Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética Código 670526025
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Correo electrónico
juan.luis.perez@udc.es
Profesorado
Martinez Lage, Isabel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Correo electrónico
isabel.martinez@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e implantar as solucións tecnolóxicas máis axeitadas para a rehabilitación enerxética das envolventes AM54
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7
Coñecer e implantar solucións tecnolóxicas para mellorar o rendemento das instalacións térmicas e de iluminación. AM54
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7
Coñecer e aplicar a metodoloxía mais adecuada para realizar unha auditoría enerxética e ambiental do edificio AM54
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM3
CM4
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Introdución á xestión enerxética e ambiental nos edificios Situación actual do sector da edificación
Análise da demanda de enerxía en España
Análise da demanda de enerxía en Galicia
Aspectos básicos da xestión enerxética
Diagnosis energética: Causas del comportamiento ineficiente del edificio Análisis de los datos obtenidos en la auditoría
Determinación de las posibles causas del comportamiento ineficiente
Organización y preparación de los datos
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención na envolvente Catálogo de materiais e solucións construtivas recomendadas. Pontes térmicas, control de condensacións e estanquidade do aire
Recálculo da demanda enerxética en función da solución adoptada
Efectos sobre a demanda enerxética da rehabilitación térmica da envolvente
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas térmicos Mellora do rendemento
Substitución de equipos obsoletos
Técnicas de ventilación con recuperación de enerxía e climatización pasiva
Novas tecnoloxías dispoñibles para os sistemas de produción de calor
Rehabiliatación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas eléctricos Mellora do rendemento lumínico
Mellora do rendemento eléctrico
Solucións tecnolóxicas dispoñibles para o uso eficiente da enerxía eléctrica
Técnicas de uso eficiente da enerxía: Sistemas de regulación e control centralizados Domótica
Sistemas de regulación e control enerxético
Medidas de seguimento do comportamento do edificio na súa vida útil.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 12 12 24
Estudo de casos A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 6 12
Traballos tutelados A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 16 17 33
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor organizará a sesión en tres fases, a primeira introdutoria á materia que se pretende impartir, a segunda expositiva na que se detallan as técnologías e solucións utilizadas na rehabilitación térmica dos inmobles, a última na que se resume o exposto establecendo un intercambio de opinón cos alumnos.
Estudo de casos Durante o curso analizaranse casos prácticos que resultan da aplicación das técnicas de intervención expostas durante as sesións maxistrais.
Traballos tutelados Durante o curso o alumno terá que realizar traballos individuais (máximo 4) e un traballo en grupo (en grupos non superiores a 4 alumnos). Avalíase o contido, a presentación e os resultados obtidos polo alumno en cásolle práctico proposto polo profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Durante a realización dos traballos individuais, o profesor asistirá ao alumno naqueles aspectos nos que se precise asistencia para a resolución dos mesmos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Realizaranse traballos individuais ou en grupo. 100
 
Observacións avaliación
Asistencia obrigatoria a clase.

Fontes de información
Bibliografía básica Jordi Autonell, Josep Balcells, Joan Brossa y Francesc Fornieles (). EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. AMV ediciones
Rey Martínez, J; Velasco Gómez, E. Rey Hernández, JM. (2018). Eficiencia energética de los edificios: Auditorías energéticas. Paraninfo
Richartz, Clemens (). Energy-efficiency upgrades: principles, details, examples. Diaz de Santos
IDAE (). Guía Práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable. Madrid
Morón Bécquer, Pedro (). La directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios: impacto sobre la actividad inmobiliaria. Diaz de Santos

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración/670526011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación II: gran terciario/670526024
Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación I: uso residencial e pequeno terciari/670526023

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías