Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Contabilidade, Planificación e Control de Custos Código 730496225
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.bouzaf@udc.es
Profesorado
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Munín Doce, Alicia
Correo electrónico
sonia.bouzaf@udc.es
a.munin@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta asignatura se abarca a contabilidade, tanto financieira como de costes, necesaria para poder evaluar os proxectos no ámbito naval e que permita asimesmo definir unha planificación estratéxica acorde coa situación económica-financieira da empresa.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Coñecemento da contabilidade financieira da empresa marítima e naval. CM7
- Capacidade para a planificación e organización de proxectos navais e da súa producción. CM7
- Coñecemento dos sistemas de control de custos na construcción e reparación naval. CM7
- Capacidade para avaliar proxectos de investimento na construcción e reparación naval. CM2
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Boque I: Contabilidade Tema 1. A contabilidade financieira.
Tema 2. A contabilidade analítica e de custos.
Tema 3. Avaliación económica de proxectos de investimento.
Bloque II: Xestión de proxectos Tema 4. Planificación e control de proxectos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas C7 11.5 29 40.5
Traballos tutelados C2 0 20 20
Proba obxectiva C7 4 0 4
Sesión maxistral C2 16 31 47
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Presentaranse e resolverán casos prácticos que servirán para afianzar os contidos prácticos do programa.
Traballos tutelados Ao longo do curso proponse un ou varios traballos que requiren o seguimento por parte da profesora.
Proba obxectiva Consistirá nun exame composto por preguntas de teoría e exercicios prácticos que valorarán a adquisición dos coñecementos da materia.
Sesión maxistral A metodoloxía da parte teórica son as sesións maxistrais. Na exposición dos temas recorrerase ás explicacións do profesor. Durante as clases expoñeranse as ideas esenciais do programa e exporanse nalgúns casos diversas cuestións para fomentar a reflexión e o diálogo entre os estudantes. Terase en conta a asistencia ás mesmas e a participación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
En canto aos traballos propostos ao longo do curso, a profesora guiará ao alumno no desenvolvemento dos mesmos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas C7 Exporanse problemas que os alumnos de forma individual deberán entregar. 10
Traballos tutelados C2 Exporanse un ou varios traballo/s para facer en grupos de máximo 4 persoas. 20
Proba obxectiva C7 Proba que contendrá tanto preguntas de teoría como exercicios prácticos. 70
 
Observacións avaliación

O "alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia" comunicará o inicio do curso a súa situación á profesora da materia, según establece a normativa da UDC.O sistema de avaliación será o mesmo que para o resto de alumnado.

As notas dos traballos tutelados e da solución de problemas manténse para a 2º oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica Requena Rodríguez, José María. (2008). Contabilidad interna : (contabilidad de costes y de gestión) : cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. Ariel
Velasco Sánchez, Juan (2013). Gestión de proyectos en la empresa : planificación, programación y control. Pirámide
Mª Teresa Soler Cantalapiedra (2013). Plan general de contabilidad y plan general de contabilidad de pymes. Aranzadi

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir unnha contorna inmediata sustentable e cumplir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sin necesidade de imprimilos.
  3. De ser necesario realizalos en papel:
  • Non se empregarán plásticos.
  • Realizaranse impresións a doble cara.
  • Empregarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías