Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Organización e xestión de institucións socioeducativas Código 652G03012
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Correo electrónico
tania.fatima.gomez.sanchez@udc.es
Profesorado
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Correo electrónico
tania.fatima.gomez.sanchez@udc.es
Web
Descrición xeral Materia coa que se pretende que se coñeza o funcionamento das institucións nas que poderán desenvolver o seu traballo, fundamentalmente as de carácter educativo regulado, coas que terán que relacionarse na súa intervención profesional.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o marco legal e o funcionamento organizativo dos centros educativos e doutras institucións socioeducativas. A1
A2
A5
B1
B2
B3
C1
Seleccionar diferentes métodos e técnicas para a planificación e avaliación de programas e servizos. A6
Elaborar e xestionar medios e recursos para a intervención socioeducativa. A15
Deseñar procesos de valoración de programas de intervención A21
Elaborar, analizar, sintetizar, valorar e transmitir criticamente a información. B1
Ter o hábito de posicionarse criticamente diante do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse nas súas relacións co sistema educativo. A5
A7
B1
B3
B5
B6
Coñecer e identificar as variables macro e micropolíticas da organización dos centros educativos. A6
A7
A21
B1
Comprender os supostos e fundamentos históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos da acción socioeducativa e os seus ámbitos de actuación, valorando as súas implicacións. A1
A2
Ser quen de abordar un traballo de valoración da lexislación e das medidas tomadas polos diferntes axentes sociais sobre diferentes aspectos socioeducativos. Utilizando correctamente as linguas e os métodos de investigación. A2
A5
B1
B2
Redactar e presentar informes técnicos, memorias, regulamentos ou calquera outro documento básico que contribúa a regular a acción socioeducativa. B2
Capacidade de ter unha actitude coherente nas diferentes situacións e eleccións que se teñan que facer no ámbito profesional B5
Xerar a cultura profesional colaborativa, fomentando o traballo en rede e integrándose en grupos interdisciplinares con iniciativa e responsabilidade. B3
Aplicar metodoloxías educativas e dinamizadoras da acción socioeducativa. A7
Aplicar ás organizacións socioeducativas as diferentes formas de analizar as organizacións sociais. A7
A15
C4
C6
C8
Elaborar propostas de solución a problemas da organización socioeducativa A5
A6
A7
A15
B5
B6

Contidos
Temas Subtemas
Análise das organizacións socioeducativas do contorno. A estructura dos centros educativos. Marco lexislativo español e galego dos centros educativos.
Organos de goberno e de coordinación dos centros educativos. Composición e funcións.
Os documentos do centro como marco de actuación nos mesmos.
Relación dos centros educativos con outras institucións e organizacións socioeducativas.
O estudio das organizacións. Análise das organizacións: diferentes imaxes das organizacións como clave para o seu estudio.
A micropolítica organizativa: poder, ideoloxía e conflicto nas institucións socioeducativas.
A especificidade dos centros escolares como organizacións. Caracterización diferenciada das súas estructuras e funcións.
Unha dimensión clave das organizacións socioeducativas: A convivencia. Conflicto e convivencia nos centros educativos.
Situación da convivencia: datos e interpretacións.
Intervencións para a mellora.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A5 B1 B3 5 20 25
Discusión dirixida B2 B6 C1 C4 C6 5 15 20
Presentación oral A15 B2 B6 C1 C8 5 25 30
Estudo de casos A5 A6 A7 A15 A21 B5 4 8 12
Actividades iniciais A1 A5 A6 A7 A21 B1 B3 C1 21 0 21
Aprendizaxe servizo A5 A6 A7 A15 A21 B5 0 0 0
Solución de problemas A5 A6 A7 A15 A21 B5 0 0 0
Proba de ensaio A1 A2 B1 B2 C1 C6 2 30 32
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Análise pautado e dirixido, de carácter individual ou grupal de determinada información bibliográfica ou audiovisual.
Discusión dirixida Posta en común das fontes documentais analizadas para sacar conclusións. Esta metodoloxía forma parte do "Programa Piloto para a docencia en galego no Grao en Educación social".
Presentación oral Consistirá na exposición pública das conclusións de traballos de grupo ao resto do alumnado.
Estudo de casos Proporanse casos reais dos medios de comunicación ou simulacións ou documentos audiovisuais para a súa análise.
Actividades iniciais Faranse actividades introdutorias con diversos soportes ou metodoloxías: debates, formulación de hipóteses, simulacións dramatizadas, visionado de películas.
Aprendizaxe servizo Metodoloxía que combina o servizo á comunidade coa aprendizaxe nun só proxecto, no que o alumnnado se forma traballando en necesidades reais do seu entorno coa fin de melloralo, neste caso a colaboración establecerase cun centro educativo, e será unha das alternativas para poder realizar un estudo de caso, sobre unha situación real, propoñendo alternativas e interactuando coa institución na que se fará o servizo.
Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta que se produza nun caso hipotético, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible alternativa de intervención. Esta será a outra alternativa mediante a cal se poderá presentar o estudo de casos.
Proba de ensaio Consistirá en propostas de resolución de casos prácticos ou de análise dos mesmos a elaborar de xeito individual.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Presentación oral
Descrición
Poderase acudir en horario de titoría ou facelo telematicamente para aclarar, revisar ou complementar as actividades de referencia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A1 A2 B1 B2 C1 C6 Poderán empregarse os textos e documentación de referencia traballada na materia:

1. Definición e/ou identificación das ideas chave.
2. Capacidade de síntese e concreción de ideas.
3. Coherencia e cohesión de ideas na argumentación.
4. Aplicación dos conceptos traballados.
5. Elaboración, análise, síntese e valoración crítica da información.
6. Análise e relación entre conceptos e conexión coa realidade social.
50
Análise de fontes documentais A1 A2 A5 B1 B3 Na análise documental valoraranse os seguintes aspectos:

1. Rigor na consulta e na análise das fontes.
2. Reflexión e afondamento sobre a temática tratada.
3. Conexión das ideas traballadas coa realidade social.
4. Comprensión e dominio dos contidos básicos.
20
Discusión dirixida B2 B6 C1 C4 C6 Os criterios de valoración deste apartado recolleranse nunha escala que terá en conta os seguintes ítems:

1. Claridade expositiva
2. Abordaxe dos contidos básicos da temática
3. Argumentación e fundamentación das súas ideas
4. Escoita activa e respecto no intercambio comunicativo
5. Actitude participativa
5
Presentación oral A15 B2 B6 C1 C8 Os criterios de valoración deste apartado recolleranse nunha escala que terá en conta os seguintes ítems:

1. Claridade expositiva e formato axeitado
2. Abordaxe dos contidos básicos da temática
3. Dominio conceptual e fundamentación bibliográfica
4. Nivel de cooperación e exposición do traballo como un conxunto, non como unha suma de partes
5
Estudo de casos A5 A6 A7 A15 A21 B5 A valoración do informe do estudo de caso se fundamentará nos seguintes criterios:

1. Axuste ao rexistro académico e claridade expositiva
2. Corrección gramatical e de formato
3. Abordaxe dos contidos traballados e dominio conceptual
4. Análise crítica e reflexiva con fundamentación bibliográfica suficiente


20
 
Observacións avaliación

A cualificación final terá o seguinte desglose:

Exame final, proba de ensaio con material, valor do 50% da nota final, sempre que nesta proba se supere a cualificación de 4 sobre 10.

Cualificación máxima do estudo de casos, xa sexa mediante ApS ou ABP, 20 % da cualificación, xunto coa presentación oral (5%).

Cualificación máxima da análise de fontes documentais (20)% da cualificación, xunto coa discusión dirixida (5%)

De gozar de dispensa académica, segundo a normativa da UDC, terase en
conta para a avaliación unicamente a proba de ensaio (exame), que terá por tanto
como valor ponderado na cualificación o 100%.


Fontes de información
Bibliografía básica Collet, J. et al. (2016). La gobernanza escolar democrática : más allá de los modelos neoliberal y neoconservador . Barcelona: Morata
Bernal Agudo, J.L. (2014). Organizacion de los centros educativos : LOMCE y políticas neoliberales. Zaragoza: Mira Editores
García Cabrera, M.M. & Olivares García, M.A. (2016). Vivir la escuela como un proyecto colectivo : manual de organización de centros educativos. Madrid: Pirámide
Beltrán, F. e San Martín, A. (2000). Diseñar la coherencia escolar. . Madrid.Morata.
Santos Guerra, M. Á. (2010). El Proyecto de Centro: una tarea comunitaria, un proyecto de viaje compartido. En J. Gimeno Sacristán (Coord.), Saberes e incertidumbres sobre el curriculum (pp. 294-310) . Madrid: Morata.
Civís Zaragoza, M.; Longás Mayayo, J. (2015). La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña. . Educación XX1, 18(1), 213-236. doi: 10.5944/educXX1.18.1.12318
Torres Santomé, J. (2011). La justicia curricular: El caballo de Troya de la cultura escolar. (pp.93-106) . Madrid: Morata.
San Fabián, J.L. (2013). A organización dos centros. Algúns tristes tópicos.. Santiago. Revista Galega de Educación 55
Jares, X.R. (2001). Aprender a convivir. Vigo. Xerais.
Antúnez, S. (1993). Claves para la organización de los centros escolares. Barcelona. Horsori.
Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M. & Valls, R. (2002). Comunidades de Aprendizaje. Transformar la educación (pp.73-90). . Barcelona: Graó.
Candedo, M.D. (coord) (2013). Educación: Dereito ou mercaduría.. Santiago. Laiovento
González Losada, S. & García Rodríguez, M.P. (2013). El centro educativo. En M.J. Carrasco, J.M. Coronel, M.L. Fernández, M.P. García, S. González & E. Moreno, Conocer y comprender las organizaciones educativas. Una mirada a las cajas chinas (57-83). Madrid: Pirámide
Santos Guerra, M. Á. (2007). Enseñar o el oficio de aprender. Organización escolary desarrollo profesional (pp.13-26). Sevilla: MAD
Morgan, G. (1990). Imagenes de la Organización. Madrid. RA-MA.
Conell, R.W. (1999). Justicia social en educación. En R.W. Connell (autor), Escuelas y justicia social (pp.17-29). Madrid: Morata.
Ball, S.J. (1989). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar.. Barcelona. Paidós.
MEC (2006). Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.. Madrid. BOE
Jares, X.R. (2005). Los conflictos en las organizaciones educativas. En M.A. Santos Guerra (Coord.), Escuelas para la democracia: cultura, organización y dirección de instituciones educativas (pp. 129-154). . Santander: Consejería de Educaciónde Cantabria.
Foro de Sevilla (2013). Manifiesto: Por otra política educativa. Madrid. Morata
González, Mª. T. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Dimensiones y Procesos. . Madrid. Pearson
MECD (2013). Proyecto LOMCE. Madrid. Gobierno de España
Xunta de Galicia (1997). Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil e dos Centros de Educación Primaria . Santiago. Xunta de Galicia
Xunta de Galicia (1997). Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria . Santiago. Xunta de Galicia

Bibliografía complementaria Santos Guerra, M.A. (1994). Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar.. Málaga. Aljibe.

AA. VV. (1994): "La jornada escolar a debate". Cuadernos de Pedagogía, nº 221, enero,   pp.             67-73.

AA. VV. (1994): "La dirección escolar a debate". Cuadernos de Pedagogía, nº 222,           enero,             pp.       67-73.

AA. VV. (1994): "Las claves de la organización". Cuadernos de Pedagogía, nº 222,           febrero, pp. 7-33.

AA.VV. (1994): "A organización escolar". Revista Galega de Educación, nº 21, novembro.

AA.VV. (1996): Manual de organización de instituciones educativas. Madrid, Escuela Española.

AA.VV. (2000): "Democracia, educación y participación en las instituciones educativas". Kikiriki, nº 55-56, marzo-mayo, pp. 35-122.

AA.VV. (2001): “Convivencia en los centros”. Cuadernos de Pedagogía, nº julio-agosto, monográfico.

ANTUNEZ, S. (1993): Claves para la organización de centros escolares. Barcelona, ICE-Horsori.

APPLE, M.W. (1987): Educación y poder. Barcelona, Paidós-MEC.

APPLE, M.W. e BEANE, J.A. (1997): Escuelas democráticas. Madrid, Morata.

BALL, S.J. (1989): La micropolítica de la escuela. Hacia una         teoría de la       organización             escolar. Barcelona, Paidós-MEC.

BALL, S.J. (1990): "La perspectiva micropolítica en el análisis de las organizaciones educativas". En AA.VV.: I Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Actas. Barcelona, Areas y Dtos. de Didáctica y Organización Escolar de Cataluña, pp. 129-145.

BATES, R. e OUTROS (1989): Práctica crítica de la administración educativa. Valencia, Univ. de Valencia.

BELTRAN, F. e SAN MARTIN, A. (1993): "La organización escolar. ¿Evaluación o devaluación?. Cuadernos de Pedagogía, nº 219, noviembre, pp. 16-21.

BELTRAN, F. e SAN MARTIN, A. (2000): Diseñar la coherencia escolar. Madrid, Morata.

BERNAL, J.L. (2006): Comprender nuestros centros educativos. Zaragoza, Mira.

BRANDONI, F. (Comp.) (1999): Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias. Buenos Aires, Paidós.

CANTO SANCHEZ, J.M. (1992): "Equipo directivo: status y poder". Cuadernos de Pedagogía, nº 200, pp.86-88.

CARR, W. (1995): "Educación y democracia: Ante el desafío posmoderno". En AA. VV.: Volver a pensar la educación. (Vol. II), Madrid, Morata, pp. 96-111.

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA (2007): INFORME. A participación da comunidade educativa na mellora da calidade do ensino. Santiago de Compostela.

DEWEY, J. (1995): Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid, Morata.

ESCUDERO MUÑOZ, J.M. e LOPEZ YAÑEZ, J. (1992): Los desafíos de las reformas escolares. Cambio educativo y formación para el cambio. Sevilla, Arquetipo ediciones.

ESCUDERO MUÑOZ, J.M. (1994a): "La elaboración del Proyecto de Centro".          Comunidad Educativa, nº 215, mayo, pp.20-29.

ESCUDERO MUÑOZ, J.M. (1994b): "La escuela como comunidad crítica al servicio de los valores de una sociedad democrática". Kikiriki, nº 31-32, Dic.93-mayo,94, pp.47-58.

ESCUDERO MUÑOZ, J.M. (2002): La Reforma de la Reforma. ¿Qué calidad para quiénes?. Barcelona, Ariel.

FERNANDEZ ENGUITA, M. (1990): La escuela a examen. Madrid, Eudema.

FERNANDEZ ENGUITA, M. (1992): Poder y participación en el sistema educativo. Barcelona, Paidós.

FERNANDEZ ENGUITA, M. (1993): La profesión docente y la comunidad escolar: crónica de un desencuentro. Madrid, Morata-Paideia.

FERNANDEZ ENGUITA, M. (2001): Educar en tiempos inciertos. Madrid, Morata.

FREINET, C. (1974): Por una escuela del pueblo. Barcelona, Laia (3ª edición).

FREINET, C. (1978): Técnicas Freinet de la escuela moderna. México DF, Siglo XXI, (10ª edición) (edición en gallego en 1997, Vigo, Xerais).

FREINET, C. (1996): La escuela moderna francesa. Una pedagogía moderna de sentido común. Las invariantes pedagógicas. Madrid, Morata.

GAIRIN, J. (1989): "La estructura organizativa en los centros docentes". En MARTIN-

            MORENO, Q. (Ed): Organizaciones Educativas. Madrid, UNED, pp.133-      168.

GIL VILLA, A. (1995): La participación democrática en los centros de enseñanza no             universitarios. Madrid, CIDE-MEC.

GIMENO SACRISTAN, J. (1992): "Reformas educativas. Utopía, retórica y práctica". Cuadernos de Pedagogía. Nº 209, dic. pp. 62-68.

GIMENO SACRISTÁN, J. (1998): Poderes inestables en educación. Madrid, Morata.

GIMENO SACRISTÁN, J. (2001): Educar y convivir en la cultura global. Madrid: Morata.

GIMENO SACRISTAN, J. e PEREZ GOMEZ, A. (1992): Comprender y         transformar       la enseñanza. Madrid, Morata.

GIMENO SACRISTAN, J. e Outros (1995): La dirección de centros: análisis de       tareas. Madrid, CIDE/MEC.

GIMENO SACRISTÁN, J. e CARBONELL SEBARROJA, J. (Cdres.) (2003): El sistema educativo. Una mirada crítica. Barcelona, Praxis.

GIRARD, K. e KOCH, J. (1997): Resolución de conflictos en las escuelas. Barcelona, Granica.

GONZALEZ, Mª.T. (1990): "Nuevas perspectivas en el análisis de las organizaciones educativas". En AA.VV.: I Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Actas. Barcelona, Areas y Dtos. de Didáctica y O.E. de Cataluña.

GONZALEZ, Mª.T. (1992): "Centros escolares y cambio educativo". En ESCUDERO, J.M. y LOPEZ, J. (Com.): Los desafíos de las reformas escolares. Cambio educativo y formación para el cambio. Sevilla, Arquetipo Edc., pp.71-95.

GONZALEZ, Mª.T. (1994): "El Proyecto de Centro: ¿Qué pasa con la dimensión organizativa de la escuela". Comunidad educativa, nº 215, mayo, pp.15-19.

GONZALEZ, Mª.T. (1998): “La micropolítica escolar: algunas acotaciones”. Profesorado, vol.1, nº2, pp.47-58.

GOODMAN, J. (2002): La educación democrática en la escuela. Sevilla, Publicaciones MCEP.

JARES, X.R. (1994a): "A participación nos centros escolares. Reflexións para saír dunha   crise". Revista Galega de Educación, nº 21, outubro-decembro, pp.26-33.

JARES, X.R. (1994b): "El centro como unidad de cambio". Comunidad Educativa, nº 215, mayo, pp. 10-14.

JARES, X.R. (1998): Educación e dereitos humanos. Estratexias didácticas e         organizativas. Vigo, Xerais. (Edición en castelán: JARES, X.R. (1999):    Educación         y derechos humanos. Estrategias didácticas y organizativas.    Madrid, Popular).

JARES, X.R. (1999): Educación para la paz. Su teoría y su práctica. Madrid, Popular. 2ª edición

JARES, X.R. (2001a): Aprender a convivir. Vigo, Xerais.

JARES, X.R. (2001b): Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia.          Madrid, Popular.

JARES, X.R. (2006): Pedagogía de la convivencia.           Barcelona, Graó.

JIMENEZ, J. e BERNAL, J.L. (1992): "Nueva gestión de los centros públicos". Cuadernos de Pedagogía, nº 208, noviembre, pp.82-87.

JOHNSON, D.W. e JOHNSON, R.T. (1999): Cómo reducir la violencia en las escuelas.             Barcelona, Paidós.

JUDSON, S. e OUTROS (1986): Aprendiendo a resolver conflictos. Manual de educación para la paz y la Noviolencia. Barcelona, Lerna.

LAVAL, C. (2004): La escuela no es una empresa. Barcelona, Paidós.

OLWEUS, D. (1998): Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, Morata.

ORTEGA, R. (1998): La convivencia escolar. Qué es y cómo abordarla. Sevilla,     Consejería de Educación y Ciencia.

PÉREZ GÓMEZ, A.I.; BARQUIN RUIZ, J. y ANGULO RASCO, J.F. (Edres): (1999): Desarrollo profesional del docente: Política, investigación y práctica. Madrid, Akal.

PORRO, B. (1999): La resolución de conflictos en el aula. Paidós, Buenos Aires.

ROSS, M.H. (1995): La cultura del conflicto. Las diferencias interculturales en la    práctica de la violencia. Paidós, Barcelona.

ROSS, J. e WATKINSON, A.M. (1999): La violencia en el sistema educativo. Del daño        que las escuelas causan a los niños. La Muralla, Madrid.

SAN FABIAN, J.L. (1991): Estructura y organización del trabajo en los centros docentes.  Curso de Formación de Equipos Directivos. Unidad III. Madrid, Subdirección General de Formación del Profesorado, MEC.

SAN FABIAN, J.L. (1992): "Gobierno y participación en los centros escolares: sus aspectos culturales". En AA.VV.: Cultura escolar y desarrollo organizativo.II Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 79-118.

SAN FABIAN, J.L. (1994): "La participación". Cuadernos de Pedagogía, nº 222, febreiro, pp.18-21.

SANTOS GUERRA, M.A. (1989): Cadenas y sueños: el contexto organizativo de la escuela. Málaga, Univ. de Málaga.

SANTOS GUERRA, M. A. (1990a): "El centro". Cuadernos de Pedagogía, nº 185, octubre, pp. 26-27.

SANTOS GUERRA, M.A. (1990b): "El sistema de relaciones en la   escuela". En AA.VV.:      I Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Actas. Barcelona,    Universidad de Barcelona, pp. 71-94.

SANTOS GUERRA, M. A. (1990c): "Las bisagras del sistema". Cuadernos de Pedagogía, nº 185, octubre, pp.59-62.

SANTOS GUERRA, M.A. (1992): "Cultura y poder en la organización escolar". En AA.VV.: Cultura escolar y desarrollo organizativo. II Congreso Interuniversitario de Organización Escolar. Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 159-189.

SANTOS GUERRA, M.A. (1993): Agrupamientos flexibles. Un claustro investiga. Sevilla, Diada.

SANTOS GUERRA, M.A. (1994): Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Málaga, Aljibe.

SANTOS GUERRA, M.A. (1995): "Democracia escolar o el problema de la nieve frita". En AA. VV.: Volver a pensar la educación. (Vol. II), Madrid, Morata, pp.128-141.

SANTOS GUERRA, M.A. (1997a): La luz del prisma, para comprender las organizaciones educativas. Málaga, Aljibe.

SANTOS GUERRA, M.A. (1997b): El crisol de la participación. Madrid, Escuela Española.

SANTOS GUERRA, M.A. (1998): Evaluar es comprender. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata.

SANTOS GUERRA, M.A. (1999a): “Crítica de la eficacia y eficacia de la crítica: lo verdadero, lo verosímil y lo verificable en el análisis de las instituciones educativas”. En AA. VV.: Escuela pública y sociedad neoliberal. Madrid, Miño y Dávila Editores, 2ª edición, pp.83-111.

SANTOS GUERRA, M.A. (2000a): La escuela que aprende. Madrid, Morata.

SANTOS GUERRA, M.A. (2000b): “Yo tengo que hacer la cena. La mujer y el gobierno de los centros escolares”. En SANTOS GUERRA, M.A. (Coord.): El harén pedagógico. Perspectiva de género en la organización escolar. Barcelona, Graó, pp.53-69.

SANTOS GUERRA, M.A. (Cdor.) (2005): Escuelas para la democracia. Cultura, organización y dirección de instituciones educativas. Santander, Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

SIX, J.F. (1997): Dinámica de la mediación. Barcelona, Paidós.

TORREGO, J.C. (2000): Mediación de conflictos en instituciones educativas.          Madrid, Narcea.

TORRES SANTOMÉ, J. (2001): Educación en tiempos de neoliberalismo. Madrid, Morata.

TYLER, W. (1991): Organización escolar. Una perspectiva sociológica. Madrid, Morata.

WATKINS, CH. e WAGNER, P. (1991): La disciplina escolar. Propuesta de trabajo en         el marco global del centro. Barcelona, Paidós/MEC.

VII. REVISTAS DE INTERESE:

Cuadernos de pedagogía.

Investigación en la escuela.

Revista de educación .

Revista galega de educación.

Revista OGE: Organización y Gestión Educativa.

Recursos web:

Portal educativo da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp

Articulos on line desta Enciclopedia virtual de didáctica e organización escolar: http://dewey.uab.es/pmarques/evdioe.htm

Centro Nacional de Información e Innovación Educativa: http://www.cnice.mec.es/

Outros materiais de apoio:

PELÍCULA “HOXE EMPEZA TODO” (Ça commence aujourd'hui ) de BERTRAND TABERNIER de  1999.

SERIE “BOSTON PUBLIC” DE DAVID E. KELLEY, EE.UU. 2000. Capítulo 1.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías