alumnos realizarán un traballo , a elaboración do mismo será supervisada polo profesor.
Por outra parte, cualquer alumno ou alumna poderá consultar cantas dudas teña respecto da asignatura.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A2 A11 C6 C7 Exame tipo test de 30 preguntas. 3 opcións en cada unha, cunha resposta correcta. Os errores descontan medio acerto 50
Investigación (Proxecto de investigación) A2 A5 A6 A9 A11 A12 A13 A14 A20 B1 B5 B6 C4 C6 C7 A nota global de cada proxecto de investigación comprende a labor de analizar a información, búsqueda bibliográfica, etc. O alumno recollerá información, aprenderá a elaborar, evaluar los datos recollidos, e elaborará un informe que relacione investigacións previas cos datos recollidos por el mesmo. 50
 
Observacións avaliación

Os alumnos con dispensa académica deberán completar os mesmos requisitos que o resto dos alumnos. 

O proxecto de investigación está composto por varias tarefas.

É necesario superar o exame tipo test cun 50% de acertos para superar a asignatura.


Fontes de información
Bibliografía básica

MANUAL DE LA ASIGNATURA:

MORALES, J.F. MOYA, M., GAVIRIA, E.(2007) Psicología social (3a. ed.), McGraw-Hill España, 2007. ProQuest EbookCentral,http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudcsp/detail.action?docID=3194912.

OTRAS FUENTES:

Antons, K. (1986). Prácticade la dinámica de grupos, ejercicios y técnica . Barcelona: Herder.

Arias Orduña, A, V.(2012) Psicología Social Aplicada . Madrid: Panamericana

Aronson, E. (1997). ElAnimal Social: Una Introducción a la Psicología Social . Madrid: AlianzaEditorial.

Barriga, S.; Leon,J.M. & Martinez, M. (Eds.) (1987 ), Intervención Psicosocial: elIndividuo y la Comunidad, Agentes de su Propio Bienestar . Barcelona, Hora.

Blanch, J.M. (1982). Psicologías Sociales: Aproximación Histórica . Barcelona, Hora.

Blanco, A. (1988). Cincotradiciones en la Psicología Social . Madrid, Morata.

Blanco, A.; Becerra,A.& Caballero, A. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid:Pearson - Prentice House.

Clemente, M.(1992). Psicología Social Aplicada . Madrid, Pirámide.

Clemente, M.(2010). Introducción a la Psicología Social: principales orientacionesteóricas explicativas de la interacción social . Madrid: Universitas.

Clemente, M.(2010). Introducción a la Psicología Social: conceptualización,historia y metodología . Madrid: Universitas.

Clemente, M. (Ed.)(1992). Psicología Social: Métodos y Técnicas de Investigación. Madrid, Eudema.

Collier, G.; Minton, H.L. & Reynolds, G. (1996). Escenarios y Tendencias de laPsicología Social .Madrid: Tecnos.

De Diego Vallejo, R. &Chico Del Rio, M. (2013). Prácticas de Psicología Social . Madrid:Pirámide.

Departamento deEcopsicología y Personalidad, U.A.M. (1986). Prácticas de Psicologíasocial . Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Fernández Sedano, I.& Cuadrado Guirado, I. (2012). Psicología Social. Madrid: Sanzy Torres

Hogg, M. A. & Vaughan,G. M. (2010) Psicología Social . Madrid: Panamericana

Ibañez, T. (1990). Aproximacionesa la Psicología Social . Barcelona, Sendai.

Ibañez, T. (Ed.)(1989). El Conocimiento de la Realidad Social . Barcelona, Sendai.

Jimenez Burillo, F.(1981). Psicología Social . Madrid, U.N.E.D. (2 vols.)

Marín Sánchez, M. & TroyanoRodríguez, Y. (2012 ). Psicología Social de los procesos grupales. Madrid:Pirámide

Martin, A.; Chacon, F.& Martinez, M. (Eds.) (1988). Psicología Comunitaria . Madrid,Visor.

Morales, J.F. & Huici,C. (Eds.) (1989). Lecturas de Psicología Social . Madrid, UNED.

Morales, J.F.; Blanco,A.; Huici, C. & Fernandez Dols, J.M. (Eds.) (1985). PsicologíaSocial Aplicada . Bilbao, Desclée de Brouwer.

Morales, J.F.; Komblit,A.L.; Paez, D. & Asun, D. (2002). Psicología Social. Madrid:Pearson - Addison Wesley.

Munne, F. (1971). Grupos,Masas y Sociedades . Barcelona, Hispano-Europea.

Munne, F. (1982). PsicologíaSocial. Barcelona, CEAC.

Munne, F. (1986). LaConstrucción de la Psicología Social como Ciencia Teórica. Barcelona,Alamex.

Munne, F. (1989). Entreel Individuo y la Sociedad: Marcos y Teorías Actuales sobre el ComportamientoInterpersonal . Barcelona, PPU.

Myers, D.G. (2004). Explorando la Psicología Social . Madrid, McGraw Hill.

Paez, D. et al.(2003). Psicología Social, Cultura y Educación . Madrid,Pearson - Prentice Hall.

Paez, D.; Valencia, J.; Morales,J.F.; Sarabia, B.; y Ursua, N. (1992). Teoría y Método en PsicologíaSocial . Barcelona, Anthropos.

Pastor, G. (1978). ConductaInterpersonal: Ensayo de Psicología social Sistemática. Salamanca,Universidad Pontificia de Salamanca.

Paterna Bleda, C.,Martínez Martínez, M. C. & Vera Martínez, J. J. (2015). Psicologíasocial: de la teoría a la práctica cotidiana . Madrid: Pirámide

Peiro, J.M. (1983). Psicologíade la Organización. Madrid, U.N.E.D.

Peiro, J.M. (1990). Organizaciones:Nuevas Perspectivas Psicosociales . Barcelona, PPU.

Quiles Del Castillo, M.N., Morera Bello, M. D., Rodríguez Torres, R. (1998). Psicologíasocial: procesos interpersonales. Madrid: Pirámide.

Rodriguez, A. &Seoane, J. (Eds.) (1989). Creencias, Actitudes y Valores. Madrid,Alhambra.

Sánchez, M.M. &Pecino-Martínez, R. (2012). Introducción a la Psicología Social. Madrid:Pirámide

Sangrador, J.L.(1982). Interacción Humana y Conducta Social . Madrid, Salvat.

Segovia Vázquez, S.(coord.) (1989). Cuadernos de prácticas de psicología (3ºcurso). Cuadernos de la UNED. Madrid: Universidad Nacional de Educación aDistancia.

Torregrosa, J.R. &Crespo, E. (Eds.) (1984). Estudios Básicos de Psicología Social .Barcelona, Hora.

Torregrosa, J.R. &Sarabia, B. (Eds.) (1983). Perspectivas y Contextos de la PsicologíaSocial . Barcelona, Hispano-Europea.

Torregrosa, J.R. (Ed.)(1974). Teoría e Investigación en la Psicología Social Actual. Madrid, Instituto de la Opinión Pública.

Bibliografíacomplementaria (en inglés)

Aronson, E., Wilson, T. D., &Akert, R. M. (2015). Social Psychology (9th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn andBacon.

Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2016). SocialPsychology (14thed.). Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.

Baumeister, R. F., & Bushman, B.J. (2013). Social Psychology and Human Nature (3rd ed.). Belmont, CA:Thomson/Wadsworth.

Crisp, R. J., & Turner, R. N.(2014). Essential Social Psychology (3rd ed.). Thousand Oaks, CA:Sage Publications.

DeLamater, J. D., Collett, J. L.,& Myers, D. J. (2014). Social Psychology (8th ed.). Boulder, CO: WestviewPress.

Dickerson, P. (2012). SocialPsychology: Traditional and Critical Perspectives . Harlow, UK: Pearson.

Fiske, S. (2014). SocialBeings: A Core Motives Approach to Social Psychology (3rd ed.). New York: Wiley.

Franzoi, S.L. (2016). Social Psychology (7th ed.). Redding, CA: BVT Publishing.

Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S.,& Nisbett, R. (2015). Social Psychology (4th ed.). New York: W. W. Norton.

Greenberg, J., Schmader, T., Arndt,J., & Landau, M. (2015). Social Psychology: The Science of Everyday Life . New York: Worth Publishers.

Hewstone, M., Stroebe, W., &Jonas, K. (Eds.). (2012). An Introduction to Social Psychology (5th ed.). London:Blackwell.

Kassin, S. M., Fein, S., &Markus, H. R. (2013). Social Psychology (9th ed.). Boston, MA: HoughtonMifflin.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L.,& Cialdini, R. B. (2014). Social Psychology: Goals in Interaction (6th ed.). Boston, MA:Pearson/Allyn and Bacon.

Myers, D. G. (2014). ExploringSocial Psychology (7thed.). New York: McGraw-Hill.

Myers, D. G. (2012). SocialPsychology (11thed.). New York: McGraw-Hill.

Smith, E. R., & Mackie, D. M.(2014). Social Psychology (4th ed.). Philadelphia, PA: PsychologyPress.

PsicologíaSocial Aplicada

Brewer, M. B., & Hewstone, M.(Eds.). (2003). Applied Social Psychology . London: Blackwell.

Buunk, B.P., & Van Vugt, M. (2013). Applying Social Psychology: From Problems toSolutions (2nded.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Donaldson, S. I., Berger, D. E.,& Pezdek, K. (Eds.). (2006). Applied Psychology:New Frontiers and Rewarding Careers . Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.

Schneider, F. W., Gruman, J., &Coutts, L. M. (Eds.). (2011). Applied Social Psychology: Understanding andAddressing Social and Practical Problems (2nd ed.). London: SagePublications.

Steg, L., Keizer, K., Buunk, A. P.,& Rothengatter, T. (Eds.). (2017). Applied SocialPsychology: Understanding and Managing Social Problems (2nd ed.). New York: CambridgeUniversity Press.

Lecturasseleccionadas

Lesko, W.A. (2011). Readings in Social Psychology: General, Classic, and ContemporarySelections (8thed.). Boston: Allyn and Bacon.

Nier, J.(Ed.). (2015). TakingSides: Clashing Views in Social Psychology (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Ruscher, J. B., & Hammer, E. Y. (Eds.).(2009). CurrentDirections in Social Psychology (2nded.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías