Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Educación permanente Código 652G03008
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Rumbo Arcas, Maria Begoña
Correo electrónico
begona.rumbo@udc.es
Profesorado
Rumbo Arcas, Maria Begoña
Correo electrónico
begona.rumbo@udc.es
Web
Descrición xeral A asignatura de E. Permanente está contextualizada no módulo APRENDIZAXE AO LONGO DA VIDA da titulación do Grado de E. Social. E unha asignatura que se contempla como necesaria para a formación básica dos futuros profesionais en educación social por varios motivos:
1. O propio concepto aporta as bases teóricas que sirven de referente para xustificar á educación social, ao entender e explicar que a educación debe traspasar os muros da escola.
2. Estamos ante unha realidad tecnoloxizada e cambiante, o que nos exige estar continuamente aprendiendo e innovando.
3. A educación permamente adquire un recoñecimento e alcance maior na actual estructura económica altamente competitiva, o que nos exixe estar inmersos en procesos formativos que nos permitan alcanzar as exigencias profesionais que nos demanda o mercado global.
4. O emerxer dunha nova concepción de ciudadanía precisa ducha E. Permanente que nos permita construir unha democracia más participativa e nos enseñe a "aprender a vivir xuntos".
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os supostos e fundamentos da educación permanente e a súa repercusión no contexto socioeconómico actual. A2
A5
A20
B1
Analizar as políticas de benestar social e a súas implicacións na educación permanente. A3
A5
C6
Realizar unha lectura comprensiva dos textos de educación permanente seleccionados na materia. A17
B1
B4
B5
C1
C4
C6
C7
Xustificar e argumentar as ideas nas lecturas seleccionadas para a materia A2
A17
B1
B3
B5
C1
C6
Expresarse adecuadamente utilizando a terminoloxía académica propia da materia. B1
C1
Asumir como profesional e ciudadano a importancia da educación permanente no mundo globalizado. A20
B4
B5
C4
C7

Contidos
Temas Subtemas
1. Educación Permanente e Sociedade do Coñecemento
1.1.Caracterización da sociedade do coñecemento e a economía do coñecemento.
1.2. Significado e implicacions da educación permanente no sistema educativo actual.
2. Conceptualización da Educación Permanente 2.1. Cara un concepto da educación permanente. Historia, definición e relación da educación permanente con outros conceptos: educación de adultos, educación recurrente, formación profesional…
2.2. Obxetivos, finalidades e principios metodolóxicos da educación permanente.
2.3. O papel da UNESCO na conceptualización da E.Permanente: Os catro pilares.
3. Contradicións e problemas da posta en práctica da filosofía da educación permanente 3.1. Confusión terminolóxica.
3.2. Confusión educativa.
3.3. Contradicións entre os seus principios e os seus obxetivos nun mundo global.
4. O enfoque crítico da Educación Permanente: A Educación Popular e Paulo Freire 4.1. A Educación Permamente Adaptativa vs. Educación Permanente liberadora.
4.2. A investigación participativa como método de intervención na realidade social.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A5 A20 B3 B5 C4 8 0 8
Discusión dirixida A3 A5 B1 B4 C1 20 22 42
Lecturas A2 A17 C7 12 50 62
Proba mixta C6 2 30 32
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Organizaranse as clases en pequenos grupos no que os estudantes, previa lectura dos textos, debaten e intercambian opinions fundamentadas sobre o traballado.
Discusión dirixida Trátase da posta en común no grupo-aula da análise das fontes seleccionadas, previo traballo individual e en grupos reducidos (Programa Piloto de docencia en Galego).
Lecturas Para traballar esta asignatura nas clases expositivas, seleccionarase unha serie de lecturas que sexan pertinentes e de interese para a aprendizaxe da mesma e axuden ao estudante a clarificar conceptos e comprender os coñecementos básicos. Ademais, é de obrigada a lectura para as clases interactivas, do libro de Freire, P (1975). La pedagogía del oprimido. Madrid: S.XXI.
Proba mixta Elaboración dun exame sen material sobre os temas traballados nas clases expositivas e interactivas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
A atención personalizada está vinculada á orientación que precise cada estudante para alcanzar satisfactoriamente as competencias planificadas na asignatura.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta C6 Os criterios de avaliación son: *Comprensión das ideas básicas da materia. *Utilizar con rigor académico o vocabulario propio da materia. *Profundidade e argumentación das ideas, fundamentadas nas clases teóricas recibidas.

Realizase unha proba final, na data aprobada pola Xunta de Facultade e exposta na páxina web do centro. Dita proba será un 90% da materia. Nela se comprobará o nivel de coñecementos e competencias adquiridos, tanto nas clases expositivas, como nas clases interactivas. Para superar a asignatura é preciso superar ambas partes.

O 10% restante da cualificación final compleméntase co traballo e participación dos estudantes na dinámica das clases.

Por cada falta de ortografía restarase 0,25p.
100
 
Observacións avaliación

Para o alumnado que ten recoñecida a condición de estudante a tempo parcial, segundo a"Norma
que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a
progresión dos estudantes de grao e mestrado universitario na
Universidade da Coruña"

(aprobada en Consello de Goberno de 28 de xuño de 2016), á  asistencia
mínima será dun 30 % das clases expositivas. As interactivas poderán ser
realizadas con caracter no presencial de forma individual, seguindo as
directrices marcadas para ditas clases a principio do curso e serán evaluables na proba mixta asignada para a materia.


Fontes de información
Bibliografía básica

AA. VV (1996).La educación encierra un tesoro. Madrid. Santillana/UNESCO

A.VV (1998). Sectores emergentes en el campo de la educación permanente.  Baleares: Universitat de les Illes Balears y Diálogos.

Cabello Martínez, Mª J (2002). Educación Permanente y Educación Social. Málaga: Aljibe.

Carr, N (2011). Qué está haciendo internet con nuestras mentes?. Superficiales. Madrid: Taurus.

García Garrido, J.L y Egido Gálvez,(Coords.)(2006). Aprendizaje permanente. Pamplona:Eunsa.

Gonzal Mayos y Brey, A (Eds.) (2011). La Sociedad de la ignorancia. Barcelona: Península

Freire, P (1975). Pedagogía del oprimido. Madrid: S.XXI

Gelpi, E (1990).  Educación permanente. Problemas laborales y perspectivas educativas.  Madrid.  Ed. Popular.

Gimeno Sacristán, J (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.

Goody, J (2004). Capitalismo y modernidad: el gran debate. Barcelona: Crítica

Hamilton, C (2006). El fetiche del crecimiento. Pamplona: Laetoli

Hargreaves, A (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro.

Jarauta, B e Imbernón, F (Coords.)(2012). Pensando en el futuro de la educación. Barcelona: Graó.

Jarvis, P (2007). Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society.N. Yoork. Routledge.

Lankshear, C y Knobel, M (2008). Nuevos analfabetismos. Madrid. Morata.

Longworth N (2003). El aprendizaje a lo largo de la vida. Barcelona: Paidos.

Mayos Ç y Brey, A (Eds.)(2011). La sociedad de la ignorancia. Barcelona: Península.

Salvar Martinrey y Serrano Marín, V (2011). La revolución digital y la sociedad de la información. Zamora: Comunicación Social.

Sennet, R (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.

Trilla, J (1993). La educación fuera de la escuela. Ambitos no formales y educación social. Barcelona.  Ariel.

Bibliografía complementaria

AA. VV (1994). Nuevas perspectivas críticas en educación. Barcelona. Paidós/Ecuador.

Beck, U (2001). ¿Qué es la Globalización?.Barcelona: Paidós/B. Aires.

Faure ( 1973). Aprender a ser. Madrid. Alianza

Fernández Enguita, M; Souto, X.M. y Rodríguez Ravéna, R (2005). La sociedad del conocimiento: democracia y cultura. Barcelona: Octaedro.

Freire, P (1993). Pedagogía de la esperanza. Madrid: S. XXI

Husen, T (1988). Nuevos análisis de la sociedad de aprendizaje. Barcelona. Paidos.

Jarvis, P(2008).The Routledge Internatinal Handbook of Lifelong Learning. Routledge:N. York

Imbernón, F (1999) (Coord.).La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato. Barcelona: Biblioteca de Aula.

Lerena, C (1989). Escuela, ideología y clases sociales en España. Madrid. Akal.

Navarro, V (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama.

Peters, M.A; Britton, A y Blee, H (2008). Global Citizenship Education. Philosophy, Theory and Pedagogy. The Netherlands:Sensepublishers.

Ruiz Ballesteros, E (2005). Intervención social: cultural, discursos y poder. Madrid: Talasa Ediciones.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Socioloxía da educación/652G03028
Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo/652G03036

Materias que continúan o temario
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías