Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Patoloxía e Intervención Xeriátrica II Código 653491007
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Castro Iglesias, Maria Angeles
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
Profesorado
Castro Iglesias, Maria Angeles
Cordido Carballido, Fernando
Meijide Failde, Rosa
Toro Santos, Francisco Javier de
Vilariño Vilariño, Maria Isabel
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
fernando.cordido@udc.es
rosa.meijide.failde@udc.es
javier.toro@udc.es
isabel.vilarino@udc.es
Web
Descrición xeral Que el alumno conozca las principales alteraciones de la salud y las pautas de intervención en neurología, hematología, Infeccioso e hidroterapia.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
se manten a mesma metodoloxia, pero realizarase a través da plataforma Microsoft TEAMS e a ferramenta Moodle.
*Metodoloxías docentes que se modifican
As sesions maxistrales se realizarán a través de Microsoft TEAMS

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
realizarase coas diferentes ferramentas: Moodle, correo electrónico e Microsoft TEAMS
4. Modificacións na avaliación
Se manteñen, salvo que a proba obxetiva tipo test se realizará a través da ferramenta Moodle e coa supervisión a través de Microsoft TEAMS
*Observacións de avaliación:
ningunha
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principais trastornos neurolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer as bases do termalismo e a hidroterapia nas persoas maiores, así como as bases de aplicación como tratamentos. AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer os principais trastornos hematolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Coñecer os principais trastornos infecciosos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención. AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM6
CM7
CM8
Saber intervir desde un punto de vista integral ante os problemas de saúde que presenta a persoa maior AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
CM3
CM6
CM7
CM8
Aplicar os coñecementos adquiridos para investigar e tratar de atopar solucións ás hipóteses expostas AP1
AP2
AP3
AP4
AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AM1
AM2
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
BI2
BM1
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. TRASTORNOS ENDOCRINOS E METABOLICO-NUTRICIONAIS 1.Normalidade endocrina no paciente ancián. 2.Principais alteracións do eixo neuroendocrino. Eixo hipotálamo-hipofisario.
3.Glándula tiroides. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Nódulos tiroideos.
4.Hormonas cortico-suprarrenales. Cortisol. Andrógenos. Mineralocorticoides. Resposta á tensión. 5.Diabetes mellitus.
6.Obesidade.
7.Envellecemento gonadal no home. Andropausia
8.Valoración endocrina da muller anciá. Menopausa e postmenopausia.
TEMA 2. TRASTORNOS NEUROLÓXICOS 1. Accidentes Cerebro-Vasculares. Epidemiología. Tipos e perfís clínicos. Clínica. Diagnóstico. Prognóstico de recuperación funcional. Tratamento rehabilitador. Técnicas de reeducación: compensación, facilitación e outras. Prevención.
2. Envellecemento, deterioración cognitiva e demencias. Cambios cerebrais do envellecemento normal, concepto de demencias, criterios diagnósticos de demencia, tipos de síndromes de demencia, clasificación das demencias e diagnóstico diferencial (incluíndo a deterioración cognitiva leve). Tratamento. Unidades de día no tratamento das demencias.
3. Enfermidade de Parkinson. Enfoque global, manifestacións clínicas, evolución, tratamento, diagnóstico diferencial, aspectos neuropsiquiátricos, manifestacións cognitivas. Orientación para unha vida activa, calidade de vida.
4. Cefaleas. Clasificación. Diagnóstico. Enfoque terapéutico.
5. Traumatismos cranio-encefálicos. Epidemiología. Clasificación. Valoración do nivel de conciencia.

TEMA 3. REUMATOLOXÍA XERIÁTRICA 1. Síndromes discapacitantes do aparello locomotor máis frecuentes no ancián.
2.Grandes síndromes reumáticos: Artrite Reumatoide (AR) e Osteoarticular (OA). Osteoporose. Polimialgia reumática, arteritis da temporal e enfermidade de Paget.
3.Fracturas e substitucións articulares (próteses). 4.Amputacións de membros inferiores. Obxectivos da rehabilitación nas alteracións do aparello locomotor do ancián. Axudas e adaptacións para as AVD. Axudas de marcha. Calzado. Órtesis
TEMA 4. TERMALISMO E HIDROLOXIA XERIÁTRICA 1. Bases conceptuais.
2. Mecanismo de acción das augas termais.
3. Factores Físicos.
4. Accións xerais da terapia termal.
5. Indicacións e contraindicaciones.
TEMA 5. HEMATOLOXIA XERIÁTRICA 1.Normalidade hematológica no ancián.
2. Anemias.
3.Síndromes mielodisplásicos. Leucemias agudas. 4.Linfomas.
5.Trastornos da coagulación.
TEMA 6. NEUMOLOXÍA XERIÁTRICA 1.Cambios morfo-funcionais en relación co envellecemento.
2.Insuficiencia respiratoria aguda e crónica. EPOC. Sindrome de apnea-soño.
3.Neoplasias pleuro-pulmonares.
4.Enfermidades intersticiales.
5.Enfermidades da pleura e do mediastino.
TEMA 7. TRASTORNOS INFECCIOSOS 1. Síndrome febril no ancián.
2. Procesos infecciosos máis frecuentes no ancián. 3. Infeccións do tracto urinario.
4. Infeccións respiratorias e pneumonías.
5. Tuberculose.
6. Artrite infecciosa e infeccións asociadas a implantes
ortopédicos.
8.Infeccións de pel e partes brandas. Escaras.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 28 28 56
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 12 14
Traballos tutelados A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 2 12 14
Estudo de casos A1 A2 B3 C1 C3 C6 10 10 20
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 40 42
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Recensión bilbiográfica A recensión bibliográfica supón un proceso de lectura crítica, dun artigo. Como tal proceso comprende a lectura da obra, a análise do seu contido e unha crítica e valoración da mesma en relación á literatura existente sobre o tema. Unha recensión non supón un resumo da obra, nin unha mera análise do contido, pois o que lle outorga sentido e dimensión académica científica é a crítica que merece a xuízo do autor da recensión, en relación a outras obras coñecidas do mesmo ámbito ou en relación a súa propia experiencia.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba de resposta múltiple Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Recensión bilbiográfica
Estudo de casos
Descrición
A través de las pautas para la realización de los trabajos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 De revisión bibliográfica 5
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. 75
Sesión maxistral A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 Avaliarase a asistencia e a participación en clase 5
Recensión bilbiográfica A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Análise crítica artigos científicos. 5
Estudo de casos A1 A2 B3 C1 C3 C6 Discusión pormenorizada dun caso clínico, e a procura do seu posible diagnóstico e tratamentos. 10
 
Observacións avaliación
O exame tipo test se completará con unha proba oral, que será presencial ou a través da plataforma TEAMS, e se valorará nun 15%, de tal maneira que o exame tipo test será 60% e o exame oral un 15%. O exame oral será voluntario. En caso de que o alumno non realize o exame oral, a proba tipo test se valorara nun 75%.

Fontes de información
Bibliografía básica Millán Calenti, JC (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intrvención. Madrid. Ed. Médica Panamericana
Mandell, Douglas y Bennet (2016). Infecciones respiratorias y cardiovasculares. Elsevier
Farreras-Rozman (2016). Medicina Interna. Elsevier
Millán Calenti, JC. (2006). Principios de Gerontología y geriatría. Madrid. Ed. Mc Graw Hill Interamericana

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Lectura y comprensión del inglés científico

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías