Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Educación para a paz, resolución de conflitos e cidadanía Código 652G03038
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Teasley Severino, Cathryn
Correo electrónico
cathryn.teasley1@udc.es
Profesorado
Teasley Severino, Cathryn
Correo electrónico
cathryn.teasley1@udc.es
Web http://http://www.udc.es/dep/pdce/Cata/
Descrición xeral O desenvolvemento das sociedades do mundo e da convivencia humana a través do tempo, ata o actual período histórico de modernidade tardía, serve de telón de fondo para situar a Educación para a Paz, a resolución de conflitos, e a condición cidadá no seu xusto marco de aproximación conceptual e de elaboración práctica e activa: un marco amplo, complexo e dinámico que transcende non só a cultura escolar e as distintas institucións educativas en xeral, senón tamén outros ámbitos formais e non-formais de acción e produción socio-cultural, como son a educación en familia, a cultura popular da comunidade local, os medios de comunicación de masas, e as diversas institucións do Estado. Este grande marco sitúase, a súa quenda, dentro dun contexto aínda máis amplo de política internacional e transnacional que se move ao ritmo dun sistema económico cada vez máis globalizado: o capitalismo neoliberal. Así mesmo, todo este panorama humano existe nun mundo con recursos naturais finitos. Neste escenario mundial tan interdependente e complexo, entón, a conflitividade xurde desde os desequilibrios de poder entre colectivos con intereses diverxentes. Mais non son os conflitos, per se, o que ameaza o benestar, pois os conflitos son un aspecto natural das relacións humanas. A violencia e o dano xurden das formas en que ditos conflitos son abordados. Se son intervenidos de xeito pacífico poden incluso resultar creativos e produtivos á hora de procurar unha harmonía cosmopolita entre persoas e colectivos multiculturais, movementos migratorios, loitas polos dereitos humanos, e vivenzas desde a diversidade de crenzas relixiosas, identidades de xénero, falas e prácticas étnicas deste mundo.

Educar para a paz neste marco "glocal" de convivencia require, máis ben, dun labor relacional e transversal que emerxe e participa de múltiples ámbitos sociais solapados, e que pode e debe aspirar a incidir neles. Require, polo tanto, dunha orientación sobre as relacións humanas que sexa tanto interpersoal como intergrupal e colectivo-global. Por extensión, a súa pedagoxía abranga, por unha banda, contidos e temas curriculares reveladores, con connotacións éticas, afectivas e/ou controvertidas, e por outra banda, procesos organizativos e didácticos colaborativos, colectivizantes e transformadores, que establezan pontes entre a necesaria reflexión teórica e a imprescindíbel posta en práctica.

Nesta materia abordaremos o significado destas cuestións para pór en marcha unha pedagoxía da paz realizada tanto desde a institución educativa como desde outros ámbitos de animación sociocultural, pero que se proxecte máis alá dos mesmos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumnado: Coñecerá os aspectos máis relevantes das diversas tradicións intelectuais dos Estudos para a Paz (investigación) e da Educación para a Paz (en contextos educativos tanto formais como non formais e informais). A2
A5
A8
Situará estas tradicións na evolución das múltiples expresións históricas da violencia e de paz no mundo, ata os nosos tempos. A5
A11
A14
B1
C4
Comprenderá os principais marcos conceptuais e ideas reitoras da Educación para a Paz, Resolución de Conflitos e Cidadanía, á vez que entenderá que supoñen un corpo de coñecementos inacabados, mutábeis e continuamente negociados, non un paradigma pechado ou monolítico. A2
B6
Apreciará e valorará a importancia social e profesional da Educación para a Paz, Resolución de Conflitos e Cidadanía, así como o seu marco normativo. A2
A3
A11
A14
A20
B1
B3
C4
C6
Desenvolverá actitudes á vez críticas e solidarias fronte á diversidade humana, e fomentará valores tanto universais como particulares relacionados con: empatía, solidariedade, respecto, dignidade humana, dereitos humanos, apoio mutuo, reciprocidade, colaboración, inclusión e participación igualitaria e democrática na vida pública, “virtudes comunicativas”, organización pacífica e xusta da sociedade, e outros valores e aspectos que atinxen á cultura da paz, resolución de conflitos e cidadanía. A2
A14
B1
B3
B5
B6
C6
Entrará en contacto, e aprenderá a empregar as fontes bibliográficas, audiovisuais e informativas fundamentais no ámbito da Educación para a Paz, Resolución de Conflitos e Cidadanía. A15
B6
C3
Familiarizarase cos principais contidos e ámbitos da Educación para a Paz, Resolución de Conflitos e Cidadanía para poder desenvolverlas como futuro/a educador/a: paz positiva / paz sustentábel; o papel do conflito na convivencia; mediación en conflitos; resolución non-violenta de conflitos; produción e reprodución das diversas formas de violencia na sociedade e o fomento da non-violencia a través do desenvolvemento pedagóxico da cultura da paz; dereitos humanos; valores cívicos e democráticos; ética e responsabilidades e dereitos civís / sociais. A1
A5
A11
B1
C4
C6
C8
Iniciarase nas estratexias pedagóxicas mais representativas e os principais recursos curriculares (didáctico-metodolóxicos, organizativos e dinamizadores) da Educación para a Paz, Resolución de Conflitos e Cidadanía: contidos inclusivos e interculturais; mediación en conflitos; resolución pacífica de conflitos; o método socioafectivo; a aprendizaxe cooperativa e colaborativa; os xogos cooperativos; etc. A6
A8
A9
A11
A12
A15
A21
B1
B4
B6
C1
C4
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
1. A produción e reprodución das múltiples formas de violencia na sociedade: necesidade da Educación para a Paz (EP) e do sentido cidadán - A era postcolonial e o neocolonialismo.
- Sobre os organizadores da orde mundial e a violencia nas súas múltiples manifestacións: a globalización neoliberal, o complexo militar-industrial-investigador, as guerras, o terrorismo, efectos secundarios da explotación globalizada.
- Existe o chamado “choque de civilizacións”?
- Discriminación, marxinación, opresión, pobreza e exclusión, con atención especial á violencia de xénero.
- A privatización da esfera pública: efectos xerais, efectos na educación.
- Dereitos humanos e xustiza social: luces e sombras.
- Resistencias contra-hexemónicas.
2. Educación para a paz en perspectiva histórico-normativa e transnacional - Os precursores.
- A Escola Nova.
- A UNESCO.
- A Investigación para a Paz (Estudos para a Paz).
- A nonviolencia (Gandhi).
- A Educación para a Paz en España: novos marcos e instrumentos legais.
3. Pedagoxía da cidadanía e dos dereitos humanos nas sociedades cosmopolitas - Dereitos humanos e cidadanía democrática.
- Concepto de dereitos humanos: a súa xénese histórica.
- A situación dos dereitos humanos no mundo.
- Pedagoxía Crítica, Estudos Culturais, Educación Ecoloxista, Estudos Descoloniais, Estudos Queer.
- Conflito, convivencia e participación democrática e activa na sociedade.
- Principais programas educativos en favor da convivencia e da cidadanía.
- O papel da Educación Emocional na pedagoxía da convivencia.
- Normativa pertinente.
- Principios didácticos e estratexias organizativas.
- O papel das/dos educadoras/es sociais.
- Recursos e materiais.
- Posibilidades de intervención.
4. Educar para a paz: contextos educativos, cuestións curriculares e estrategias metodolóxicas, organizativas e dinamizadoras - O concepto da paz positiva e sustentábel.
- A visión creativa do conflito.
- Compoñentes da EP (a nonviolencia, agresividade vs. agresión, a desobediencia civil, etc.).
- O modelo sociocrítico-conflitivo da paz, entre outros modelos.
- O método socio-afectivo de ensino-aprendizaxe.
- Vantaxes educativas dos procesos colaborativos, cooperativos e colectivizantes.
- O papel dos xogos cooperativos na creación de grupo: tipos e características.
- Exposición de distintas dinámicas de aprendizaxe e xogos cooperativos.
- O papel da Educación Emocional e do fomento pedagóxico da empatía, do respecto, da afectividade, do apoio mutuo e da solidariedade na construción colectiva da convivencia pacífica.
- A integración da EP no curriculum escolar: transversalidade e temas transversais (Educación Intercultural, formación na diversidade de xénero, etc.).
- A Titoría entre Iguais (TEI) e outras abordaxes educativas que promoven a paz.
5. O papel do conflito na convivencia humana e da resolución nonviolenta de conflitos - A situación da convivencia e a conflitividade nos centros: principais investigacións.
- O conflito e a súa estrutura.
- Formas de afrontar o conflito: resolución de conflitos.
- Os procesos de prevención e intervención.
- Negociación e mediación en conflitos.
- A Xustiza Restaurativa e as prácticas e círculos restaurativos.
- Recursos e materiais

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Foro virtual A2 A3 A5 A10 A11 A14 C3 1 5.5 6.5
Discusión dirixida A3 A5 A20 B1 B3 B6 C1 12 0 12
Estudo de casos A1 A2 A3 A5 A8 A11 A14 C4 C5 C6 C8 3 5 8
Lecturas A1 A2 A3 A5 A6 A8 A11 A20 B3 C4 C6 C8 1.5 23.5 25
Presentación oral A2 A5 A14 B1 B3 B5 B6 C1 C3 C4 5 14 19
Sesión maxistral A2 A3 A8 B3 C4 C6 C7 C8 11 0 11
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 A15 A21 B4 C1 C3 1 20 21
Simulación A10 A12 A20 B1 B3 B5 B6 C4 C6 1.5 0 1.5
Eventos científicos e/ou divulgativos A8 A11 A14 A15 B4 B5 B6 C1 C4 0 16 16
Aprendizaxe colaborativa A12 A20 B3 C4 6 23 29
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Foro virtual Publicación de informacións impresas e audiovisuais na plataforma Moodle, e partcipación do estudantado no mesmo mediante as súas recomendacións propias respecto a outros recursos impresos e audiovisuais. Comunicación mediante o foro dixital da plataforma Moodle (envíos de emails e foro colectivo).
Discusión dirixida Debates e posta en común, en pequeno, mediano ou grande grupo, dos contidos traballados ao longo do cuadrimestre. Estes debates versarán sobre o contido das fontes seleccionadas como material de traballo obrigatorio. Con carácter xeral, ese material deberá ser preparado fóra do horario de clase.
Estudo de casos Metodoloxía na que se analiza unha situación específica cun problema a ser entendida e valorada por un grupo de persoas a través dun proceso de discusión, e posteriormente (e hipoteticamente) intervida. Estes casos xurdirán nas clases interactivas ou nalgún dos libros seleccionados polos micro-grupos.
Lecturas Lectura e análise dos documentos incluídos no Dossier de Lecturas, para traballar a materia.
A maiores das breves lecturas do Dossier, cada micro-grupo de estudantes seleccionará un libro (de entre máis de 60 títulos), do que terá que ler polo menos 100 páxinas e preparar unha presentación oral do mesmo perante o grupo-clase.
Presentación oral Exposición grupal do libro escollido polo micro-grupo. A presentación durará un máximo de 20 minutos e terá lugar nas clases interactivas durante o mes de Maio.
Sesión maxistral Exposición oral, por parte da docente, co apoio de recursos audiovisuais, dos contidos relacionados co temario da materia.
Traballos tutelados Realización individual, ou en parella, dun traballo escrito, seguindo as orientacións dadas en clase. Dito traballo consistirá no deseño dunha intervención pedagóxica baseada na análise e aplicación dos contidos abordados ao longo do cuadrimestre.

Recoméndase a entrega dos traballos impresos sen plásticos de encadernación, elixir a impresión a dobre cara, empregar papel reciclado e evitar imprimir bosquexos (rascuños/borradores).

Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

Para máis información sobre o formato e o período de entrega do traballo, véxase o espazo da materia na plataforma Moodle.
Simulación Técnica de dinámica de grupos que ten como obxectivo axudar a desenvolver a perspectiva social e a empatía mediante a representación de diferentes papeis dentro de situacións conflitivas onde interveñen diferentes posturas que teñen que ser combinadas. Utilízase para traballar as relacións interpersoais, o comportamento, os valores e as actitudes.
Eventos científicos e/ou divulgativos Actividades realizadas polo alumnado que implican a asistencia e/ou participación en eventos científicos e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións, etc.) co obxectivo de profundar no coñecemento de temas de estudo relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan ao alumnado coñecementos e experiencias actuais que incorporan as últimas novidades referentes a un determinado ámbito de estudo. Forman parte do "Programa Piloto para a docencia en galego no Grao en Educación Social".
Aprendizaxe colaborativa Consistirá en dinámicas de grupos variadas, que se empregarán nos debates, na análise das fontes realizada en grupo, nos traballos tutelados e na presentación oral.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Para preparar as actividades, o estudantado, se o estima necesario, pode solicitar atención personalizada en clase ou en horario de titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A2 A5 A14 B1 B3 B5 B6 C1 C3 C4 A presentación oral *individual* valerá ata un 5% da cualificación final e consistirá na calidade e cantidade de participación nas sesións de aula.

A presentación oral *grupal* valerá ata un 35% da cualificación final e consistirá na presentación en micro-grupo, na sesión interactiva, dun libro ou experiencia. Participarán todas as/os integrantes do micro-grupo. Cada presentación durará un máximo de 15 minutos e todas as presentacións terán lugar nas sesións interactivas durante os meses de abril e maio. Para esta actividade, valoraranse os aspectos a seguir:

• Calidade da participación na preparación desta actividade.
• Relevancia e organización dos contidos expostos.
• Coordenación da exposición (que reflicta un traballo colaborativo, non unha suma de partes).
• Nivel de comprensión dos contidos básicos.
• Capacidade analítica e de síntese.
• Claridade expositiva.
• Creatividade expositiva.
---------------------------------------------------
40
Traballos tutelados A1 A2 A3 A5 A6 A8 A9 A15 A21 B4 C1 C3 O traballo será grupal, en parella ou individual e empregarase parte do tempo reservado para as sesións interactivas para a súa elaboración. Para máis información sobre o traballo e o período de entrega, véxase o espazo desta materia en Moodle.

Á hora de avaliar o traballo escrito teranse en conta os aspectos a seguir:

• Estrutura: presentación, organización do contido, claridade expositiva, e corrección gramatical (30%).
• Contido: comprensión das ideas básicas, dominio conceptual, uso dos contidos traballados ao longo do cuadrimestre, relacións entre eles (capacidade analítica e de síntese), creatividade e innovación nas propostas, calidade da participación na preparación desta actividade, e grao de fundamentación das fontes (referencias bibliográficas e bibliografía final) (70%).
60
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será necesario obter, como mínimo, unha puntuación de 5 (de 10) en ambas actividades de avaliación, e asistir ás sesións de aula coa debida regularidade (como mínimo o 80% do tempo total). Para máis información sobre estas actividades de avaliación, véxanse as follas explicativas publicadas no espazo da materia na plataforma Moodle.

Os traballos tutelados *non entregados* na primeira oportunidade poden ser entregados na segunda oportunidade sen que este feito inflúa na súa avaliación. Aplicaranse os mesmos criterios de avaliación en ambas oportunidades (e non será necesario presentarse ao exame).

No caso de non poder asistir a clase coa debida regularidade, a/o estudante en cuestión terá que presentarse a un exame final, que lle valerá o 100% da cualificación final. Excepcionalmente, a profesora poderá permitir que a/o estudante en cuestión participe nas outras actividades de avaliación. Neste caso,
ponderarase o valor do exame final en función do grao e da calidade de participación nas demais actividades da materia, pero, por defecto, a participación nas outras actividades só servirá para subir a nota do exame entre o 0,5 e 1 punto.

Quen asiste a clase coa debida regularidade pero non obtén a puntuación mínima nalgunha das dúas actividades de avaliación terá que presentarse a un exame final ben na primeira oportundiade, ben na segunda ou posteriores para aprobar a materia. Neste caso, o exame valeralle o 100% da cualificación. De maneira excepcional, a profesora pode considerar a posibilidade de que se presente, no momento de realizar o exame, un novo traballo escrito a título individual, pero dito traballo só servirá para subir a nota do exame entre o 0,5 e 1 punto. 

A presentación oral e os traballos tutelados *suspensos* non se poderán recuperar porque a primeira (a presentación oral) é elaborada en grupo e presentada ante o grupo interactivo, e o segundo (o traballo tutelado) non será avaliado máis dunha vez. A actividade suspensa será substituída polo exame final e aplicaranse os criterios de avaliación estipuladas no parágrafo anterior.

A avaliación do alumnado con matrícula a tempo parcial e/ou con recoñecemento de dispensa académica será igual que a do resto do alumnado: dependerá do grao e calidade de asistencia ás sesións de aula. Segundo cada caso, pode que a profesora lle pida á/ao estudante que entregue resumos das lecturas obrigatorias para compensar a falta de asistencia suficiente a clase.

O exame consistirá nunha proba mixta na que se especificará o peso de cada pregunta. Nas preguntas de resposta breve teranse en conta a pertinencia e precisión da resposta, a claridade conceptual, e a corrección gramatical. Nas preguntas de desenvolvemento teranse en conta a pertinencia e organización do contido, o dominio conceptual, a conexión entre ideas, a claridade expositiva, e a corrección gramatical. Para máis información sobre o exame, véxase a folla explicativa publicada no espazo da materia na plataforma Moodle.


Fontes de información
Bibliografía básica (). .

As lecturas básicas e obrigatorias procederán das fontes a seguir:

1. Jares, Xesús R. (2004). Educar para la paz en tiempos difíciles. Bilbao: Bakeaz [LIBRO BÁSICO DA MATERIA].

2. Galtung, Johan (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz Gernika Gogoratuz [pp. 13-25].

3. Saillard, Dominique (2010). ¡Siempre desobedientes! Educar para la Paz desde el feminismo. En UPV/EHU, Hegoa e ACSUR Las Segovias (Eds.), Género en la Educación para el Desarrollo...[pp. 93-125].

4. Domingo, Virginia (2013). Justicia Restaurativa, mucho más que mediación. Barcelona: PressBooks.com [pp. 8-18].

5. Martínez Rodríguez, Juan Bautista (2005). Educación para la ciudadanía. Madrid: Morata [pp. 66-83].

6. Normativa, artigos de prensa, páxinas web e outros recursos impresos e audiovisuais que se farán dispoñíbeis ao longo do cuadrimestre na plataforma Moodle (no cadro de Lexislación).

7. Un dos libros da primeira listaxe de abaixo (máis ou menos 100 páxinas de ensaio, ou unha novela completa), o cal será presentado polo micro-grupo en clase. O alumnado pode suxerir outros títulos ás profesoras (outros títulos da Bibliografía, novelas, etc.). Na Bibliografía complementaria (en Moodle) figurarán máis títulos.


1. Perspectivas críticas sobre a situación do mundo actual (ensaio e narrativa):

AA.VV. (2012). Africana: aportaciones para la descolonización del feminismo. Barcelona: Oozebap ebooks. Recuperábel de: http://oozebap-zoco.org/46-africana-entrevistas.html

Achebe, Chinua (2012). Un home do pobo. Santiago de Compostela: Hugin e Munin.

Adolf, Antony (Ed.) (2010). Nonkilling History: Shaping Policy with Lessons from the Past. Honolulu, Hawai'i: Center for Global Nonkilling. Recuperábel de: http://nonkilling.org/center/download/nonkilling-history-shaping-policy-with-lessons-from-the-past/

Andric, Ivo (2016/1945). Un puente sobre el Drina. Barcelona: Debolsillo.

Aneiros, R. (2009). Sol de inverno. Vigo: Xerais (sobre os exilios).

Armada, Alfonso (2015). Sarajevo. Barcelona: Malpaso Ediciones.

Atencio, G. (Coord.) (2015). Feminicidio: de la categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Bauman, Z. (2014). ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Barcelona: Paidós.

Balibar, Étienne (2005). Violencias, identidades y civilidad para una cultura política global. Barcelona: Gedisa.

Balibar, Étienne (2017). La igualibertad. Barcelona: Herder.

Baquero, Juan Miguel (2018). Las huellas en la tierra. Anuario 2016-2017. Intervenciones en fosas comunes del franquismo en Andalucía. Sevilla: Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Recuperado 6 de xullo de 2019 de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH-uvi0KLjAhUI3xoKHas1D58QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2FANUARIO_FOSAS_2016-2017.pdf&usg=AOvVaw1ApntVJNifzn2QTDcReUQb

Beah, Ishmael (2007). Un largo camino: memorias de un niño soldado. Madrid: RBA Editora.

Benhabib, Seyla (2005). Los derechos de los otros: extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Editorial Gedisa.

Ben Jelloun, T. (2008). No entiendo el mundo árabe. Barcelona: El Aleph.

Bilbeny, Norbert (1996). Europa después de Sarajevo: claves éticas y políticas de la ciudadanía europea. Barcelona: Destino.

Bindé, J. (Dir.) (2005). ¿Adónde van los valores? Coloquios del Siglo XXI. Barcelona: Icaria / UNESCO.

Camps-Febrer, Blanca e Amorós Bové, Gemma (Eds.) (2016). Mentes militarizadas: Cómo nos educan para asumir la guerra y la violencia. Barcelona: Icaria.

Chomsky, Noam (2007). Estados fallidos: el abuso de poder y el ataque a la democracia. Barcelona: Ediciones B.

Chossudovsky, Michael (2002). Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial. Barcelona: Siglo XXI.

Churruca Muguruza, C. (2015). Colombia: ¿cómo construir la paz? Redes sociales y espacios de protección de las personas desplazadas. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Cortina, Adela e Pereira, Gustavo (2009). Pobreza y libertad: erradicar la pobreza desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Madrid: Tecnos.

De Botton, L., Puigvert, L. e Taleb, F. (2008). El velo elegido. Barcelona: El Roure.

de Gabriel Fernández, Narciso (2008). Elisa e Marcela: alén dos homes. Vigo: Edicións Nigratrea.

de Lucas, Javier (2015). Mediterráneo: el naufragio de Europa. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch.

Fanon, Frantz (1963). Los condonados de la Tierra. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Recuperábel de: http://www.rosa-blindada.info/b2-img/FanonLoscondenadosdelatierra.pdf

Fernández Buey, Francisco (2004). Guía para una globalización alternativa otro mundo es posible. Barcelona: Ediciones B.

Fernández Buey, Francisco (2014). Filosofar desde abajo. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Fundación Alternativas (2014). Informe sobre la Democracia en España 2014. Democracia sin política. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Galeano, Eduardo (2008). Carta ao Señor Futuro. A Coruña: Laiovento.

George, Susan (2010). Sus crisis, nuestras soluciones. Barcelona: Icaria / Intermón-Oxfam.

Giroux, H. A. (2005). Estudios culturales, pedagogía crítica y democracia radical. Madrid: Editorial Popular.

Goytisolo, Juan (Coord.) (2007). El orientalismo al revés: homenaje a Edward W. Said. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Grosfoguel, Ramón (2011). La descolonización del conocimiento diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. Barcelona: Cidob.

Hessel, Stéphane (2011). ¡Indignaos! Un alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica. Madrid: Ediciones Destino.

Kelly, Petra K. (2001). Nonviolence speaks to power. Honolulu, Hawai'i: Center for Global Nonviolence. Recuperábel de: http://nonkilling.org/center/download/nonviolence-speaks-to-power/

Klein Naomi (2015). Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima.Barcelona: Paidós.

Latouche, Serge (2004). Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa. Barcelona: Icaria.

Leyva Solano, Xóchitl (Ed.) (con Escobar, Arturo e outras/os) (2015). Prácticas otras de conocimiento(s): entre crisis, entre guerras. Chiapas, México: Cooperativa Editorial Retos. Recuperado de: https://ceasmexico.files.wordpress.com/2015/10/pracc81cticas_otras_de_conocimientos_a-a-v-v-_dossier-compressed.pdf

López Romo, R. (2015). Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Mancisidor, M. (Coord.) (2013). Reflejos de una Euskadi en paz. Retos para un futuro sin ETA. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Mandela, Nelson (2013). Un ideal por el cual vivo. Tafalla: Txalaparta.

Mayor Zaragoza, Federico (2012). Actúa: 12 llamadas a la acción frente a las crisis económica, política y social. Madrid: Debate.

Menchú, Rigoberta e Boutros-Ghali, B. (1995). La voz de los pueblos indígenas con el proyecto de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta, Editor.

Mora, David (Ed.) (2009). Interculturalidad crítica y descolonización: fundamentos para el debate. La Paz, Bolivia: III-CAB. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/134806194/David-Mora-ed-Interculturalidad-critica-y-descolonizacion-Fundamentos-para-el-debate

Napoleoni, L. (2010). La mordaza: las verdaderas razones de la crisis económica. Barcelona: Paidós.

Nussbaum, Martha C. (2008). Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones. Barcelona: Paidós.

Núñez Villaverde, J. A. (2015). Boko Haram. El delirio del califato en África occidental. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Orwell, George (1980/1948). 1984. Barcelona: Salvat Editores. Recuperábel de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/1984.pdf

Paige, Glenn D. et al. (2012). No matar es posible. Hacia una nueva ciencia política global. Barcelona: Universitat Jaume I Press. Recuperábel de: http://nonkilling.org/center/download/no-matar-es-posible-hacia-una-nueva-ciencia-politica-global/

Paige, Glenn D. et. al. (2011). Não matar é possível. Por uma nova ciência política global (3ª edición). FOMICRES. Recuperábel de: https://nonkilling.org/center/download/nao-matar-e-possivel-por-uma-nova-ciencia-politica-global/

Patel, R. (2008). Obesos e famélicos. Madrid: Los libros del Lince.

Pérez Orozco, Amaia (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños. Recuperáble de: http://traficantes.net/libros/subversion-feminista-de-la-economia

Petras, James (2009). Economía política del imperialismo contemporáneo. Madrid: Maia.

Pisarello, Gerardo e de Cabo, Antonio (Eds.) (2006). La renta básica como nuevo derecho ciudadano. Madrid: Editorial Trotta.

Radhakrishnan, N. e Vasudevan, N. (Eds.) (1998). Gandhi in the Global Village. Honolulu, Hawai'i: Center for Global Nonkilling.

Ridoux, N. (2009). Menos es más: introducción a la filosofía del decrecimiento. Barcelona: Los Libros del Lince.

Rivière, M. (2002). El malentendido: cómo nos educan los medios de comunicación. Barcelona: Icaria Antrazyt.

Roy, Arundhati (1999). El dios de las pequeñas cosas (17ª ed.). Barcelona: Anagrama.

Said, Edward (1990). Orientalismo. Madrid: Libertarias Prodhufi.

Sampedro, José Luis e Hessel, Stéphane (2011): ¡Indignaos!. Madrid, Destino.

Santos, Boaventura de Sousa (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Trilce. Recuperábel de: http://www.scribd.com/doc/212895569/Desconolonizar-el-saber-reinventar-el-poder-Boaventura-de-Sousa-Santos

Saramago, José (2010). Ensayo sobre la ceguera. Madrid: Alfaguara.

Sassen, Saskia (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Madrid: Katz Editores. Recuperado de: http://www.katzeditores.com/fichaLibro.asp?IDL=176

Sen, Amartya (2007). Identidad y violencia: la ilusión del destino. Buenos Aires: Katz Editores.

Serrano, Pascual (2009). Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo (5ª ed.). Madrid: Península Ediciones.

Shiva, Vandana (2001). Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Barcelona: Icaria.

Sontag, Susan (2007). Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara.

Soto Sulca, Ricardo (Coord.) (2013). Discurso y poder en Stuart Hall. Huancayo, Perú: Huancayo.

Subirats, E. (2006). Violencia y civilización. Barcelona: Editorial Losada.

Sunstein, C. R. (2009). Leyes de miedo: más allá del principio de precaución. Bos Aires: Katz.

Taibo, Carlos (2010). Decrescimento, crise, capitalismo. Santiago de Compostela: Estaleiro Editora.

Tamayo, J.J. (2009). Islam: cultura, religión y política. Madrid: Trotta.

Terjerino, B. (2010). La sociedad indignada: movimientos sociales y cambio cultural en España. Madrid: Trotta.

Thoreau, Henry D. (1854/2002). Walden, o la vida en los bosques. Barcelona: Los Libros de la Frontera.

Todorov, T. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia. Madrid: Galaxia.

Valles Cavia, J. A. (Coord.) (2013). Los conflictos armados contemporáneos. Construcción de la paz y derechos humanos. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Villota, P. de (Ed.) (2001). Globalización a qué precio: el impacto en las mujeres del Norte y del Sur. Barcelona: Icaria.

Walsh, Catherine (2017). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (Tomo II). Quito, Ecuador: Ediciones Abda Yala.Recuperábel de: https://drive.google.com/file/d/0B8QN5tlUerl-VldKRlk5aEU3N0k/view

Williams, E. (2011). Capitalismo y esclavitud. Madrid: Traficantes de Sueños.

Wolf, Naomi (2009). Cómo se destruye una democracia: carta de advertencia a un joven patriota sobre el fin de América. Vilaboa (Pontevedra): Ellago.

Zizek, Slavoj (2009). Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós.


2. Educación para a Paz e o Desenvolvemento / Estudos sobre Paz e Conflito:

Baraúna Teixeira, T. e Motos Teruel, T. (2009). De Freire a Boal. Ciudad Real: Ña-que Editora.

Barbeito Thonon, Cécile (2016). 122 acciones fáciles (y difíciles) para la paz. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Baronnet, Bruno; Mora Bayo, Mariana e Stalher-Sholk, Richard (Eds.) (2011). Luchas "muy otras": Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de: http://www.schoolsforchiapas.org/wp-content/uploads/2014/07/luchas-muy-otras-2011.pdf

Colectivo Yedra (2007). En busca de los Objetivos del Milenio [4]: un cuento, juegos y actividades para lograr un medio ambiente sostenible y un mundo solidario (Material didáctico). Madrid: Los Libros de la Catarata.

DiBiase, A.M., Gibbs, J.C. e Potter, G.B. (2010). Equipar para educadores: adolescentes en situación de conflicto. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Díez Gutiérrez, Enrique Javier (2009). Globalización y educación crítica. Bogotá (Colombia): Ediciones Desde Abajo. Recuperado 15/07/2018 de: URL (1): https://buleria.unileon.es/handle/10612/2219  ou do URL (2): https://bit.ly/2L1t5dO

Etxeberria, X. (2013). La Educación para la Paz reconfigurada: la perspectiva de las víctimas. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Evans Pim, Joám e Herrero Rico, Sofía (Eds.) (2017). Nonkilling education. Honolulu: Center for Global Nonkilling. Consultado 22/04/2019 en: https://nonkilling.org/center/download/nonkilling-education/.

Freire, Paulo (1980). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.

Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: Bakeaz Gernika Gogoratuz.

Galtung, J. (2005). Sobre la paz. Barcelona: Fontamara.

Guedán, M. (2005). Los objetivos del Milenio: tomarse la cooperación verdaderamente en serio. Madrid: Dykinson.

Hernández, A. e outros (2009). La crisis ecosocial en clave educativa: guía didáctica para una nueva cultura de paz. Madrid: FUHEM / CIP Ecosocial.

Hicks, D. (Coord.) (1999). Educación para la Paz. Madrid: Morata.

Iglesias, C. (2007). Educar pacificando: unha pedagoxía dos conflitos. Santiago de Compostela: Seminario Galego de Educación para a Paz / Fundación Cultura da Paz.

Jares, Xesús R. (2004). Educar para la paz en tiempos difíciles. Bilbao: Bakeaz.

Jares, X.R. (2008). Educación e paz I: 25 anos de Educadores pola Paz. Vigo: Xerais.

Jares, X.R. (Coord.) (2008). Educación e paz II: presente e futuro da construción da Paz. Vigo: Xerais.

Jares, X.R. (Coord.) (2008). Educación e paz III: literatura galega pola paz. Vigo: Xerais.

Kincheloe, Joe e McLaren, Peter (Eds.) (2008). Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos. Barcelona: Graó.

Lederach, J. P. (2000). El abecé de la paz y los conflictos: educación para la paz. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Llauger, M.A.; del Pozo, R. e Capellà, M. (Coords.) (2008). La respuesta pacifista: conversaciones con miembros israelíes y palestinos de los movimientos por la paz. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Martínez López, M. C. (2005). Cómo favorecer el desarrollo emocional y social de la infancia: hacia un mundo sin violencia. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Mas, M. (Coord.) (2000). Educar en la noviolencia. Madrid: PPC.

Mayor Zaragoza, F. (2012) Delito de silencio: chegou o momento: é tempo de acción. Oleiros: Trifolium.

Merton, T. (Coord.) (1998). Gandhi y la no-violencia. Barcelona: Oniro.

Molina Rueda, B. e Muñoz, A.F. (Coords.). Manual de paz y conflictos. Granada: Eirene.

Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J. (2016). The Decolonial Mandela: Peace, Justice and the Politics of Life. Nova York: Berghahn Books.

Plataforma 2015 y Más (2005). Alianzas contra la pobreza: la acción de las ONGD para alcanzar los Objetivos del Milenio. Madrid: Los Libros de la Catarata.

PNUD (2014). Informe sobre desarrollo humano 2014. Nova York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recuperábel de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

Prat, Enric (Ed.) (2004). Pensamiento pacifista: Henry D. Thoreau, León Tolstói, Ghandi, Albert Einstein, Virginia Woolf, Hennah Arendt, Martin Luther King, E.P. Thompson. Barcelona: Icaria.

Prat, Enric (2006). Moviéndose Por La Paz: De Pax Christi a las movilizaciones contra la guerra. Barcelona: Hacer.

Prat, Enric (Ed.) (2010). Las raíces históricas de los conflictos armados actuales. València: Universitat de València.

Seminario Galego de Educación para a Paz (2005). Educar para desaprender la violencia: materiales didácticos para promover una cultura de paz. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sharp, Gene (2003/1993). De la dictadura a la democracia. Boston: The Albert Einstein Institution. Recuperábel de: https://moodle.org/pluginfile.php/1608957/mod_resource/content/6/exe_IMS/DelaDict.pdf

Shiva, V. (2006). Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz. Barcelona: Paidós.

Tortosa, J.Mª (2003). La agenda hegemónica: la guerra continua. Barcelona: Icaria.

Villar Ezcurra, A. e García-Baró, M. (2004). Pensar la solidaridad. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Vinyamata, E. (Coord.) (2012). Vivir y convivir en paz: aprender a vivir con uno mismo y con el entorno. Barcelona: Graó.

Zurbano, J. L. (1998). Educación para la paz: Bases de una educación para la paz y la convivencia. Navarra: Gobierno de Navarra. Recuperado de: http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblinter/BASES.pdf


3. Dereitos humanos, convivencia, democracia, cidadanía, xustiza socio-cultural, conflito, educar en valores, interculturalismo, igualdade e coeducación, coidados, inclusión, diversidade de xénero/sexual (perspectivas pedagóxicas)

AA.VV. (2005): El lugar de la educación para la ciudadanía. Cuadernos de Peadagogía, nº 350, octubre, pp. 86-101.

Adichie, Chimamanda Ngozi (2017). Querida Ijeawele: cómo educar en el feminismo. Barcelona: Literatura Random House.

Adlbi Sibai, Sirin (2016). La cárcel del feminismo: hacia un pensamiento islámico decolonial. Ciudad de México (CDMEX): Akal.

Amnistía Internacional (2003): Educación en derechos humanos: asignatura suspensa. Madrid, Amnistía Internacional. Recuperado o 20 de xuño de 2014 de https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Educación%20de%20derechos%20humanos%20Asignatura%20suspensa?CMD=VEROBJ&MLKOB=24978641919

Amnistía Internacional (2011): Informe 2011 Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo. Madrid, Editorial Amnistía Internacional. Recuperado o 20 de Xuño de 2012 en formato dixital (pdf) da páxina web Relief Web International: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe_completo_32.pdf

Asociación de Enseñantes con Gitanos (2003): Materiales curriculares y diversidad cultural: crítica, análisis y propuestas. Getafe (Madrid): Asociación de Enseñantes con Gitanos.

Auberni, S (2007): Convivir en paz: la metodología apreciativa. Aproximación a una herramienta para la transformación creativa de la convivencia en centros educativos. Bilbao, Desclée de Brouwer.

Apple, M. e Beane, J.A. (Comps.) (1997): Escuelas democráticas. Madrid, Morata.

Arnot, M. (2009): Coeducando para una ciudadanía en igualdad. Madrid, Morata.

Bakshi, Sandeep; Jivraj, Suhraiya e Posocco, Silvia (Eds.) (2016). Decolonizing sexualities: Transnational perspectives, critical interventions. Oxford: Counterpress.

Barbé i Serra, A., Carro Ibarra, S. e Vidal Novellas, C. (2014): La construcción de las identidades de género. Actividades para trabajar con jóvenes y adolescentes. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Barton, L. (Comp.) (2008): Superar las barreras de la discapacidad: 18 años de Disability & Society. Madrid, Morata.

Bereményi, Balint-Ábel & Mirga, Anna (2013). ¿Reconocer, participar, empoderar? Dilemas y lecciones del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña. O Tchatchipen, pp. 4-13. Bernabé Pons, L.F. (2009): Los moriscos: conflicto, expulsión y diáspora. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Blanco Raábade, M., Díaz Santalla, E., Díaz Simón, C., Iribertegui Álvarez, C. e Sánchez Barreira, Ma T. (2007): Un programa para educar na convivencia: “Vivir Xuntos, Convivir”. Revista Galega da Educación, No. 39, pp. 22-33.

Chomsky, N. (2007): La (des)educación. Barcelona, Crítica.

Cobo, R. (Coord.) (2008): Educar en la ciudadanía: perspectivas feministas. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Colectivo Amani (2009): Educación intercultural: análisis y resolución de conflictos. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Colectivo IOÉ. (1996): La educación intercultural a prueba: hijos de inmigrantes marroquíes en la escuela. Granada, Laboratorio de Estudios Interculturales.

Connell, R.W. (1997): Escuelas y justicia social. Madrid, Morata.

Delval, J. (2006): Hacia una escuela ciudadana. Madrid, Morata.

Díaz-Aguado, M.J. (Dir.) (2010): Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la Educación Segundaria Obligatoria. Madrid, Ministerio de Educación - Observatorio de Convivencia Escolar. Recuperado o 20 de xuño de https://convivencia.files.wordpress.com/2011/01/observa_conviv_2010.pdf

Escudero Pérez, J. e Martínez Ten, L. (Coords.) (2008): Ochenta actividades para educar lúdicamente en valores y ciudadanía. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Eurydice (Coord.) (2005): La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo. Bruselas/Madrid, Eurydice. Recuperado o 11 de Agosto de 2006 de: http://www.mec.es/cide/espanol/investigacion/eurydice/publicaciones/eury2006eccee/eury2006ecceepc.pdf. | http://www.oei.es/valores2/055ES.pdf

Fernández Garcés, Helios; Jiménez González, Nicolás (Coord.) e Motos Pérez, Isaac (2015). Guía de recursos contra el antigitanismo. Valencia: Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA). Recuperado o 5 de xuño de 2015 de: http://gitanizate.com/panel/data/adjuntos/27042015204308.pdf

Fernández Liria, C., Fernández Liria, P. e Alegre Zahonero, L. (2007): Educación para la ciudadanía: democracia, capitalismo y estado de derecho. Tres Cantos (Madrid), Akal.

García Alonso, J.V. (Coord.) (2003): El Movimiento de Vida Independiente: experiencias internacionales. Madrid, Fundación Luis Vives. Documento en pdf recuperado o 10 de Agosto de 2009 de: http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/mvi_exper_internac.pdf .

Galli, C. (2010): La humanidad multicultural. Madrid, Katz Editores.

Gavilán Macías, Juan (2017). Infancia y transexualidad. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Gil, F., Jover, G. e Reyero, D. (2001): La enseñanza de los derechos humanos: 20 preguntas, 29 respuestas y 76 actividades. Barcelona, Paidós.

Gómez, Jesús (2004). El amor en la sociedad del riesgo: una tentativa educativa. Barcelona: El Roure.

Herranz Castillo, R. (1997): Henry D. Thoreau: resistencia y desobediencia civil (pp. 21-32). Recuperado de: http://www.somosmontealto.com/documentos-para-descargar/cat_view/19-libros-electronicos

Hoyos, G. e Martínez, M. (2007). ¿Qué significa educar en valores hoy? Madrid: Octaedro.

Iglesias Fernández, J. (1998): El derecho ciudadano a la renta básica: economía crítica del estado del bienestar. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Ilivitzky, M.E. (2011): La desobediencia civil: aportes desde Bobbio, Habermas y Arendt. Confines, 7(13), pp. 15-47. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187035692011000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Jares, X.R. (2001a): Aprender a convivir. Vigo, Xerais (2ª edición en 2002).

Jares, Xesús R. (2006): Pedagogía de la convivencia. Barcelona, Graó (determinadas páxinas do libro).

Jiménez Hernández, A.S. e Cruz Díaz, M.R. (Coords.) (2008): Integración de menores migrantes en contextos educativos plurales. Madrid, ACCEM. Recuperado o 20 de Setembro de 2008 de: http://www.accem.es.

Llopis Pla, Carmen (Ed.) (2001). Los Derechos humanos: educar para una nueva ciudadanía. Madrid: InteRed / Narcea.

Llopis Pla, Carmen (Ed.) (2003). Los Derechos humanos en Educación Infantil: cuentos, juegos y otras actividades. Madrid: InteRed / Narcea.

Lynch, K., Baker, J. e Lyons, M. (2014). Igualdad afectiva: amor, cuidados e injusticia. Madrid: Morata.

Malgesini, G. e Giménez, C. (2000): Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Martín García, X. e Puig Rovira, J.M. (2007): Las siete competencias básicas para educar en valores. Barcelona, Graó.

Martín Muñoz, G., Valle Simón, B. e López Plaza, M.A. (2010): El islam y el mundo árabe: guía didáctica para profesores y formadores. Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Martínez Rodríguez, Juan Bautista (2005). Educación para la Ciudadanía. Madrid: Morata.

Menke, Christoph e Pollmann, Arnd (2010): Filosofía de los derechos humanos. Barcelona, Herder.

Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (2012): Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes: afrontar la islamofobia mediante la educación. Varsovia, Consejo de Europa, OSCE/OIDDH, UNESCO.

Oliveira, Chis e Traba, Amada (2019). Ámame: pensar o amor no século XXI. Vigo: Galaxia.

OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) (2006): Violaciones de derechos humanos en el Estado Español. (Editorial non especificada). Recuperado o 10 de Agosto de 2006 de: http://www.omct.org.

OSCE / ODIHR (2012): Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes: Afrontar la islamofobia mediante la educación. Varsovia, UNESCO / Consejo de Europa / Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Recuperado o 21 de xaneiro de 2014 de: http://www.osce.org/es/odihr/91301?download=true .

Ortega, R. e del Rey, R. (Coords.) (2003): Construir la convivencia. Barcelona, Edebé.

Oviedo de Benosa, S. (2004): La representación social del conflicto: una significación social imaginaria en una escuela primaria. Madrid, Miño y Dávila.

Palanco López, Nuria Mª (2009). Educar en valores: una necesidad. Cuadernos de Educación y Desarrollo, 2 (abril). Recuperado de: http://www.eumed.net/rev/ced/02/nmpl.htm .

Pando Ballesteros, María de la Paz; Muñoz Ramírez, Alicia e Garrido Rodríguez, Pedro (Eds.) (2016). Pasado y presente de los derechos humanos. Mirando al futuro. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Pazos Morán, M. (2013): Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Platero Méndez, Raquel/Luis (2014). Trans*exualidades: acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Barcelona: Bellaterra.

Premio Convivencia da Xunta de Galicia (2013): Un modelo de convivencia. Cambre, IES Alfonso X O Sabio. Recuperado o 20 de xuño de 2014 de http://www.edu.xunta.es/web/node/11931

Pretella, R. (1998). El bien común: elogio de la solidaridad. Ecuador: Foro de Educación Ciudadana por una Cultura Democrática.

Puig Rovira, Josep Mª (Dir.) (2007). Aprendizaje Servicio: educar para la ciudadanía. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativo.

Rodríguez, S. (2011): Gitanidad: otra manera de ver el mundo. Barcelona, Kairós.

Ruiz, M. (2003). Educación moral: aprender a ser, aprender a convivir. Barcelona: Ariel.

Sánchez Alcón, Ch. e Navarro Navarro, L. (2007): ¿Cómo educar en valores cívicos a los peques? Educación Ética para la etapa Infantil y primer ciclo de Primaria. Barcelona, Octaedro.

Sánchez Sáinz, Mercedes (Ed.) (2009). Cómo educar en la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares: orientaciones prácticas para la ESO. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sánchez Sáinz, Mercedes (Ed.) (2010). Cómo educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en educación infantil: orientaciones prácticas. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sánchez Sáinz, Mercedes e García Medina, Raúl (2010). Diversidad e inclusión educativa: aspectos didácticos y organizativos. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sánchez Sáinz, Mercedes; Penna Tosso, Melani e de la Rosa Rodríguez, Belén (2016). Somos como somos: deconstruyendo y transformando la escuela. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Sarasola, J. L. (2000). Solidaridad y voluntariado: una visión crítica. España: Universidad de Huelva.

Sharp, G. (2003): De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la libración. Boston, Institucionn Albert Einstein.

Subirats, M. e Tomé, A. (1992): La educación de niños y niñas recomendaciones institucionales y marco legal. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma.

Subirats, M. e Tomé, A. (2007): Balones fuera: reconstruir los espacios desde la coeducación. Barcelona: Octaedro, 2007.

Torres Santomé, J. (2011): La justicia curricular: el caballo de Troya de la cultura escolar. Madrid, Morata.

Uruñuela Nájera, Pedro Mª (2016). Trabajar la convivencia en los centros educativos. Madrid: Narcea.

Vinyamata, E. (Ed.) (2003). Aprender del conflicto: conflictología y educación. Barcelona: Graó.

Zinn, H. e Macedo, D. (2007): Poder, democracia e educação. Mangualde, Edições Pedago.


4. Sobre as múltiples manifestacións da violencia na sociedade: violencia de xénero, sexual (acoso e explotación), homofóbica, transfóbica, racista, xenofóbica, escolar (acoso, matonismo, bullying, mobbing), terrorista, estrutural (do estado), bélica

Álvarez Lires, M.M. (Coord.) (2008): Trazos de xénero da violencia escolar no ámbito galego. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Recuperado en formato pdf o 16 de Setembro de 2009 do URL: http://sgi.xunta.es/document/trazosxen.pdf.

Amnistía Internacional (Ed.) (2005): Los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero: manual de trabajo con los órganos de vigilancia de los tratados y los procedimientos especiales de la ONU. Madrid, Amnistía Internacional. Recuperado o 11 de Agosto de 2006 de: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR400042005.

Amnistía Internacional (Ed.) (2007): Al derecho y al revés: no más violencia contra las mujeres (Colección de unidades didácticas). Madrid, Amnistía Internacional.

Atencio, G. (Coord.) (2015): Feminicidio. De la categoría político-jurídica a la justicia universal. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Baird, V. (2006): Sexo, amor y homofobia: vidas de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Madrid, Editorial Egales / Amnistía Internacional.

Beane, A. (2006): Bullying: aulas libres de acoso. Barcelona, Graó.

Ben Jelloun, T. (1998): Papá, ¿qué es el racismo? Madrid, Alfaguara / Aguilar / Santillana.

Burciaga Robles, H. et al. (2005): Análisis de las intervenciones para la atención de la explotación sexual comercial infantil en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado o 11 de Agosto de 2006 de: http://www.uacj.mx/Investigacion/Investigacion/libros/Libro-DIF-UACJ.pdf.

Burgos-Debray, E. (1998): Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (16ª edición). Madrid, Siglo XXI Editores.

Caballé, A. (2006): Una breve historia de la misoginia. Barcelona, Lumen.

Carballo de la Riva, M. (Coord.) (2006): Género y desarrollo: el camino hacia la equidad. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Cascón, F. (2001). Acción Directa Noviolenta y desobediencia civil. Noviolència, Revista Illacrua, nº 92. Recuperado de http://www.noviolencia.org/publicaciones/illacrua.pdf

CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2015). LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA. Informe 2015. Madrid: CREAR. Recuperado de: http://www.cear.es/wp-content/uploads/2015/06/Informe-2015-de-CEAR2.pdf

Crettiez, X. (2008): Las formas de la violencia. Buenos Aires, Waldhuter.

Dadzie, S. (2004): Herrmientas contra el racismo en las aulas. Madrid, Morata / MECD.

Díez Jorge, Mª Elena e Sánchez Romero, Margarita (Eds.) (2010). Género y paz. Barcelona: Icaria.

Epp, Juanita Ross e Watkinson, Ailsa M. (Eds.) (1999). La violencia en el sistema educativo: del daño que las escuelas causan a los niños. Madrid: La Muralla.

Fernández Enguita, M. (1999). Alumnos gitanos en la escuela paya: un estudio sobre las relaciones étnicas en el sistema educativo. Barcelona: Ariel Praticum.

Generelo, J. (Dir.) (2012). Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes LGB. Madrid: Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Recuperado o 23 de xuño de 2014 de: http://www.felgtb.org/rs/1584/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/91c/filename/investigacion-acoso-escolar-y-suicidio-en-jovenes-lgb.pdf

Generelo Lanaspa, J. e Pichardo Galán, J.I. (Coords.) (2005). Homofobia en el sistema educativo. Madrid: Comisión de Educación de COGAM. Documento en pdf recuperado o 23 de xuño de 2014 de: http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1437_es_Homofobia%20en%20el%20Sistema%20Educativo%202005.pdf

Harris, S. e Petrie, G. F. (Eds.) (2006). El acoso en la escuela: los agresores, las víctimas y los espectadores. Barcelona: Paidós.

Ibarra, E. (2011). La España racista: la lucha en defensa de las víctimas del odio. Madrid: Ediciones Planeta Madrid.

Kaplan, C.V. (Coord.) (2006): Violencias en plural: sociología de las violencias en la escuela. Madrid: Miño y Dávila.

Magallón Portolés, Carmen (2006). Mujeres en pie de paz: pensamiento y prácticas. Madrid: Siglo XXI

Mam, S. (2006). El silencio de la inocencia. Madrid: Destino.

Migreurop (2015, outubro). DECLARACION CONJUNTA RABAT. Diez años de violencias en la frontera sur de la Unión Europea. La impunidad en torno a la externalización de las políticas de “gestión” de las migraciones debe cesar. Madrid: Migreurop: Observatorio de Fronteras. Recuperado de: http://www.migreurop.org/article2647.html?lang=fr

Miranda López, M.J., Martín Palomo, M.T. e Marugán Pintos, B. (Coords.) (2009). Amor, razón, violencia. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Olweus, Dan (2004). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata.

Ovejero, Anastasio, Smith Peter K. e Yubero, Santiago (Coords.) (2013). El acoso escolar y su prevención: perspectivas internacionales. Madrid: Biblioteca Nueva.

Pérez, S. e Marías, F. (Coords.) (2009). 5 x 2 = 9: diez miradas contra la violencia de género. Barcelona: Península.

Petrus, Rotger A. (2001). Cultura de la violencia y educación secundaria. Revista Española de Educación Comparada, 7, 23-49.

Platero Méndez, R. e Gómez Celto, E. (2008): Herramientas para combatir el bullying homofóbico. Madrid, Talasa.

Ramírez, Ángeles (2011): La trampa del velo: el debate sobre el uso del pañuelo musulmán. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Riechmann, J. (2005): Todos los animales somos hermanos: ensayos sobre el lugar de los animales en las sociedades industrializadas. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Sánchez Blanco, C. (2009): Peleas y daños físicos en educación infantil. Buenos Aires, Miño y Dávila.

Sanmartín, J. (2000): La violencia y sus claves. Barcelona, Ariel.

Seminario Galego de Educación para a Paz (2006): Educación emocional y violencia contra la mujer: estrategias para el aula. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Serrano, A. (2006): Acoso y violencia en la escuela: cómo detectar, prevenir y resolver el bullying. Barcelona, Ariel.

Serrate, R. (2007): Bullying, acoso escolar: guía para entender y prevenir el fenómeno de la violencia en las aulas. Alcorcón (Madrid), Ediciones del Laberinto.

Suckling, A. e Temple, C. (2006): Herramientas contra el acoso escolar: un enfoque integral. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) / Ediciones Morata.

Talbert, S. e Steinberg, S.R. (Coords.) (2005): Pensando "queer": sexualidad, cultura y educación. Barcelona, Graó.

Urra, Javier (2018). La huella del silencio. Estrategias de prevención y afrontamiento del acoso escolar. Madrid: Morata.

Voors, William (2005). Bullying, el acoso escolar: el libro que todos los padres deben conocer. Barcelona: Oniro

Wieviorka, M. (1998): El racismo: una introducción. Barcelona, Gedisa.


5. Resolución de conflitos / mediación en conflitos / xustiza restaurativa:

AA.VV. (2011): Libro Blanco de la mediación en Cataluña. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Recuperábel de: http://www.llibreblancmediacio.com/

Binaburo Iturbide, J.A. e Muñoz Maya, B. (2007): Educar desde el conflicto: guía para la mediación escolar (material didáctico). Barcelona, Ediciones Ceac / Consejería de Educación, Junta de Andalucía.

Bilbeny, Norbert (2016). Reglas para el diálogo en situaciones de conflicto. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Blanco Rábade, M., Díaz Santalla, E., Díaz Simón, C., Iribertegui Álvarez, C. e Sánchez Barreira, Mª T. (2007): Un programa para educar na convivencia: “Vivir Xuntos, Convivir”. Revista Galega da Educación, No. 39, pp. 22-33.

Boqué Torremorell, M.C. (2005): Tiempo de mediación (material didáctico). Barcelona, Ediciones Ceac / Consejería de Educación, Junta de Andalucía.

Brandoni, F. (Coord.) (1999): Mediación escolar: propuestas, reflexiones y experiencias. Buenos Aires, Paidós.

Caracciolo, Diane e Mungai, Anne M. (Eds.) (2009). In the spirit of Ubuntu: Stories of Teaching and Research. Rotterdam: Sense Publishers.

Casamayor, G. e outros (1998): Cómo dar respuesta a los conflictos: la disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona, Graó.

Chica Pérez, F. e outros (2007): Mi agenda de mediación (material didáctico). Jaén, Grupo SM / Consejería de Educación, Junta de Andalucía.

Colectivo Amani (1994): Educación intercultural: análisis y resolución de conflictos. Madrid, Popular.

Colectivo Amani (2010): Educación intercultural: análisis y resolución de conflictos (nova ed.). Madrid, Los Libros de la Catarata.

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia e Tuvilla Rayo, J. (2004): Guía para elaborar un proyecto integral de “Escuela: Espacio de Paz” (Plan Andalúz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia. Materiales de Apoyo no. 1). Sevilla, Consejería de Educación y Cienica, Junta de Andalucía.

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia e Tuvilla Rayo, J. (2004): Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos (Plan Andalúz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia. Materiales de Apoyo no. 2). Sevilla, Consejería de Educación y Cienica, Junta de Andalucía.

Corneluus, H. e Faire, S. (1995): Tú ganas, yo gano: cómo resolver conflictos creativamente. Madrid, Gaia.

Costelo, Bob; Wachtel, Joshua e Wachtel, Ted (2011): Círculos restaurativos en los centros escolares. Bethlehem, Pennsylvania, Institute for Restorative Practices.

Costelo, Bob; Wachtel, Joshua e Wachtel, Ted (2011): Manual de prácticas restaurativas. Bethlehem, Pennsylvania, Institute for Restorative Practices.

Domingo, Virginia; Buil, D. e Zehr, H. (Eds.) (2013): Justicia restaurativa: mucho más que mediación. Burgo, PressBooks.com.

Dorfman, Ariel (2010/2011). Narrative Dignity, Hidden Memories: A Meditation on Reconciliation, From Chile to South Africa & Beyond. The Common Review, Fall/Winter. Recuperado 15/07/2018 de: http://www.thecommonreview.org/article/article/narrative-dignity-hidden-memories.html?sp=1.

Duran, D. i Vidal, V. (2004): Tutoría entre iguales: de la teoria a la práctica. Barcelona, Graó.

Floyer Acland, A. (1993): Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Barcelona, Paidós.

Fundación Secretariado Gitano (ca. 2006): Retos en los contextos multiculturales. Competencias interculturales y resolución de conflictos. Madrid, Fundación Secretariado Gitano. Recuperado o 18 de Decembro de 2008 da páxina web: http://www.gitanos.org/publicaciones/retoscontextosmulticulturales/.

García Álvaro, José Antonio (2006, 1 de xullo). Ho'oponopono: la resolución de disputas en la cultura tradicional hawaiana. La Trama: Revista Interdisciplinaria de Mediación y Resolución de Conflictos, No. 19. Recuperado 15/07/2018 de ADR Resources (Arbitraje y Mediación):  http://vaztoran.blogspot.com/2016/07/hooponopono-la-resolucion-de-disputas.html.

Girard, K e Koch, J. (1997): Resolución de conflictos en las escuelas. Barcelona, Granica.

González Bellido, Andrés (2015). Programa TEI: Tutoría Entre Iguales. Innovación Educativa, Nº 25, pp. 17-32.

Ianni, N.D. e Pérez, E. (1998): La convivencia en la escuela: un hecho, una construcción. Hacia una modalidad diferente en el campo de la prevención. Buenos Aires, Paidós.

Jares, X.R. (2001): Educación y conflicto: guía de educación para la convivencia. Madrid, Popular (sobre todo os capítulos 4 e 5 sobre a resolución e mediación en conflitos).

Johnson, D.W. e Johnson, R.T. (1999): Cómo reducir la violencia en las escuelas. Barcelona, Paidós.

Judson, S. e outros (1986): Aprendiendo a resolver conflictos: manual de Educación para la Paz y la Noviolencia. Barcelona, Lerna.

Lederach, J.P. (1984): La regulación del conflicto social: un enfoque práctico. Barcelona, policopiado.

Levinson, B.A. (1998): La disciplina vista desde abajo: lo que incita a los alumnos a la rebeldía en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Perspectivas, vol. xxvii, nº 4, diciembre, pp. 661-677.

Lundin, Stephen C. (2010). Ubuntu: una fascinante fábula sobre la filosofía africana del trabajo en equipo. Barcelona: Alienta.

Martínez López, Miguel C. (2007): Cómo abordar los pequeños y grandes conflictos cotidianos. ¿Qué puedo hacer? Barcelona, Graó.

Moore, C. (1995): El proceso de la mediación. Buenos Aires, Granica.

Muldoon, B. (1998): El corazón del conflicto. Barcelona, Paidós.

Olweus, D. (1998): Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid, Morata.

Ortega, R. (1998): La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla, Consejería de Educación y Ciencia.

Oviedo de Benosa, S. (2004): La representación social del conflicto: una significación social imaginaria en una escuela primaria. Madrid, Miño y Dávila.

Porro, B. (1999): La resolución de conflictos en el aula. Buenos Aires, Paidós.

Redorta, J. (2007): Aprender a resolver conflictos. Barcelona, Paidós.

Rozenblum de Horowitz, S. (2007): Mediación: convivencia y resolución de conflictos en la comunidad. Barcelona, Graó.

Ross, J. e Watkinson, A.M. (1999): La violencia en el sistema educativo: del daño que las escuelas causan a los niños. Madrid, La Muralla.

Six, J.F. (1997): Dinámica de la mediación. Barcelona, Paidós.

Torrego, J.C. (2000): Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid, Narcea.

Torrego, J.C. (2006): Modelo integrado de mejora de la convivencia: estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Barcelona, Editorial Graó.

Watkins, Ch. e Wagner, P. (1991): La disciplina escolar: propuesta de trabajo en el marco global del centro. Barcelona, Paidós / MEC.


6. Xogos cooperativos, dinámicas colaborativas de grupo, aprendizaxe cooperativa:

Continúa en "Bibliografía complementaria", abaixo.


Bibliografía complementaria

6. Xogos cooperativos, dinámicas colaborativas de grupo, aprendizaxe cooperativa:

Alcalde, A.I.; Butago, M.; Castanys, M. e outros (2006): Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona, Graó.

Barbeito, C. e Caireta, M. (2010): Juegos de paz: caja de herramientas para educar hacia una cultura de paz. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Barkley, E.F., Cross, K. P. e Major, C.H. (2007): Técnicas de aprendizaje colaborativo. Madrid, Morata.

Beristain, C. e Cascón, P. (1986): La alternativa del juego I. Torreleavega, Edición de los autores.

Brown, G. (sen data): ¿Qué tal si jugamos? Caracas, Publicaciones Populares.

Cascón Soriano, P. e Martín Beristain, C. (2010): Jolasaren alternatiba (1). Bakerako hezkuntzako jolasak eta dinamikak. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Colectivo La Poenza (2010): Juegos y actividades para la incorporación de valores en la educación física. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Colectivo Yedra (2007): En busca de los Objetivos del Milenio [1]: un cuento, juegos y actividades para acabar con el hambre y la pobreza. Madrid, Los Libros de la Catarata (Material didáctico).

Concejo Educativo de Castilla y León (2004): El trabajo cooperativo, una clave educativa. Valladolid, Concejo Educativo de Castilla y León. Recuperado o 20 de xuño de 2014 de http://www.deciencias.net/convivir/1.documentacion/D.cooperativo/Coopera_Concejo-2005_31p.pdf

Deacove, J. (2006): Juegos cooperativos de canicas. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Díaz-Aguado, Mª José (2002): Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid, Ediciones Pirámide.

Díaz-Aguado Jalón, Mª José (2006). Del acoso escolar a la cooperación en las aulas. Madrid: Pearson-Prentice Hall,

Fabra, Mª LL. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona, Ediciones CEAC.

Fluegelman, A. (Ed.) (1976): The new games book. New York, Headlands Press / Dolphin Books / Doubleday and Co.

Guitarte, R.M. (1985): 101 jocs non competitius. Barcelona, Guix.

Hostie, R. (1979): Técnicas de dinámica de grupo. Madrid, ICCE.

Jares, Xesús R. (1989): Técnicas de xogos cooperativos para tódalas idades. A Coruña, Vía Láctea / Nova Escola Galega (2ª edición en 1993).

Jares, Xesús R. (1992): El placer de jugar juntos: nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid, CCS (5ª edición en 2004).

Johnson, David W., Johnson, R. T. e Holubec, E. J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona, Paidós Educador.

Johnson, David W. (2014). La evaluación en el aprendizaje cooperativo: cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo. Boadilla del Monte: SM.

Martínez Rodríguez, Juan B. (2005). Educación para la Ciudadanía. Madrid: Morata.

Mir, C. (Coord.) (1998): Cooperar en la escuela: la responsabilidad de educar para la democaracia. Barcelona: Graó.

Moruno Torres, Paloma e Varas Mayoral, María (2017).  El aprendizaje cooperativo en Educación Infantil. Barcelona: Anaya.

Orlick, T. (1987): Juegos y deportes cooperativos. Madrid, Popular.

Orlick, T. (1990): Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona, Paidotribo.

Pujolás Maset, Pere (2001): Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Archidona (Málaga), Ediciones Aljibe.

Pujolás Maset, Pere (2004). Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Octaedro.

Pujolás Maset, Pere (2008): 9 ideas clave: el aprendizaje cooperativo. Barcelona, Graó.

Seminario de Educación para la Paz de la APDH (1996): La alternativa del juego II. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Seminario de Educación para la Paz de la APDH (2005): Manos cooperativas: juegos y canciones infantiles de siempre para ser siempre amigos. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Seminario de Educación para la Paz / Asociación Pro Derechos Humanos (2010): Jolasaren alternatiba (2). Bakerako hezkuntzako jolasak eta dinamikak. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Torrego, Juan Carlos e Negro, Andrés (Eds.) (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas: fundamentos y recursos para su implantación. Madrid: Alianza.

Urbano, C. e Yuni, A. (2006). El trabajo grupal en las instituciones educativa: herramientas para su análisis. Buenos Aires: Brujas.

.

7. Literatura infantil de interés:

AA.VV. (2015): Infancia y ciudadanía. Libro del VIII Encuentro de La Ciudad de los Niños. Madrid, La Ciudad de los Niños. Recuperábel de: http://ciudadinfancia.blogspot.com.es/2014/12/infancia-y-ciudadania-libro-del-viii.html

Abad, Arturo e Concejo, Joanna (2011). Zimbo. Pontevedra, OQO Editora.

Dávila, Berta e Doval, Inma (2014). A fuxida. Betanzos, Biblos Clube de Lectores.

Da web EduAlter: http://www.edualter.org/bd/do.php3?listar=1&tema=elit

Da web EducaRueca: http://www.educarueca.org/spip.php?article757

.

8. Revistas

Revista Convives - Asociación que trabaja la convivencia positiva en la escuela: http://convivesenlaescuela.blogspot.com/


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Pedagoxía social/652G03006
Xénero, igualdade e educación/652G03007
Educación multicultural/652G03013
Educación de menores en desprotección e conflito social/652G03016

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Administración local e acción cultural e educativa/652G03040
Educación e medios de comunicación social/652G03037
Cuestións filosóficas do mundo contemporáneo/652G03036

Materias que continúan o temario
Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa/652G03002
Servizos sociais e benestar social/652G03014
Animación e xestión sociocultural/652G03017
Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables/652G03022

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías