Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Reofísica de fluídos complexos Código 730495009
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 5
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Ponton , Alain
Correo electrónico
alain.ponton@univ-paris-diderot.fr
Profesorado
Ponton , Alain
Correo electrónico
alain.ponton@univ-paris-diderot.fr
Web
Descrición xeral Esta materia introduce estratexias recentes para a estructuración de materiais duros (nanopartículas, nanocomposites e monolitos jerárquicamente porosos) mediante fluídos complexos. Os fluídos complexos que consideramos son tipicamente: disoluciones de moléculas grandes (por ej. Polímeros) ou estruturas supramoleculares (p. ex. Micelas) en líquidos ordinarios, espumas ou emulsiones. O obxectivo desta asignatura é ilustrar como os conceptos físicos dos fluídos complexos pódense aplicar ao deseño racional de materiais avanzados. Para cada sistema, poñerase o énfasis en: relaciones estrutura/propiedades dos materiais sólidos finais; a estrutura e estabilidade dos fluídos complexos. Preséntanse algunhas técnicas de caracterización específicas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral (mediante Teams)
Traballos tutelados (titorizados vía Teams ou correo electrónico)
Proba obxectiva (online)

*Metodoloxías docentes que se modifican
Prácticas de laboratorio. Sustitúese pola presentación de casos prácticos nas sesións maxistrais e a lectura e discusión de artigos científicos (análise de fontes documentais).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
- Microsoft Teams: Titorización personalizada dos estudantes
- Moodle: Utilizarase como repositorio da documentación facilitada ós estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Sesión maxistral 10% - Avaliación continua mediante a valoración da participación activa e con aproveitamento.
Traballos tutelados 60% - Presentación dos traballos tutelados
Proba obxectiva 20% - Realizarase de forma oral o concluir a exposición dos traballos tutelados
Análise de fontes documentais 10% -Lectura e discusión de artigos de revistas científicas relacionadas coa asinatura.

*Observacións de avaliación: -

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificación.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Esta materia proporciona unha introdución pedagóxica unificada dos aspectos centrais do fluxo e a deformación de fluídos complexos (por ex., materiais fluídos estruturados a distintas escalas). O obxectivo do curso é desenvolver un entendemento físico da reoloxía dos fluídos complexos mediante o ensino de puntos conceptuais importantes, prácticas experimentais básicas e análises de datos. AI1
AI3
BI1
BI2
BI4
BI8
BI12
BI13
BI14
BI21
BI22
CI2
CI4
CI6
CI7

Contidos
Temas Subtemas
1. Conceptos básicos sobre reoloxía e viscoelasticidade. Reoloxía
Viscoelasticidade
2. Reometría. Reometría
3. Reoloxía de medios dispersos. Reoloxía de medios dispersos
4. Aplicacións industriais de materiais complexos. Aplicacións industriais de materiais complexos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 B1 B21 B22 C6 C7 18 18 36
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 20 10 30
Traballos tutelados B12 B14 B21 B22 C2 C4 5 50 55
Proba obxectiva A3 B4 B8 B13 B14 C2 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Proba obxectiva
Descrición
Esta materia proporciona unha introdución pedagóxica unificada dos aspectos centrais do fluxo e a deformación de fluídos complexos (por ex., materiais fluídos estruturados a distintas escalas). O obxectivo do curso é desenvolver un entendemento físico da reoloxía dos fluídos complexos mediante o ensino de puntos conceptuais importantes, prácticas experimentais básicas e análises de datos.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 B1 B21 B22 C6 C7 Avaliación continua a través do seguimento dos traballos dos alumnos en clase, laboratorio e / ou titoriais 10
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 A avaliación continua a través do seguimento dos traballos dos alumnos en clase, laboratorio e / ou titoriais 10
Traballos tutelados B12 B14 B21 B22 C2 C4 Presentación dos traballos tutelados correspondentes os distintos contidos de cada materia. 30
Proba obxectiva A3 B4 B8 B13 B14 C2 Exame ou test obxectivo. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Apuntes e documentación facilitada en clase ou a través do correo electrónico.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol:

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade  de imprimilos.

• En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

• Débese de facer un uso sustentable  dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

• Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase  na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

• Deberanse detectar situacións de discriminación e propoñeranse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías