Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Servizos sociais e benestar social Código 652G03014
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinación
Piñeiro Aguiar, Edeler
Correo electrónico
eleder.pineiro.aguiar@udc.es
Profesorado
,
Piñeiro Aguiar, Edeler
Correo electrónico
eleder.pineiro.aguiar@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia trata de formar ao alumnado na complexidade dos Servizos Sociais e o Benestar Social dentro do contexto das políticas sociais. Formúlase como obxectivo fundamental a súa capacitación para o estudo das necesidades e demandas, e para a xénese e desenvolvemento de plans, programas e proxectos. Estúdanse os diferentes tipos de Estados do Benestar, as características dos Servizos Sociais dentro das políticas públicas, o marco lexislativo destes Servizos Sociais, e a demanda de servizos públicos de atención social.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Con esta materia o alumnado adquirirá as seguientes competencias e habilidades: * Comprensión da dinámica da Política Social. * Comprensión dos conceptos e procesos de Benestar Social e dos Servizos Sociais * Adquisición de habilidades nas técnicas de investigación en necesidades e demandas * Adquisición de habilidades no manexo de metodoloxías para a planificación social * Competencia na elaboración de plans, programas e proxectos de Benestar Social e Servizos Sociais. * Competencia nos procesos de intervención social e habilidades para a procura de consenso dos diferentes axentes sociais (públicos e privados) presentes nos mencionados procesos. * Comprensión do sistema público de Servizos Sociais en España e Galicia. * Competencia e adquisición de habilidades para a posta en marcha de plans para la actuación na exclusión social e a súa prevención. * Competencia e adquisición de habilidades no manexo dos indicadores de calidade de vida e no deseño de dinámicas de desenvolvemento socioeconómico A3
A6
A8
A9
A13
A19
B1
B2
B3
B4
B6
C1
C3
C4
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Tipos de estados do Benestar e Política Social de España/Galicia 1.1.Introdución e formulacións teóricas.
1.2.Benestar Social e Estrutura Social.
1.3. Política Social e Benestar Social.
1.4. Estado Asistencial e/ou Estado do Benestar.
1.5. Tipos de estados do benestar: modelo nórdico, continental, anglosaxón e mediterráneo ou do Sur de Europa.
Tema 2.- O sistema público de Servizos Sociais en España e Galicia. O papel das Administracións Públicas, o terceiro sector e o ámbito privado na xestión dos Servizos Sociais. 2.1.Características dos Servizos Sociais en España/Galicia.
2.2. Lei de Servizos Sociais da Xunta de Galicia.
2.3. Servizos, prestaciones socioeconómicas, equipamentos, centros e entidades prestadoras de Servicios Sociales.
Tema 3.-O estudo técnico dos Servizos Sociais: colectivos destinatarios (pobreza, dependencia, muller, familias, inmigración, xitanos, etc.), necesidades e demandas, a planificación dos servizos, a avaliacion dos Servizos Sociais. 3.1. Necesidades e demandas sociais.
3.2.Os diferentes colectivos destinatarios dos Servizos Sociais.
3.3. A planificación de Servizos Sociais.
3.4. A creación de indicadores sociais.
3.5. Avaliación de Servizos Sociais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de ensaio A13 B1 B2 C1 C3 C4 C8 0 27 27
Recensión bilbiográfica B1 B6 C7 0 11 11
Sesión maxistral A3 A8 B1 42 0 42
Traballos tutelados A6 A9 A19 B3 B4 21 39 60
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba de ensaio Lectura, por parte do/a alumno/a, de textos fundamentais ou relacionados coa asignatura, de entre os indicados pola profesora. Reflexión sobre os contidos comentados na clase e que forman parte do temario. Este ensaio reflexivo implica a lectura da bibliografía recomendada. Proba que substitúe ao exame final.
Recensión bilbiográfica O alumnado deberá presentar unha reseña individual dun libro asignado pola profesora que terá carácter obrigatorio e que versará sobre o Estado do Benestar ou algunha política pública.
Sesión maxistral A explicación por parte da profesora dos contidos da materia na aula denomínase docencia expositiva. As clases apoiaranse en soporte visual que pode ser consultado no campus virtual. As aulas son un espazo para explicar os conceptos e as teorías e formular posibles dúbidas sobre o temario exposto. Durante o curso poderanse realizar seminarios, conferencias, coloquios e xornadas relacionadas con temas obxeto da materia, aos que o alumnado deberá de asistir dentro do horario de clases, aínda que supoña concentrar as horas interactivas nunha única clase. A docencia interactiva ou clases prácticas supón a presenza e participación do alumnado, nos grupos constituídos ao efecto.
Traballos tutelados Para superar a materia deberase realizar un traballo grupal que analice algún programa ou política dentro do marco dos Servizos Sociais. En ditos traballos búscase consolidar os contidos da materia e o entrenamento en distintas ferramentas metodolóxicas propias das Ciencias Sociais. Para a súa realización empregaranse recursos coma textos relacionados coa asignatura, fontes de datos en Internet ou medios audiovisuais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de ensaio
Recensión bilbiográfica
Traballos tutelados
Descrición
O alumnado, previa cita por e-mail (belen.fernandez.suarez@udc.es), poderá acudir a titorías e resolver as dúbidas que precise sobre o traballo e a materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A13 B1 B2 C1 C3 C4 C8 A proba de ensaio consiste na elaboración dun traballo reflexivo que implica a lectura de textos obligatorios e que inclúe o traballo feito durante o curso académico. Este traballo será entregado no final do cuatrimestre e ten un valor do 40% da nota final. Fundamentalmente é de contido teórico. 40
Recensión bilbiográfica B1 B6 C7 A recensión ten un peso do 15% da nota final da materia que se computará dentro da avaliación xeral das prácticas (que representa o 45% da nota final). Valorarase a lectura da obra, a capacidade de síntese, a relación cos contidos da materia, e lectura de material completamento, citar e redactar correctamente e a orixinalidade na reflexión realizada. 15
Traballos tutelados A6 A9 A19 B3 B4 O traballo tutelado terá un valor do 45% da nota global, e será requerida unha nota mínima dun 4,5 para realizar a media. Este traballo en grupo (salvo casos particulares) analizará un programa ou servizo dentro do paraugas dos Servizos Sociais. Recollerá unha serie de apartados: marco teórico, metodoloxía, marco lexislativo, explotación de datos secundarios, análise do traballo de campo realizado, e elaboración dun proxecto socio-educativo sobre esa temática que haberá que levar á práctica e a súa avaliación. 45
 
Observacións avaliación

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia o itinerario de avaliación será idéntico que para o resto de alunado. Deberán presentar o mesmo tipo de traballos e probas, flexibilizarase a entrega do traballo tutelado aceptando a súa elaboración de forma individual.


Fontes de información
Bibliografía básica Navarro, V. (2015). Ataque a la democracia y al bienestar : crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama
Sennett, R. (2003). El respeto : sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. Anagrama
Gálvez Muñoz, L. (2013). Desiguales : mujeres y hombres en la crisis financiera. Icaria
Pazos Morán, M. (2015). Desiguales por ley: las políticas contra la igualdad de género. Catarata
Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres : trabajo, protección, estatuto del individuo. Fondo de Cultura Económica
Loach, K. (2013). El espíritu del ´45. Paramount
Hooks, B. (2017). El feminismo es para todo el mundo. Traficantes de Sueños
Gálvez Muñoz, L. (2016). La economía de los cuidados. DeCulturas
Castel, R. (2004). La inseguridad social : ¿qué es estar protegido?. Manantial
Cobo, R. (2017). La prostitución en el corazón del capitalismo. Catarata
Adelantado, J. et alia (2016). Los Estados de Bienestar en la encrucijada : políticas sociales en perspectiva comparada. Tecnos
Miguel Álvarez, A. (2015). Neoliberalismo sexual: el mito de la libre elección. Cátedra
Montagud, T. (2014). Política social: una introducción. Ariel
Castro García, C. (2017). Políticas para la igualdad. Catarata

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Leituras. Os/As estudantes terán como textos básicos os seguintes: 

·        ALEMÁN BRACHO, C. y GARCÉS FERRER, J. (Comp.) (1997): “Política Social”. Ed. McGraw Hill, Madrid.. Capítulos 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17 y 18.

·        ALEMÁN BRACHO, C. y GARCÍA SERRANO, M. (1999): “Fundamentos de Bienestar Social”. Ed. Tirant lo Blanc. Valencia. Excepto el capítulo VI.

·        ALEMÁN BRACHO, C. Y GARCÍA SERRANO, M.: (2005) “Servicios Sociales sectoriales” Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid

·        ALEMÁN BRACHO, C. y TRINIDAD REQUENA, A.: (2006) “Servicios Sociales. Planificación y Evaluación”. Ed. Aranzadi-Civitas; Cizur Menor (Navarra).

·        ALEMÁN BRACHO, C., ALONSO SECO, J. Mª y FERNÁDEZ SANTIAGO, P. (2010) “Dependencia y Servicios Sociales”. Ed. UNED-Navarra

·        CASADO, D. (2002) “Manual de Servicios Sociales”. Ed. Polibea, Biblioteca de Intervención y Política Social, Madrid.

·        CASADO, D Y FONTENOVA F. (coords.) (2007) “Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España. Informe con ocasión de la Ley sobre autonomía y dependencia"  Editorial Polibea. Madrid

·         CASADO, D. (Coord.). (2011) “Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI”. Estudios FOESSA nº 31. Ed. Fundación FOESSA y Cáritas. Madrid

·        FERNÁNDEZ GARCÍA, T. y ARES PARRA, A. (coords.) (2002): “Servicios Sociales: Dirección Gestión y Planificación”. Alianza Editorial, Madrid.

·        LÓPEZ HIDALGO, J. (1992): “Los Servicios Sociales”. Ed. Narcea. Madrid.

.        XUNTA DE GALICIA: (2008): Lei de Servizos Sociais. D.O.G. de 18 de Diciembre de 2008

Bibliografía complementaria Sassen, S. (2015). Expulsiones : brutalidad y complejidad en la economía global . Katz

Bibliografía Xeral ou Complementaria: 

A parte dos textos que se indicaron como básicos e de carácter xeral para abordar esta materia, acompáñase unha relación bibliográfica que se pode utilizar parcialmente seguindo criterios de racionalidade e oportunidade temática. O feito de suxerir un número relativamente considerable de libros responde ao propósito de que se comence, por parte do alumnado, a contar cun corpo documental que poida ser de interese profesional para o futuro. En calquera caso, os libros sinalados cun asterisco (*) consideraranse particularmente recomentables para seguir temas da asignatura. 

- AGUILAR, M.J y ANDER-EGG, E.: (1992): ”Evaluación de servicios y programas sociales”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. y GARCÉS FERRER, J. (Comp.) (1994): “Legislación Básica sobre Servicios Sociales”. Ed. Tecnos, Madrid.

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. y GARCÉS FERRER, J. (Comp.) (1996): “Administración Social: Servicios de Bienestar Social. Ed. Siglo XXI, Madrid.

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. y GARCÉS FERRER, J. (Comp.) (1997): “Política Social”. Ed. McGraw Hill, Madrid.

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. Y GARCÍA SERRANO, M.: (1999) “Fundamentos de Bienestar Social”. Ed. Tirant lo Blanc. Valencia.

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. Y GARCÍA SERRANO, M.: (2005) “Servicios Sociales sectoriales” Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid

-(*) ALEMÁN BRACHO, C. y TRINIDAD REQUENA, A.: (2006) “Servicios Sociales. Planificación y Evaluación”. Ed. Aranzadi-Civitas; Cizur Menor (Navarra).

- ALONSO OLEA, M.: (1983): “Instituciones de Seguridad Social”. Ed. Cívitas. Madrid.

- ALVAREZ, Mª. C. et al.: (1984): “Organización y Administración de los Servicios Sociales”. Ed. Humanitas. Buenos Aires.

- ANDER-EGG, E. y AGUILAR, M.J.: (1986): “Administración y ejecución de programas de trabajo social”. Ed. Humanitas. Buenos Aires.

- ASHFORDS, D.E.: (1989):  ”La aparición de los Estados de bienestar”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.

- AZNAR, M. et al.: (1988): “Descentralización de los Servicios Sociales”. Ed. Acebo. Madrid.

- BENATAR, R., FRÍAS, R y KAUFMANN, A.: (1993). “Gestión de las residencias de la tercera edad”. Ed. Deusto, S.A., Bilbao.

- BERGER, P. y LUCKMANN, T.: (1976): ”La construcción social de la realidad”. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.

- CASADO, D. (1977): “Cambio de las instituciones de bienestar social en España”. Edic. Marova. Madrid.

- (*) CASADO, D. (2002) “Manual de Servicios Sociales”. Ed. Polibea, Biblioteca de Intervención y Política Social, Madrid

- (*) CASADO, D. (Coord.). (2011) “Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI”. Estudios FOESSA nº 31. Ed. Fundación FOESSA y Cáritas. Madrid

- COHEN, E y FRANCO, R.: (1993): “Evaluación de proyectos sociales”. Ed. Siglo XXI. Madrid

-(*) COLEGIO NACIONAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CC. PP. Y SOCIOLOGÍA: “Conceptos básicos del bienestar social. Seminario Taxonómico”. Madrid.

- COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LA F.E.M.P.: (1991): “Las experiencias de trabajo inter-áreas en el ámbito del bienestar social municipal”. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.

- DEL VALLE, J. F. et al.: (2008) “El acogimiento familiar en España. Una evaluación de resultados”. Mº de Educación Política Social y Deportes.

- DÍAZ MÉNDEZ, A. et al.: (1992). “Gestión sociocultural. La eficacia social”. Comunidad de Madrid. Madrid.

- DÍAZ MÉNDEZ, A. et al.: (1993): “Nueva gestión local”. Ed. Popular. Madrid.

- DIEZ COLLADO, J.R.: (1992): “El bienestar social, concepto y medida”. Ed. Popular. Madrid.

- DURKHEIM, E.: (1969): “Las reglas del método sociológico”. Ed. Schapire. Buenos Aires.

-(*) FERNÁNDEZ GARCÍA, T. y ARES PARRA, A. (coords.): (2002) “Servicios Sociales: Dirección Gestión y Planificación”. Alianza Editorial, Madrid.

- GARCÍA, G.: (1988): “Los Centros de Servicios Sociales. Conceptualización y desarrollo operativo”. Ed. Siglo XXI. Madrid.  

- (*) GARCÍA, G. y RAMÍREZ, J.M.: (1992): “Los nuevos Servicios Sociales. Síntesis de conceptos y evaluación”. Librería Certeza. Zaragoza.

- GARCÍA MARTÍN, J.: (1997): “Aproximación sociológica a los Servicios Sociales”. Diputación de A Coruña. A Coruña.

-(*) GOMEZ GOMEZ, F.: (2007) “Intervención Social con Familias”. Ed.  McGraw Hill, Madrid,

- HILL, R.: (1992): “Nuevos paradigmas en Trabajo Social. Lo  social natural”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

- (*)  IGLESIAS DE USSEL, J. y MEIL LANDWERLIN, G. (2001): "La  política familiar en España". Ed Ariel, Barcelona

- INSERSO: (1992): “Servicios Sociales y Derecho”. Ed. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid

- (*). INSERSO: (1993). “Plan Gerontológico”. Ed. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.

- JUÁREZ GALLEGO, M. et al.: (1994): “Política social y familia en el municipio de Madrid. (Una propuesta para la práctica del Trabajo Social)”. Ed. Universidad P. Comillas y Ayuntamiento de Madrid. Madrid.

- KAHN, A.J. y KAMERMAN, S.B.: “Los Servicios Sociales desde una perspectiva internacional. El sexto sistema de protección social”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

- (*) LABOA, J.Mª. et al.: (1993): “Políticas de familia. Perspectivas jurídicas y de servicios sociales en diferentes países”. Ed. Universidad P. Comillas. Madrid.

- LAPARRA, M., CORRERA, C., GAVIRIA, M. y AGUILAR, M.: (1989): “El salario social sudado”. Ed. Popular. Madrid.

- LAS HERAS, P.  y CORTAJARENA, E.: (1979): “Introducción al bienestar social”. Ed. Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales. Madrid.

- (*) LÓPEZ HIDALGO, J.: (1992): “Los Servicios Sociales”. Ed. Narcea. Madrid.

- MADRUGA TORREMOCHA, I. y MATA LÓPEZ, r.: (1999) “Las condiciones de vida de los hogares pobres encabezados por una mujer. Pobreza y género”. Ed. Fundación-FOESSA y Cáritas. Madrid.

- MARCHIONI, M.: (1987). “Planificación social y organización de la comunidad”. Ed. Popular. Madrid.

- MARCHIONI, M.: (1994): “La utopía posible. La intervención comunitaria en las nuevas condiciones sociales”. Ed. Benchomo. Santa Cruz de Tenerife.

- MERINO FERNÁNDEZ, J.V.: (1997) "Programas de animación sociocultural. Tres instrumentos para su diseño y evaluación". Ed. Narcea, Madrid.

- MILLAN CALENTI J.C. (comp) Principios de Geriatría y Gerontología. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U.. Madrid 2006. Captº III Sociología de la vejez.

- MILLAN CALENTI, J.C. (dir.): Gerontología y geriatría. Valoración e Intervención. Ed. Médica Panamericana. Madrid 2010.

- (*) MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES-INEM (2000) “Los servicios sociales para mayores de 65 años dependientes y su incidencia en la creación de empleo en Galicia”.

- ORDINAS, T. y THIEBAUT, M.P.: (1987). “Los Servicios Sociales Comunitarios”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

- PÉREZ SERRANO, G. (Coord.):(1999) “Modelos de Investigación Cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural. Aplicaciones prácticas”. Ed. Narcea. Madrid.

- PÉREZ SERRANO, G.: (2003) “Pedagogía Social-Educación Social. Construcción científica e intervención práctica”. Ed. Narcea, Madrid.

-(*) QUINTANA CABANAS, J.Mª.: (1994) “Educación Social. Antología de textos clásicos”. Ed. Narcea. Madrid.

- RITTER, G.: (1991): “El Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.

- SETIEN, M.L.: (1993). “Indicadores sociales de calidad de vida. Un sistema de medición aplicado al País Vasco”. C.I.S., Madrid.

- VARIOS: III Seminario Internacional de Política Social "Gumersindo Azcárate". Ed. Ministerio de Asuntos Sociales; Institución Libre de Enseñanza. Madrid.

- VARIOS (1983): “Los Servicios Sociales y asistenciales en el Estado de las Autonomías. Primeras Jornadas nacionales de estudio del Comité Español para el Bienestar Social”. Ed. Marsiega. Madrid.

- VARIOS (1985): “Sociología y planificación de Servicios Sociales”. Colegio de Doctrs. y Licds. en CC. PP. y Sociología. Madrid

- VARIOS (1986): “Los Servicios Sociales”. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada Nº 64 Ed. Cáritas Española. . Madrid.

- VARIOS (1986): “De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de Acción social”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

- VARIOS (1987): “Metodología para el Trabajo Social”. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada Nº 69. Ed. Cáritas Española. Madrid.

- VARIOS (1987): “Los Servicios Sociales Comunitarios”. Ed. Siglo XXI. Madrid.

- VARIOS (1988): “Bienestar Social en los años 80". Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada Nº 71. Ed. Cáritas Española. Madrid.

- VARIOS (1989): “¿Bienestar Social en España?”. Institut de Treball Social i Serveis Socials. Barcelona.

- VARIOS (1991): “Bienestar Social y desarrollo de los derechos sociales”. Ed. Fundación Friedrich Ebert. Salamanca-Valladolid.

- VARIOS (1993): “Nueva gestión local. Modernización municipal en Alcobendas”. Ed. Popular. Madrid.

- VARIOS (1994): “Informe sociológico sobre la situación social en España”. Ed. Fundación FOESSA. Madrid.

- VARIOS (1994): “La pobreza en España, hoy”.  Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada Nº 96. Ed. Cáritas Española. Madrid.

- VARIOS (2000): “Dimensiones económicas y sociales de la familia”. Fundación Argentaria.

- WEBER, M.: (1984): “Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva”. Fondo de Cultura Económica. Méjico.

- XUNTA DE GALICIA: (1993): Lei de Servizos Sociais. D.O.G. de 23 de Abril de 1993.

- XUNTA DE GALICIA: (2008): Lei de Servizos Sociais. D.O.G. de 18 de Diciembre de 2008

- XUNTA DE GALICIA: “A Renda de Integración Social en Galicia”.

- XUNTA DE GALICIA: (1997): Normativa Galega de Servicios Sociais. Entidades e Centros. Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Dirección Xeral de Servicios Sociais. Santiago de Compostela.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Socioloxía/652G03005
Intervención en contextos familiares de risco/652G03015
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa/652G03002
Tecnoloxías da información e a comunicación social/652G03009
Educación de menores en desprotección e conflito social/652G03016
Animación e xestión sociocultural/652G03017
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018
Educación e medios de comunicación social/652G03037

Materias que continúan o temario
Socioloxía/652G03005
Pedagoxía social/652G03006
Métodos de investigación/652G03019
Métodos de avaliación de programas/652G03023
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías