Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Formación. información e negociación en materia de prevención de riscos laborais. Código 760482005
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Psicoloxía
Coordinación
Reig Botella, Adela Milagro
Correo electrónico
adela.reig@udc.es
Profesorado
Reig Botella, Adela Milagro
Correo electrónico
adela.reig@udc.es
Web
Descrición xeral La información y la formación en prevención de riesgos laborales, son elementos esenciales de la actividad preventiva, con objetivos marcados tanto a corto como a largo plazo, herramientas fundamentales para fomentar una auténtica cultura preventiva y facilitar la integración de la Prevención en la empresa en todos los niveles, con un fin común, conseguir una mejor calidad de vida.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
No se realizan cambios en los contenidos de la materia.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Análise de fontes documentais (computa na avaliación).
- Traballos tutelados (computa na avaliación)
- Sesión maxistral (computa na avaliación).
- Atención personalizada
*Metodoloxías docentes que se modifican
- Proba mixta: se suprime la prueba mixta y se sustituye por Resumen.

3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer seguimento dos traballos tutelados.
- Teams: Horas de tutoría establecidas en el 1º y 2º cuatrimestre, en caso de no poder el alumno asistir a estas horas, se acordará la realización de la tutoría con el alumno en otro momento.
-Moodle: Segundo a necesidade do alumnado. Dispoñen de foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias.

4. Modificacións na avaliación
-Análise de fontes documentais: 20. Utilización de documentos audiovisuais/bibliográficos.
- Traballos tutelados: 50. Traballo autónomo do alumno realizando actividades, seguimiento de ese aprendizaje por el profesor.
Realización dun traballo relacionado coa materia e presentación del mesmo con power-point.
Se valorará:
* A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
* A profundidade do contido.
* O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
* A presentación e a clariade da exposición.
-Sesión maxistral: 10. Introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
*Resumo: 20. Recurso óptimo para facilitar a comprensión do texto e a concentración persoal sobre o material obxecto de estudo.
Resumen de los contenidos de los Temas 5 y 6 material entregado al alumno en la plataforma de teleformación Moodle.

*Observacións de avaliación:
- As referencias ao cómputo da asistencia, que só se realizará respecto das sesión que houbo
presencial ate o momento no que se suspendeu a actividade presencial.

Se suprime la prueba mixta final y se sustituye por un resumen de los contenidos de los Temas 5 y 6 (Resumo). Se seguirá el sistema de evaluación continua. Todas las actividades se presentarán por correo electrónico (adela.reig@udc.es) no más tarde de la fecha establecida en el calendario oficial para la primera oportunidad de esta asignatura.
*Los alumnos con matrícula a tiempo parcial, para obtener el apto, deberán entregar en el mismo correo electrónico todas las actividades interactivas que figuran en la plataforma Moodle. En caso de no hacerlo, la calificación será No Presentado.
En la segunda oportunidad se seguirá este mismo sistema de evaluación descrito para la primera oportunidad.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
No se realizan cambios en la bibliografia da materia.

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coordinar as actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter xeral, a todos os niveis, e nas materias propias da súa área de especialización. AP5
Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais. AP1
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. BP1
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. BP2
Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. BP3
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. BP4
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo. BP5
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. CM3

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Formación. Introducción 1.1.La enseñanza y el aprendizaje.Planificación Didáctica.
1.2. Análisis de necesidades y definición de objetivos
1.3. La formación del trabajador adulto.
Tema 2.- Formación. Metodología 2.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.Introducción.Metodología tradicional y activa.Clasificación de los métodos.
2.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. Dinámica de Grupo. Técnicas de grupo.Clasificación de las técnicas de grupo.Técnicas en las que participa activamente el grupo.
2.3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.La enseñanza programada.Medios audiovisuales.
Tema 3.- Formación. Motivación, Comunicación y Verificación 3.1. MOTIVACIÓN.Naturaleza y funciones de la motivación.Tipos y estrategias prácticas de motivación.Fuentes y técnicas de motivación.
3.2. LA ENSEÑANZA COMO COMUNICACIÓN.Modelos de comunicación.Teoría de la información.La transmisión de información.El lenguaje.
3.3. Verificación del aprendizaje
3.4 Plan de Formación de la Empresa
Tema 4.- Formación.Información y Negociación. Modelos organizacionales 4.1. Modelos organizacionales
4.2. El Mando
4.3. El liderazgo
4.4. La Información
4.5. La Comunicación
4.6. La Motivación
Tema 5.- La Negociación 5.1. Objetivos de la negociación. Estratégica y Táctica.
5.2. La habilidad en la negociación
5.3. Preparación previa:fin, escenarios posibles, técnicas,.
5.4. Argumentos y objeciones, ventajas e inconvenientes desde ambos puntos de vista.
Tema 6.- Formación, Información y Negociación para la Prevención de Riesgos Laborables 6.1 Formación, información y negociación en las normas de Prevención de Riesgos laborales.
6.2 Organismos participantes. Posibles escenarios previstos y normativa de actuación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 B2 B5 C1 C4 C5 C6 C7 C8 18 20 38
Proba mixta A1 A5 B1 B3 B4 C1 2 0 2
Análise de fontes documentais B1 B5 C3 2 5 7
Traballos tutelados A1 A5 B2 B5 C1 C3 C4 C5 4 20 24
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
Análise de fontes documentais Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.
Traballos tutelados Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de contidos de carácter teórico ou práctico.


Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Traballos tutelados
Descrición
Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de contidos de carácter teórico ou práctico.

Se establecerán unas horas de la materia destinadas a consultas individualizadas de los alumnos en el despacho del profesor.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais B1 B5 C3 Utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico. 20
Proba mixta A1 A5 B1 B3 B4 C1 Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

A: Test entre 20 y 25 preguntas, con 3 alternativas de resposta, das que unha é correcta.
Las respuestas incorrectas penalizarán.

O tempo máximo para a realización da proba será de 60 minutos.
La prueba se celebrará o día sinalado pola Xunta da Facultade.
40
Sesión maxistral A1 A5 B2 B5 C1 C4 C5 C6 C7 C8 Se valorará la asistencia a las sesiones y el grado de participación de los estudiantes. La exposición oral se complementará con el uso de medios audiovisuales e introducción de preguntas dirigidas a los estudiantes con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. 10
Traballos tutelados A1 A5 B2 B5 C1 C3 C4 C5 Se trata de promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿ cómo hacer las cosas?.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.
30
 
Observacións avaliación

A)Todos los estudiantes tienen que tener entregadas todas las actividades, antes del examen, para así poder ser evaluados.

La nota de la parte interactiva de Xuño se guardará para la convocatoria de Xullo.

En segunda y sucesivas matrículas no computarán las calificaciones de la parte interactiva de los cursos anteriores.

La calificación de No Presentado se otorgará en el caso de que no se presente a la prueba mixta.


 B)Para aquellos alumnos que por causas justificadas no puedan asistir regularmente a clase, el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
El alumno se tendrá que poner en contacto con el profesor responsable de la asignatura. 

C)La calificación de matrícula de honor, dado su carácter graciable, se concederá automáticamente al alumnado que obtenga un 10 en la calificación media de la materia. De darse el caso de que haya más alumnos/as con esa calificación que matrículas se puedan otorgar por la cuota oficial establecida, se convocará a todos los alumnos/as para la realización de una prueba específica de desempate, prueba que consistirá en un nuevo examen de características similares a las de la prueba mixta, examen que se fijará en fecha y hora de acuerdo con los interesados/as.
En caso de no existir ningún alumno/a con calificación de 10, todo el alumnado que obtenga una calificación media superior a 9.0 requisito básico para optar á matrícula de honra, podrá optar a matrícula de honor después de solicitarlo al profesor y mediante la superación de la prueba anteriormente descrita.

En el caso de que no existan solicitudes expresas de opción a matrícula, el profesor se reserva la potestad de otorgarlas en aquellos casos que, cumpliendo el requisito mínimo, pudieran ser merecedores de matrícula por la aptitud y la actitud mostradas durante el desarrollo de la materia.
 

D) Para el alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: el alumno debe comunicarlo obligatoriamente al profesor responsable de la materia al inicio del curso. El alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final escrita, en las fechas señaladas por la Junta de Facultad. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos. 

E) Oportunidad adelantada de evaluación: El alumnado que se encuentre en los supuestos recogidos en la normativa de gestión académica de la UDC dispondrá de esta opción para superar la materia mediante una prueba escrita de características similares a la recogida en el proceso de evaluación. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.

Fontes de información
Bibliografía básica Redorta, A. (2011). Cómo analizar los conflictos: la tipología de conflictos como herramienta de mediación. Barcelona: Paidós
Puchol, L. (2005). El libro de la negociación. Madrid: Díaz de Santos
Arias García, Matilde y otros (). Formación para la Prevención. Madrid:INSHT
Llacuna et al. (2014). Formar, comunicar y negociar. Aplicación a la prevención de riesgos laborales. Barcelona:UOC
Munduate, L. y Medina, F.J. (2014). Gestión del conflicto, negociación y mediación. Madrid:Pirámide
Fisher, R. y Shapiro, D. (2008). Las emociones en la negociación. Cómo ir más allá de la razón en la planificación y desarrollo de las negociaciones.. Barcelona: Granica
Vida Soria, J. et al. (2010). Manual para la formación en prevención de riesgos laborales. Valladolid: Lex nova
Calcaterra, A. (2018). Mediación estratégica. Barcelona: Gedisa
Harvard Business Essentials (2004). Negociación. Una guía para directivos ocupados.. Madrid: Pirámide
Thomas, J. (2006). Negociar para ganar. Cómo conseguir siempre el mejor acuerdo. Barcelona: Gestión 2000
Ovejero Bernal, A. (2004). Técnicas de negociación. Madrid: McGraw-Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Convén a asistencia ás aulas, a realización de todas as actividades que se planifiquen nestas e a participación nos actos tanto académicos como non académicos, organizados polos docentes que imparten a materia como pola propia Facultade de Ciencias do Traballo, sen prexuízo da asistencia a actos organizados por outras institucións. En aras a contribuír cun medio ambiente responsable, desde esta materia pretendese contribuír, non utilizando máis que o papel imprescindible, no caso de los examines e algúns traballos de importancia, todo o demais realizarase por medios telemáticos. A materia impartirase baixo un ángulo de xénero, para que o alumno estea sensibilizado coa igualdade.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías