Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables Código 670526012
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
Correo electrónico
d.garciav@udc.es
Profesorado
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
Martinez Abella, Fernando
Martinez Lage, Isabel
Correo electrónico
d.garciav@udc.es
fernando.martinez.abella@udc.es
isabel.martinez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as distintas solucións construtivas para a integración de sistemas renovables en partes constituíntes do edificio e o seu ámbito urbano AM18
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7
Desenvolver un proxecto de integración de elementos compoñentes dun sistema renovable no edificio ou no seu ámbito urbano. AM18
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Bloque 1.- Introdución ao concepto de integración das EERR no edificio Bases conceptuais
Fases da integración
Alcance do estudio de integración
Bloque 2.- Integración de elementos en cubertas de edificios Elementos integrados en cubertas planas
Elementos integrados en cubertas inclinadas
Bloque 3.- Integración de elementos en fachadas Elementos incorporados á fachada
Elementos incorporados a elementos auxiliares.
Bloque 4.- Integración de elementos no ámbito urbano Pérgolas
Marquesiñas
Muros
Bloque 5.- Exemplos de integración das EERR Edificios residenciales
Edificios terciarios
Urbanizaciones
Bloque 6.- Estudio da integración arquitectónica de sistemas renovables en un edificio público Introdución
Inspección do edificio
Metodoloxía dun estudio
Desenvolvemento do estudio
Selección de solucións técnicas factibles

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 9 6 15
Portafolios do alumno A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 12 18
Traballos tutelados A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 10 15 25
Estudo de casos A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 6 12
Proba de resposta breve A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 1 0 1
Solución de problemas A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 1 0 1
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Durante estas sesións expóñense os conceptos básicos e fundamentos da integración arquitectónica dos elementos integrantes de sistemas renovables nas distintas partes que constitúen o edificio.
Portafolios do alumno O alumno manterá un informe recompilatorio de todos os traballos individuais (como máximo 4) que realizará durante o curso. O traballo recompilatorio de cada alumno entregarase ao final de curso para a súa avaliación.
Traballos tutelados O profesor formulará na aula o estudo dun ou varios casos prácticos, que o alumno terá que desenvolver o traballo seguindo as directrices impartidas na aula, cuxo resultado será reflectido nun documento final que o alumno entregará en forma e prazo ao profesor, para a súa avaliación.
Estudo de casos Analizaranse exemplos de integración arquitectónica de distintos elementos integrantes dos sistemas renovables.
Proba de resposta breve Examen tipo test / respuesta breve
Solución de problemas Resolución de problemas similares aos formulados en clase

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Durante o traballo de taller, o profesor realizará a atención personalizada co obxecto de guiar o alumno no desenvolvemento das distintas fases de deseño ou selección dunha solución construtiva de integración.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Traballos individuais ou en grupo formulados polo profesor para o seu desenvolvemento por parte dos alumnos, nas sesións interactivas. 30
Proba de resposta breve A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Exame tipo test ou de resposta breve 40
Solución de problemas A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Exame práctico no que se propón ao alumno a resolución dun problema similar aos formulados en clase 30
 
Observacións avaliación
Proba obxectiva:
- Examen teórico: consta dunha parte teórica na que se propoñen de 10 a 20 preguntas tipo test ou de resposta breve.
- Examen práctico: a parte práctica será un exercicio similar aos traballos individuais desenvolvidos durante o curso(entrega obrigatoria). Exime con nota en traballos individuais superior a 8.

Asistencia a clase: es obligatoria, solo se permiten dos faltas de asistencia durante el cuatrimestre (a partir de la segunda falta a sesiones prácticas, el alumno pierde el derecho a ser evaluado por curso)

A nota final se calcula según a fórmula:

N= 30% TI + 70% PO (40% teoría + 30% práctica)

TI: Nota media dos traballos individuaís.
PO: Nota media ponderada da proba obxectiva (40% T + 30% P).


Fontes de información
Bibliografía básica José María Fernández Salgado (). Guía completa de la energía solar fotovoltaica. Madrid
Fenercom (). Guía de integración solar fotovoltáica. Madrid
Martín Chivelet, Nuria; Fernández Solla, Ignacio (). La envolvente fotovoltaica en la arquitectura. Madrid

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración/670526011

Materias que continúan o temario
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética/670526025

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías