Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Xestión dos custos do proyecto Código 670471105
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 3.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
Profesorado
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
Web http://www.mdip.es
Descrición xeral Titulación Master Interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos
Módulo Común
Materia Gestión de los Costes del Proyecto
Código 471105
Carácter (Formación básica, obligatoria, optativa) Formación Obligatoria
Curso Primero
Cuatrimestre (especificar 1º/2º) 1º
Profesor/es que imparte/n la materia Arturo Nieto de Almeida; Prof. Invitados
Profesor/a coordinador/a Arturo Nieto de Almeida
Plan de continxencia A presencialidade física desta materia no caso de rebrote do coronavirus COVID?19 será substituída por presencialidade virtual na que tanto o profesor como o alumnado non teñen que asistir fisicamente á aula. Para iso, utilizaranse as ferramentas facilitadas polas Universidades e atenderase ao que se aprobe nas correspondentes Resolucións Reitorais.

1. Modificacións nos contidos
Non se consideran
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Manteñense as mesmas metodoloxías, que, no caso de novos confinamentos impartiranse utilizando as ferramentas informáticas proporcionadas pola universidade

*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
O alumnado disporía de tutorización persoal mediante ferramentas informáticas disponibilizadas pola universidade, solicitandoa con carácter previo por correio electrónico

4. Modificacións na avaliación
Non se considera

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se considera

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
• Definir as Actividades integrantes dun proxecto • Secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto • Estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades • Estimar os Custos das Actividades • Preparar o Orzamento do Proxecto • Desenvolver o Cronograma de ingresos e pagamentos do Proxecto • Establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto. AP1
AP12
AP21
AP22
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP16
BP18
BP19
BP20
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Tema I. O plan do proxecto. Estimación de custos.

Tema I. O plan do proxecto. Estimación de custos.

Tema II. A preparación do orzamento de custos Tema II. A preparación do orzamento de custos
Tema III. A calendarización de pagamentos
Tema III. A calendarización de pagamentos
Tema IV. O control dos Custos do proxecto Tema IV. O control dos Custos do proxecto

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B2 B4 B5 B6 B7 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 10 15
Presentación oral A1 A12 B1 B8 B11 B12 B20 C1 5 10 15
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 10 30 40
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 1 5 6
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 2 6 8
 
Atención personalizada 3.5 0 3.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Na modalidade presencial consiste en clases teóricas con explicación dos conceptos fundamentais da Xestión de Custos de Proxectos, interactuando co alumnado de forma a que adquiran devanditos conceptos e saiban aplicalos na Dirección Integrada de Proxectos.
Na Modalidade En liña trátase de material teórico-práctico sobre os contidos da materia a disposición dos alumnos para a súa lectura, así como a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia mediante foros/debates en liña e a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/práctico.
Presentación oral Na modalidade presencial:
Presentación de casos reais, aclarando os puntos mais importantes dos mesmos, para a sua resolución por parte do alumnado.
Seguese un método de explicación xeral e posterior rolda de cuestions aclaratorias as dubidas prantexadas polo alumnado.
Na modalidade online, facilitaranse casos reais plantexando discusions/ e dubidas por parte do alumnado.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos. En ambos casos (presencial e online) os alumnos deberán resolver casos prácticos de Xestión de Custos.
Proba mixta Proba de preguntas curtas ou tipo test, que inclue preguntas conceptuais e de razoamento para a resolución de problemas.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Solución de problemas
Descrición
Alumnos Presenciais:
Durante a realización dos casos prácticos atenderase durante a clase as dúbidas dos alumnos e no traballo a realizar polo alumno fóra de horario de clases, mediante tutorías personalizadas, a solicitude dos alumnos via e-mail (ver horario tutorías do Profesor), e/ou mediante as ferramentas informáticas proporcionadas pola Universidade.

Alumnos online:
No caso dos alumnos online realizaranse tutorías personalizadas ou en grupo para a resolución dos problemas expostos. Ben por solicitude do profesor, ben por solicitude do alumnado via e-mail.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Solucionar casos prácticos basados na realidade. Realizaranse en grupo e terase en conta la correcta resolución dos mesmos e a correcta aplicación dos conceptos explicados.
Teráse en conta o resultado cuantitativo e o razoamento seguido para chegar ós resultados obtidos.
O caso práctico computará ata o 70% da nota da materia, podendoliberar a mesma
70
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 Responder acertadamente o examen de preguntas curtas e/ou tipo test.
Considerarase superada a proba se se acerta máis do 50% das preguntas.
10
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Responder acertadamente a cuestions prácticas mediante razoamento e aplicación do corpo conceptual da materia, nas probas prácticas que correspondan. 20
 
Observacións avaliación

Os alumnos presenciais terán asistencia obrigatoria que se valora tendo en conta a involucración do alumnado nas sesións presenciais e na resolución dos problemas expostos.

Os alumnos online deberán participar activamente e razoada nos debates e foros que se poidan expor, así como a realización de tarefas colaborativas, tutorías virtuais, etc...


Fontes de información
Bibliografía básica Quentin W. Fleming and Joel M. Koppelman ( 2010). Earned Value Project Management - Fourth Edition. Project Management Institute. ISBN: 9781935589082
García García, O. y Serrano Gómez, V (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña. Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos
Sanjurjo, E. (). El puzzle del director del proyecto. Coruña: Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos
Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.
Project Management Institute (2017). PMBOK Guide sixth Edition. Pennsylvania: PMI
Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley & Sons
Paul C. Dinsmore y Jeannette Cabanis-Brewin (). The AMA Handbook of Project Management. ISBN: 0814415423 / 0-8144-1542-3

Bibliografía complementaria Gómez Gutiérrez, Juan Antonio (2017). Excel 2016 avanzado. RA-MA EDITORIAL
Angulo Aguirre, Luis (2018). Planificación con Project 2016-1. MArcombo
Gil Gambarte, Luis Ángel (2016). Project 2016. Ediciones Anaya Multimedia
Angulo Aguirre, Luis (2018). Seguimiento y control con Project 2016-2. MArcombo
Los alumnos disponen en la biblioteca de la UDC acceso a libros en linea como:
Autores: Gómez Gutiérrez, Juan Antonio
ISBN: 9788499646947 , 9788499646756
Editorial: RA-MA Editorial
Año de Edición: 2017

https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudc/titulos/106498

Tablas dinámicas con Excel 2016
Autores: Burrueco, Daniel
ISBN: 9788499646879 , 9788499647937
Editorial: RA-MA Editorial
Año de Edición: 2016
https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudc/titulos/106524

Excel 2016: paso a paso (2a. ed.)
Autores: Valentin, Handz
ISBN: 9788499643564 , 9788499646619
Editorial: RA-MA Editorial
Año de Edición: 2016
https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudc/titulos/106402

Proyectos con lineamientos del PMI, uso de Project y Excel 2016
Autores: Toro López, Francisco J.
ISBN: 9789587714333 , 9789587714326
Editorial: Ecoe Ediciones
Año de Edición: 2016
https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudc/titulos/126544


Planificación y control de proyectos con MS Project 2016. Caso práctico
Autores: Llamazares Redondo, Francisco - Romero Roldán, José Ramón
ISBN: 9788417513085
Editorial: ESIC Editorial
Año de Edición: 2018
https://elibro.net/es/lc/bibliotecaudc/titulos/123414

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recomendase coñecer adecuadamente o funcionamiento de folla de cálculo e de MS Project.

Durante o curso utilizaranse profusamente ambos programas.

Nabiblioteca do centro encontranse dispoñibles suficientes fontes bibliográficas para o seu aprendizaxe.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías