Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Patoloxía xeral Código 750G02008
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Vidan Martinez, Luciano
Correo electrónico
l.vidan@udc.es
Profesorado
Vidan Martinez, Luciano
Correo electrónico
l.vidan@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as formas comúns de enfermar do organismo A4
Recoñecer as consecuencias sobre a función de órganos e sistemas dos diferentes procesos patolóxicos. B1
B3
B13
Describir as manifestacións secundarias as alteracións de órganos e sistemas; e coñecer cómo evalualas A4
B3
B13
B19
Recoñecer os obxectivos e plans de intervención terapéutica das enfermidades. B13
B14
B19
C6
Coñecer a semioloxía médica A4
B19
Coñecer as patoloxías sistémicas con repercusions no pe A4
B19

Contidos
Temas Subtemas
Unidade Didactica I: Patoloxía xeral

Tema 1. Concepto de Patoloxía. Saude e enfermidade.
Tema 2. Manifestacións clínicas das enfermidades. Dolor. Febre.
Tema 3. Patoloxía inducida por axentes externos: tóxicos, microorganismos, factores ambientais
Tema 4. Xenética médica.
Tema 5. Inmunoloxía clínica.
Tema 6. Principios xerais das enfermidades infecciosas.
Tema 7. Principios xerais das enfermidades neoplásicas
Unidade didáctica II: Patología Sistémica
TEMA 8. Patoloxía do aparello dixestivo: deglución, ulcus, alteracións do tránsito intestinal. Síndrome de malabsorción.
Tema 9. Bases fisiopatolóxicas do sistema respiratorio. Signos e síntomas da patoloxía pulmonar e pleural. Grandes síndromes de la patoloxía pulmonar e pleural. Insuficiencia respiratoria ea s súas consecuencias
TEMA 10 Manifestacións da patoloxía do corazón. Semioloxías arterial, venosa e linfática . Grandes síndromes cardiocirculatorios. Insuficiencia cardíaca. Arterioesclerosis..
TEMA 11. Patoloxía do sistema nefrourinario: semioloxía renal e das vías urinarias. Grandes síndromes.
TEMA 12. Patoloxía do sistema nervioso. Semioloxía y patoloxía do sistema nervioso. Grandes síndromes do sistema nervioso: da función motora, síndromes de primeira e segunda neurona motora. Patoloxía da coordinación motora. Patoloxía extrapiramidal. Patoloxía da sensibilidade xeral e trastornos sensoriais. Alteración das funcións cerebrais superiores. Patoloxía do sistema nervioso autónomo.
TEMA 13. Patoloxía osteoarticular: lesións articulares e óseas. Artrose, artrite. Trastornos do remodelamento óseo.
TEMA 14. Trastornos endocrino- metabólicos. Grandes síndromes. Diabetes mellitus.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 B3 21 21 42
Seminario B1 B19 5 15 20
Proba mixta A4 C6 5 18 23
Traballos tutelados B13 0 25 25
Presentación oral A4 B3 B14 10 20 30
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral exposición dos diferentes temas promovendo a discusión
Seminario sesións de discusión de temas ca fin de aclarar dudas dos puntos claves de cada tema
Proba mixta avalicións dos diferentes temas co preguntas cortas e resolución de problemas
Traballos tutelados realización de traballos en grupo de temas sinalados polo profesor
Presentación oral exposición dos diferentes traballos tutelados

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
asesoría os alumnos de recomendacións sobre cómo realizar os traballos e búsquedas bibliográficas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A4 C6 avaliación con preguntas cortas e resolución de problemas. deberá superar o 50 % do examen. 80
Traballos tutelados B13 realización de traballos tutelados 10
Presentación oral A4 B3 B14 exposición dos traballos tutelados 10
 
Observacións avaliación

As cualificacións dos traballos tutelados e da sua exposición, so computarán na cualificación final, se se supera o 50% da cualificación da proba mixta. No caso de non presentarse ou non superar a proba mixta na primeira oportunidade, as cualificacións dos traballos tutelados e a sua presentación, computarán nas seguintes oportunidades se se supera o 50% da calificación da proba mixta.
A cualificación de Non Presentado, outorgarase no caso de que non se presente á proba mixta ou non realice os traballos tutelados e a sua presentación.
A cualificación de Matricula de Honra, dado o seu caracter graciable, concederase automaticamente ao alumnado que obteña 10 na cualificación media da materia. De haber mais alumnos/as con esa cualificación que matriculas se poidan outorgar pola cota oficial establecida, convocaranse a todos eles para a realización dunha proba específica de desempate. A proba consistirá nun novo exame de caracteristicas similares ás da proba mixta. O exame fixaráse en data e hora de acordo cos interesados.
Alumnado en matrícula parcial. O alumnado en matricula parcial debe de comunicalo obrigatoriamente ao profesor responsable da materia ao comenzo do curso. Para este alumnado é obrigatorio a realización do 100% dos traballos tutelados.
Oportunidade adiantada de avaliación. O alumnado que se atope nos supostos recolleitos na normativa de xestión académica da UDC, disporá desta opción para superar a materia mediante unha proba escrita de características similares á a recollida no proceso de avaliación que terá un peso do 100% da cualificación final.


Fontes de información
Bibliografía básica Castro del Pozo, Sisinio (2003). Manual de patología general : etiología-fisiopatología. Masson, S.A
Pérez Arellano, J.L. y Castro del Pozo, S (2006). Manual de Patología General. 6ª. ed. . Masson;
GARCIA-CONDE J., MERINO SANCHEZ J., GONZALEZ MACÍAS (2000). Patología general. Semiología clínica y fisiopatología. Mac- Graw- Hill. Interamericana
Farreras Valentí, P. y Rozman, C (1997). Tratado de Medicina Interna.. Salvat Ediciones

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Farmacoloxía/750G02009
Dermatoloxía/750G02026

Materias que continúan o temario
Anatomía humana xeral/750G02001
Fisioloxía xeral/750G02003

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías