Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Climatización e Refrixeración Código 730496226
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Arce Ceinos, Alberto
Correo electrónico
alberto.arce@udc.es
Profesorado
Arce Ceinos, Alberto
Correo electrónico
alberto.arce@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura proporciona os fundamentos necesarios para o de seño de sistemas térmicos tanto en procesos industriais como en edificios. Algúns dos conceptos específicos que se tratan son ciclos e sistemas de refrixeración, principios de psicrometría, procesos e aplicacións, cargas de frío e calefacción en edificios, confort térmico, e calidad de aire.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Psicrometría, Sistemas de Climatización, Sistemas de Refrigeración AP4
BM2
BM3
BM5
CM2
CM3
CM7

Contidos
Temas Subtemas
0 Os temas seguintes desenrolan os contidos establecidos nas fichas da Memoria de Verificación que son: (i) Revisión de termodinámica y transferencia de calor. (ii) Introducción al análisis energético de sistemas térmicos. (iii) Intercambiadores de calor: diseño y simulación. (iv) Fundamentos de psicrometría y aplicaciones: industriales (secado), confort térmico y climatización. (v) Sistemas frigoríficos. (vi) Ciclos motores a vapor y de aire. (vii) Introducción a las técnicas de optimización y simulación de sistemas térmicos.
1 Revisión Termodinámica
Transferencia de calor
2 Introducción ao análisis exergético de sistemas térmicos Balance de exergía
Sistemas abertos
3 Intercambiadores de calor Diseño
Simulación
4 Fundamentos de psicrometría e aplicaciones industriales.
Secado
Confort térmico e climatización
5 Sistemas frigoríficos Refrixerantes
Ciclo de compresión de calor
Coeficiente de rendemento
Bomba de calor
6 Ciclos motores a vapor e aire Ciclo Rankine
Ciclo Brayton
7 Introducción ás técnicas de optimización e simulación de sistemas térmicos
Optimización
Simulación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 12 35 47
Solución de problemas A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 15 46.5 61.5
Proba obxectiva A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral con axuda de material audiovisual para explicar os fundamentos de cada tema
Solución de problemas Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuales e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudiantes, ca finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaje
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Tutorías e consulta en correo electrónico

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 Proba escrita 20
Proba obxectiva A5 B2 B3 B5 C2 C3 C7 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa. 80
 
Observacións avaliación
Prueba escrita e entrega de problemas resoltos:
A entrega de problemas resoltos e obligatoria para superar a materia. Consensuándose co profesor a avaliación pode consistir so na proba obxectiva.
A proba escrita consiste en tres ou cuatro exercicios nos que o alumno deberá resolver problemas similares aos resoltos na aula polo profesor e aos que se incluyen os boletíns de problemas de cada tema.
Á proba poderá levarse a cabo con material de consulta e será duns 210 minutos de duración.

Alumnos baixo dispensa académica: A avaliación consiste únicamente na proba escrita

Fontes de información
Bibliografía básica Eastop & Maconky (). Applied thermodynamics for Engineering and Technologists.
Moran y Shapiro (). Fundamentos de termodinámica técnica.
Incropera, F. P. y DeWitt, D. P. (). Fundamentos de transferencia de calor.
Stoecker y Jones (). Refrigeration and air condictioning.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Máster/730496216

Observacións
“Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenido y cumplir con el objetivo de la acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” del "Plan de Acción Green Campus Ferrol": La entrega de los trabajos documentales que se realicen en esta materia: • Se solicitarán en formato virtual y/o soporte informático • Se realizará a través de Moodle, en formato digital sin necesidad de imprimirlos • En caso de ser necesario realizarlos en papel: - No se emplearán plásticos - Se realizarán impresiones a doble cara. - Se empleará papel reciclado. - Se evitará la impresión de borradores. • Se debe de hacer un uso sostenible de los recursos y la prevención de impactos negativos sobre el medio natural • Se debe tener en cuenta la importancia de los principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales • Se incorpora perspectiva de género en la docencia de esta materia (se usará lenguaje no sexista, se utilizará bibliografía de autores de ambos sexos, se propiciará la intervención en clase de alumnos y alumnas…) • Se trabajará para identificar y modificar prejuicios y actitudes sexistas, y se influirá en el entorno para modificarlos y fomentar valores de respeto e igualdad. • Se deberán detectar situaciones de discriminación y se propondrán acciones y medidas para corregirlas.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías