Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Máster Código 730495016
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 18
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Química
Coordinación
López Beceiro, Jorge José
Correo electrónico
jorge.lopez.beceiro@udc.es
Profesorado
Castro Garcia, Socorro
Díaz Díaz, Ana María
López Beceiro, Jorge José
Nicolas Costa, Gines
Tarrio Saavedra, Javier
Correo electrónico
socorro.castro.garcia@udc.es
ana.ddiaz@udc.es
jorge.lopez.beceiro@udc.es
gines.nicolas@udc.es
javier.tarrio@udc.es
Web
Descrición xeral O alumno realizará un proxecto de investigación aplicando os coñecementos adquiridos nos módulos Reoloxía e Termomecánica.
O Traballo Fin de Máster realízase baixo a dirección conxunta dun profesor da UDC e un da UParis7, na UDC, na UParis7 ou nun organismo público de investigación ou na industria, sendo posible combinar a estancia en varios centros se o director considérao oportuno. Sempre que sexa posible, recoméndase a estancia dos estudantes franceses en España e dos españois en Francia.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de desenvolver un proxecto de investigación baseándose nos coñecementos adquiridos en todos os módulos do máster. AI1
AI2
AI3
AI4
AI5
AI6
AI7
AI8
BI1
BI2
BI3
BI4
BI7
BI8
BI9
BI10
BI11
BI12
BI13
BI14
BI17
BI18
BI19
BI21
BI22
CI2
CI4
CI6
CI7
CI8
CI9

Contidos
Temas Subtemas
Proxecto de investigación aplicando os coñecementos adquiridos nos módulos Reoloxía e Termomecánica. Elaboración e presentación do TFM

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B17 B18 B19 B21 B22 C2 C4 C6 C7 C8 C9 265 157 422
Presentación oral B4 C2 C6 C8 8 0 8
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Investigación (Proxecto de investigación) O alumno aplicará as competencias adquiridas (coñecementos e técnicas)ao longo do programa para a resolución de problemas concretos no ámbito da investigación. Por outra banda, a plasmación dos resultados obtidos nun documento, permite que o alumno estruture a información obtida, compárea con datos bibliográficos e sexa capaz de cotejarla e avaliala.
Presentación oral A exposición do Traballo Fin de Máster ante un tribunal confire ao alumno a capacidade de preparar a defensa dun proxecto, expolo publicamente de forma clara e concisa e defendelo sobre a base dos coñecementos propios ou as experiencias alleas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
Orientacións e aclaración de dúbidas que xurdan durante a elaboración do TFM.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B4 C2 C6 C8 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan. 50
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B17 B18 B19 B21 B22 C2 C4 C6 C7 C8 C9 O alumno entregará un informe escrito do seu proxecto. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Todas as recomendadas no resto de materias do Máster, así como artigos científicos relacionados coa temática do TFM.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 
• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático 
• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos 
• En caso de ser necesario realizalos en papel:
- Non se empregarán plásticos 
- Realizaranse impresións a dobre cara. 
- Empregarase papel reciclado. 
- Evitarase a impresión de borradores.
Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural 


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías