Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Educación e medios de comunicación social Código 652G03037
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Digon Regueiro, Alba Patricia
Correo electrónico
patricia.digon@udc.es
Profesorado
Digon Regueiro, Alba Patricia
Correo electrónico
patricia.digon@udc.es
Web
Descrición xeral Na chamada sociedade da información, sociedade do coñecemento, sociedade da aprendizaxe, sociedade multipantalla, sociedade do espectáculo, sociedade do entretenemento, sociedade global, sociedade en rede, sociedade dixital, sociedade multicultural, sociedade de mercado, sociedade desigual, sociedade en crise… os educadores debemos preparar aos cidadáns para este novo e cambiante contexto. A omnipresencia dos medios de comunicación e o seu poder nas sociedades occidentais obriga a que estes medios, e os seus predominantes discursos audiovisuais, estén presentes tanto no ámbito da educación formal como no ámbito da educación non formal. O fin buscado nesta materia de educación mediática é favorecer a alfabetización nos medios de todos os cidadáns ofrecendo a posibilidade de poder actuar como receptores críticos e participantes activos, creativos e comprometidos coa defensa dos valores democráticos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender o papel e as características dos medios de comunicación na actual sociedade da información e sociedad multipantalla así como a importancia da educación mediática no campo da educación social. A5
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Ser capaz de levar a cabo procesos de investigación e análise crítico de distintos tipos de produtos mediáticos tendo en conta todos os aspectos que inflúen na súa producción, distribución e interacción cos mesmos. A11
A13
A15
B1
B4
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Ser capaz de levar a cabo propostas innovadoras e de calidade no campo da educación mediática para o traballo de recepción crítica e creacion comprometida de medios de comunicación, introducindo a súa vez a perspectiva de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. A9
A13
A15
B1
B4
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. A educación mediática como campo de estudio. 1.1 Historia e enfoques.
1.2 Lexislación e situación actual.
1.3 Dimensións e indicadores.
2. Os medios de comunicación na sociedade multipantalla e da información. 2.1 Multinacionais, converxencia e pensamento único.
2.2 Características dos medios.
2.3 Internet e as ferramentas 2.0, 3.0,...
2.4 Ruido na rede, filtros, personalización, privacidade,...
3. Os factores determinantes dos medios de comunicación. 3.1 Os propietarios.
3.2 A regulación dos medios.
3.3 Os aspectos económicos.
3.4 As audiencias.
3.5 O persoal.
3.6 As fontes.
3.7 As tecnoloxías.
4. Linguaxe da imaxe e análise de produtos mediáticos. 4.1 A lectura de imaxes.
4.2 Os estereotipos.
4,3 A publicidade.
4.4 A programación infantil.
4.5 Os informativos televisivos e a información en Internet.
4.6 A telerrealidade.
4.7 Redes sociais e influencers.
5. Audiencias e as súas interaccións cos medios de comunicación. 5,1 Investigación sobre audiencias.
5.2 Recepción activa, participación e creación de medios.
5.3 Medios de comunicación alternativos e independentes.
5.4 Ferramentas para a creación dixital e a difusión dos productos mediáticos.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A5 A11 B1 C4 C6 C8 10 20 30
Discusión dirixida B5 B6 C1 15 0 15
Lecturas A11 A5 B1 C6 C8 0 15 15
Prácticas a través de TIC A9 A13 A15 B4 C3 C6 10 10 20
Traballos tutelados A9 A11 A15 B1 B4 B5 B6 C1 C3 C4 10 20 30
Presentación oral A15 B1 B5 B6 C1 C3 6 12 18
Proba mixta A5 A11 A13 B1 B6 C1 C4 C6 C8 3 0 3
Obradoiro A11 C4 C6 C8 10 0 10
Actividades iniciais A5 3 0 3
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Lectura, visualización e análise de presentacións, películas, documentais, vídeos, fotos, documentos hipermedia, documentos escritos, etc
Discusión dirixida Debate sobre os documentais, películas, programas de radio e outros documentos traballados nas clases.
Lecturas Análise de fontes escritas.
Prácticas a través de TIC Uso de programa de creacion mutimedia para a elaboración do produto medíatico. Búsquedas na rede.
Traballos tutelados Elaboración individual ou en grupo de traballos de análise e investigación de distintos medios de comunicación.
Presentación oral Exposición e explicación ante o grupo clase do produto mediático creado.
Proba mixta Preguntas cortas ou de argumentación sobre os contidos do dossier e o traballado nas clases.
Obradoiro Traballo con profesionais e expertos/as no campo dos medios de comunicación e a educación social.
Actividades iniciais Presentación da materia e os procesos de avaliación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Proba mixta
Descrición
Seguimento do traballo individual e en grupo nas clases expositivas e interactivas e nas titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A9 A11 A15 B1 B4 B5 B6 C1 C3 C4 Avaliación de prácticas feitas nas clases interactivas. As prácticas terán que ver coa análise e investigación de distintos produtos mediáticos asi como a aplicación da educación para os medios no campo da educación social.
35
Proba mixta A5 A11 A13 B1 B6 C1 C4 C6 C8 Creación conxunta e colaborativa dunha proba escrita con preguntas cortas e de argumentación sobre os contidos do dossier e outros contidos traballados nas clases. 30
Presentación oral A15 B1 B5 B6 C1 C3 Avaliación da presentación do produto mediático creado. O produto mediático consistirá nunha performance como acción social creada en grupo, conectando a educación mediática coa educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Entre os criterios de valiación están que o guión acade claramente o obxectivo buscado; a calidade técnica e estética; que a presentación sexa atractiva onde se conte o proceso de creación e as aprendizaxes acadadas; e a intervención de todos os membros do grupo.
35
 
Observacións avaliación

Os estudantes que asistan ao 80% das clases poden acollerse ao modelo de avaliación descrita levando a cabo os traballos ao longo das clases e participando na creación da proba mixta (haberá que obter un mínimo de 5 puntos en cada un deles para aprobar).

Os estudantes que non asistan de manera  xustificada ou non xustificada ao 80% das clases terán que realizar de forma individual un examen escrito, un portafolio individual coas prácticas e unha presentación oral do producto mediático creado. As porcentaxes serán as seguintes: Portafolio 20%; presentación oral 20%; exame escrito 60% (tendo que obter un mínimo de 5 puntos en cada apartado para aprobar). Este modelo de avaliación aplicarase tamén ao alumnado asistente que suspenda a materia na convocatoria de xuño e a aqueles que se presenten na 2º oportunidade de xullo.

Os estudantes que teñan recoñecida tanto a condición de estudante a tempo parcial como a dispensa académica especial terán que asistir ao 100% das clases expositivas sendo avaliados da seguinte manera: traballos tutelados 35%; presentación oral 35%, proba mixta 30%.


Fontes de información
Bibliografía básica
 • Ambrós, Alba y Breu, Ramón (2011) 10 ideas clave para educar en medios de comunicación: la educación mediática. Barcelona. Graó
 • Aparici, Roberto, Díez Ángeles y Tucho, Fernando (coords.) (2007) Manipulacion y medios en la sociedad de la información. Madrid. Ed. La Torre.                                         
 • Aparici, Roberto, García Matilla, Agustín, Fernández Baena, Jenaro y Osuna Acedo, Sara (2009) La imagen: Análisis y representación de la realidad. Madrid. Gedisa.             
 • Aparici, Roberto et al (2010) Educomunicación: más allá del 2.0. Madrid. Gedisa.                                                                                  
 • Buckingham, David (2004) Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea. Barcelona. Paidós
 • Cubells, Mariola (2013) ¿Y tu que miras? La televisión que no ves. Barcelona.Roca.
 • Digón Regueiro, Patricia (2005) Las otras noticias y los telediarios españoles: una propuesta de análisis. Comunicar nº 25, cd
 • Digón Regueiro, Patricia (2006) El caduco mundo de Disney: propuesta de análsis crítico en la escuela. Comunicar 26, pp-163-169
 • Digón Regueiro, Patricia (2008) Programación infantil y televisión sensacionalista: entretener, desinformar, deseducar. Comunicar 31, pp 65-76.
 • Digón Regueiro, Patricia (2014) Los informativos televisivos en el aula: un modelo para analizarlos y una propuesta para crearlos. Comunicación y Pedagogía 271-272.
 • Digón Regueiro, Patricia (2017) ¿Qué ha cambiado? La programación infantil en la Televisión de Galicia una década después. Actas de III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital. Segovia Mayo-Junio pp 425-447.
 • Ferrés, Joan y Piscitelli, Alejandro (2012): La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar 38, pp.75-82
 • García Matilla, Agustín, Buitrago, Alejandro y Navarro, Eva (2015) La Educación mediática y los profesionales de la comunicación. Madrid.Gedisa
 • Masterman, Len (1993) La enseñanza de los medios de comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Maestre Delgado, Manuel (2005) Reality shows: el verdadero cerdo mediático. Comunicar 25.
 • Pariser, Eli (2017): El filtro burbuja. Madrid. Taurus
 • Ramonet, Ignacio (1998) La tiranía de la comunicación. Madrid. Debate.
 • Tur,Victoria (2005): Aproximación a la medida empírica de la calidad del audiovisual dirigido a niños. Comunicar 25
 • Película: Un juego de inteligencia
 • Documentales: Los nuevos amos del mundo; Estás nominado: cuando la realidad supera a la ficción
 • Libros de actas:
Bibliografía complementaria
 • Abreu De, Belinha, et. al (2017) International Handbook of Media LIteracy. London, New York: Routledge.
 • Aguaded, José Ignacio (1999): Convivir con la televisión. Familia, educación y recepción televisiva. Barcelona, Paidós.
 • Alonso Erausquin, Manuel y Matilla, Luis (1990): Imágenes en acción. Análisis y práctica de la expresión audiovisual en la escuela activa. Madrid. Akal.
 • Alonso Erausquin, Manuel; Matilla, Luis y Vázquez Freire, Miguel (1995): Teleniños públicos, Teleniños privados. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Ambrós, Alba y Breu, Ramón (2011): 10 ideas clave para educar en medios de comunicación: la educación mediática. Barcelona. Graó.
 • Aparici, Roberto (coord.) (1996): La revolución de los medios audiovisuales. Educación y Nuevas Tecnologías. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Aparici, Roberto y García Matilla, Agustín (1998): Lectura de imágenes. Madrid. Ediciones de la Torre. 3º edición.
 • Aparici, Roberto; García Matilla, Agustín y Valdivia, Manuel (1992): La imagen. UNED.
 • Aparici, Roberto (2008): Lectura de imágenes en la era digital. Madrid. Ed. La Torre.
 • Aparici, Roberto, Díez Ángeles y Tucho, Fernando (coords.) (2007): Manipulacion y medios en la sociedad de la información. Madrid. Ed. La Torre.
 • Aparici, Roberto et al (2010): Educomunicación: más allá del 2.0. Madrid. Gedisa.
 • Aznar, Hugo y Catalán, Miguel (2000): Códigos éticos de publicidad y marketing. Barcelona Paidós.
 • Ballesta, Javier (coord.) (1995): Enseñar con los medios de comunicación. Lérida. DMPPU.
 • Ballesta, Javier; Sancho, Juana y Area, Manuel (1998): Los medios de comunicación en el currículum. Murcia. KR.
 • Barker, Chris (2003): Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona, Paidós.
 • Bazalgette, Cary (1991): Los medios audiovisuales en el escuela primaria. Madrid. Morata-MEC.
 • Bonete Perales, Enrique (1999): Ética de la comunicación audiovisual. Madrid. Tecnos.
 • Bourdieu, Pierre (1997): Sobre la televisión. Barcelona. Anagrama
 • Buckingham, David (2004): Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea. Barcelona. Paidós.
 • Buckingham, David (2008): Más allá de la tecnología: Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital. Buenos Aires. Manantial
 • Burton, Graeme (2002): More than mets the eye. A introduction to Media Studies. Third Edition. London. Arnold.
 • Castells, Manuel (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin de Milenio. Madrid Alianza.
 • Castells, Manuel (2000): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad Red. Madrid Alianza.
 • Cebrián, Juan Luis (1998): La Red. Cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comunicación. Madrid. Taurus.
 • Clemente Díaz, Miguel e Vidal Vázquez, Miguel Ángel (1996): Violencia y televisión. Madrid, Editorial Noesis.
 • Corominas, Agustín (1995): La comunicación audiovisual y su integración en en el curriculum. Barcelona. Graó.
 • Cubells, Mariola (2013) ¿Y tu que miras? La televisión que no ves. Barcelona. Roca
 • Chomsky, Noam y Ramonet, Ignacio (1995): Como nos venden la moto. Barcelona. Icaria.
 • Chomsky, Noam (2001): Dos horas de lucidez. Ideario del último pensador rebelde del milenio. Barcelona. Ediciones Península.
 • Chomsky, Noam (2003): Piratas y Emperadores. Terrorismo internacional en el mundo de hoy. Barcelona. Ediciones B. Grupo Zeta.
 • Digón Regueiro, Patricia (2005): Las otras noticias y los telediarios españoles: una propuesta de análisis. Comunicar nº 25, cd
 • Digón Regueiro, Patricia (2006):  El caduco mundo de Disney: Una propuesta de análisis crítico de una película Disney de dibujos animados para trabajar en la escuela. Comunicar nº 26.
 • Digón Regueiro, Patricia (2008):Programación infantil y televisión sensacionalista: entretener, desinformar, deseducar. Comunicar 31, pp 65-76.
 • Digón Regueiro, Patricia y Tojeiro Ríos, Alicia (2010): La Educación mediática y el método de proyectos en los niveles de la Educación Infantil: una experiecia de investigación-acción para la enseñanza de los medios de comunicación. Segovia. UVA
 • Digón Regueiro, Patricia (2014) Los informativos televisivos en el aula: un modelo para analizarlos y una propuesta para crearlos. Comunicación y Pedagogía 271-272
 • Digón Regueiro, Patricia (2017) ¿Qué ha cambiado? La programación infantil en la Televisión de Galicia una década después. Actas de III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital. Segovia Mayo-Junio pp 425-447. 
 • Downing, John. ed. (2004): The Sage Handbook of Media Studies. London. Sage.
 • Drotner, Kirsten and Livingston, Sonia eds. (2008): The international handbook of children, media and culture. London Sage.
 • Estefanía, Joaquín (1998): Contra el pensamiento único. Madrid. Taurus.
 • Estefanía, Joaquín (2002): Hij@, ¿qué es la globalización? La primera revolución del siglo XXI. Madrid. Aguilar.
 • Feldman, Simon (1995): La composición de la imagen en movimiento. Barcelona. Gedisa.
 • Fergusson, Robert (2007): Los medios de comunicación bajo sospecha. Ideología y poder en los medios de comunicación. Madrid. Gedisa.
 • Ferrés, Joan (1992): Vídeo y educación. Barcelona. Paidós.
 • Ferrés, Joan (1996a): TV y educación. Barcelona. Paidós.
 • Ferrés, Joan (1996b): Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas. Barcelona. Paidós.
 • Ferrés, Joan (2000): Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona. Paidós.
 • Ferrés Prat (2009): La educación como industria del deseo. Madrid. Gedisa
 • Ferrés, Joan y Piscitelli, Alejandro (2012): La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar 38, pp.75-82.
 • Freire, Paulo (2003): Pedagogía de la indignación. Madrid. Morata.
 • Galeano, Eduardo (1998): Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Madrid. Siglo XXI.
 • García Matilla, Agustín (2003): Una televisión para la educación. La utopía posible. Barcelona, Gedisa.
 • García Matilla, Agustín; Callejo Gallego, javier; e Walzer, Alejandra (2004): Los niños y los jóvenes frente a las pantallas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 • García Matilla, Eduardo e Arnanz, Carlos M. (2001): La nueva era de la televisión. Madrid, Corporación Multimedia.
 • García Matilla, Agustín, Buitrago, Alejandro y Navarro, Eva (2015): La Educación mediática y los profesionales de la comunicación. Madrid. Gedisa
 • Gil Calvo, Enrique (2000): Medias miradas. Un análisis cultural de la imagen femenina. Madrid. Anagrama.
 • Giordano, Eduardo y Zeller, Carlos (1999): Políticas de televisión. La configuración del mercado audiovisual. Barcelona. Icaria.
 • Giordano, Eduardo (2000): “Medios de comunicación, ideología y poder”. Cuadernos de Pedagogía, nº297, pp.28-31.
 • Giroux, Henry (1996): Placeres inquietantes. Aprendiendo la cultura popular. Barcelona. Paidós Educador.
 • Giroux, Henry (2002): El ratoncito feroz. Dysney o el fin de la inocencia. Madrid. Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
 • Giroux, Henry (2003): La inocencia robada. Juventud, multinacionales y política cultural. Madrid. Morata.
 • Graviz, Ana y Pozo, Jorge (1994): Niños, medios de comunicación y su conocimiento. Barcelona. Herder.
 • Greenfield, Patricia (1996): El niño y los medios de comunicación. Madrid. Morata.
 • Gutiérrez Martín, Alfonso (2003): Alfabetización digital: más allá de ratones y teclas. Madrid. Gedisa.
 • Hartley, John (2000): Los usos de la televisión. Barcelona Paidós.
 • Held, David (ed.) (2000): A globalizing world? Cultura, economics, politics. London Routledge. Open University.
 • Hobbs, R. & Jensen. A. (2009). The past, present and future of media literacy education. Journal of Media Literacy Education, (1) 1 - 11.
 • Jenkins, Henry (2008): Convergence Culture: la cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona. Paidós Ibñerica.
 • Jenkins, Henry (2009): Fans, blogueros y videojuegos: la cultura de la participación. Barcelona. Paidós Ibérica
 • Jenkins, Henry (2013): Spreadable media: creating value and meaning in a networked culture. New York. New York Univeristy Press.
 • Jenkins, Henry (2010): Piratas de textos: fans, cultura participativa y televisión. Barcelona. Paidós Ibérica
 • Juaset, Jordi (2000): La investigación de las audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Barcelona Paidós.
 • Kaplún, Mario (1998): Una pedagogía de la comunicación. Madrid Ed. de la Torre.
 • Klein, Naomi (2001): No logo. El poder de las marcas. Barcelona. Paidós.
 • Langer, John (2000): La televisión sensacionalista. Barcelona. Paidós.
 • Lull, J. (1997): Medios, comunicación y cultura. Aproximación global. Buenos Aires. Amorrortu.
 • Maestre Delgado, Manuel (2005): “Reality shows: el verdadero cerdo mediático” Comunicar nº25 cd
 • Margalef, J.M. (1994): Guía para el uso de los medios de comunicación. Madrid. MEC.
 • Marí Sáez, Víctor Manuel (1999): Globalización, nuevas tecnologías y comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Marta Lazo, Carmen (2005): La televisión en la mirada de los niños. Madrid. Fragua
 • Massey, Kimberly (2007): Media Literacy Workbook. San Jose State Unievrsity
 • Masterman, Len (1993): La enseñanza de los medios de comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Mattelart, Armand (1998): La mundialización de la comunicación. Barcelona. Paidós.
 • Mattelart, Armand (1996): Publicidad. Barcelona. Paidós.
 • Moliné, Marcal (1999): La fuerza de la publicidad. Saber hacer buena publicidad. Saber administrar su fuerza. Madrid. Cinco días.
 • Morley, David (1996): Televisión, audiencias y estudios culturales. Buenos Aires. Amorrortu.
 • Negroponte, Nicholas (1995): El mundo digital. Madrid. Debate.
 • Nightingale, Virginia (1999): El estudio de las audiencias. El impacto de lo real. Barcelona Paidós.
 • Orozco, Guillermo (1996): Televisión y audiencias. Un enfoque cualitativo. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Osuna, Sara y Busón, Carlos (2006): Convergencia de medios. La integración tecnológica en la era digital. Barcelona. Icaria.
 • Pariser, Eli (2017): El filtro burbuja. Madrid. Taurus.
 • Paxson, Peyton ed. (2004): Media Literacy: Thinking Critically About Visual Culture. Walch Publishing
 • Pérez Tornero, José Manuel (2002): Comunicación y educación en la sociedad de la información. Madrid. De la Torre.
 • Pérez Tornero, José Manuel (1994): El desafío educativa de la televisión. Para comprender y usar el medio. Barcelona, Paidós.
 • Pernisco, Nick (2018): Practical Media Literacy: An essential guide to the critical thinking skills for our digital world. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2º edition.
 • Postman, Neil (1994): Tecnópolis. La rendición de la cultura a la tecnología. Barcelona. Galaxia Gutemberg.
 • Potter, James (2005): Media Literacy. Londn Sage
 • Qualter, Terence (1999): Publicidad y democracia en la sociedad de masas. Barcelona Paidós.
 • Quin, Robyn Y McMahon, Barrie (1997): Historias y estereotipos. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Ramonet, Ignacio (1998a): La tiranía de la comunicación. Madrid. Debate.
 • Ramonet, Ignacio (1998b): Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación. Madrid. Alianza.
 • Ramonet, Ignacio (2000): La golosina visual. Madrid. Debate.
 • Reig, Dolors (2012): Socionomia: ¿Vas a perderte la revolución social?. Barcelona. Deusto S.A
 • Reig, Dolors (2013): Jóvenes en la era de la hiperconectividad, tendencias, claves, miradas. Madrid. Fundación Telefónica
 • Rico, Lolo (1998): TV fábrica de mentiras. Madrid. Espasa.
 • Río Pereda, Pablo del. et al (2004): Pigmalión informe sobre el impacto de la televisión en la infancia. Madrid. Fundanción Infancia y Aprendizaje.
 • Roma, Pepa (2001): Jaque a la globalización. Cómo crean su red los movimientos sociales alternativos. Barcelona. Grijalbo Mondadori.
 • San Martín Alonso, Ángel (2009): La escuela enredada: formas de participación escolar en la sociedad de la información. Madrid. Gedisa.
 • San Martín Alonso, Ángel  coord. (2012): Cuadernos de Pedagogía. Monográfico. nº 424. Cuando los jóvenes toman las cámaras.
 • Sartori, G. (1998): Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid Taurus.
 • Serrano, Pascual (2009): Desinformación: cómo los medios ocualtan el mundo. Barcelona. Península
 • Serrano, Pascual (2010): Traficantes de información: la historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Madrid. Foc
 • Singer, Dorothy and Signer Jerome eds. (2001): Handbook of children and the media. London Sage.
 • Silverblatt, Art, Ferry, Jane and Finan Barbara (1999): Approaches to Media Literacy: A Handbook. New York. Sharpe.
 • Silverblatt, Art (2001): Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages. New York Praeger Pub Text
 • Singer, Dorothy and Singe, Jerome (2017) Handbook of children and the media. London. Sage.
 • Soler, Llorenc (1991): La televisión, una metodología para su aprendizaje. Barcelona. Gustavo Gili.
 • Steinberg, Shirley R. y Kincheloe, Joe. (comps.) (2000): Cultura infantil y multinacionales. Madrid. Morata.
 • Strasbuger, Victor C. et al (2009): Children, adolescents and the media. London. Sage.
 • Tiffin, John y Rajasingham, L. (1997): En busca de la clase virtual. La educación en la sociedad de la información. Barcelona. Paidós.
 • Tur,Victoria (2005): Aproximación a la medida empírica de la calidad del audiovisual dirigido a niños. Comunicar 25.
 • Tyner, Kathleen y Lloyd, Donna (1995): Aprender con los medios de comunicación. Madrid. Ediciones de la Torre.
 • Van Dijk, Teun (1997): Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona. Paidós.
 • VVAA (1999): Sur y comunicación. Una nueva cultura de la información. Barcelona. Icaria. Antrazyt/ Medicos Mundi.
 • VVAA (2000): ATTAC. Contra la dictadura de los mercados. Barcelona Icaria.VVAA (2001): Porto Alegre. Otro mundo es posible. Madrid. El viejo to
 • http://www.ite.educacion.es/images/stories/congreso/descripcion_antonio_campuzano.pdf
 • http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
 • http://www.revistacomunicar.com/ http://www.repositorioedmediatica.net/
 • http://www.educacionmediatica.es
 • http://www.newmedialiteracies.org/blog/

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxías da información e a comunicación social/652G03009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Asistencia a clase e seguimento da materia dende o principio das clases. Asistencia a titorías.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías