Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Mecanismos de xeración da variación xenética Código 610441005
Titulación
Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Coordinación
Gonzalez Tizon, Ana Maria
Correo electrónico
ana.gonzalez.tizon@udc.es
Profesorado
Gonzalez Tizon, Ana Maria
Vila Sanjurjo, Antón
Correo electrónico
ana.gonzalez.tizon@udc.es
anton.vila@udc.es
Web http://cie48.udc.es
Descrición xeral Pretende profundizar en el conocimiento de los diversos mecanismos que generan la variación genética, tanto en el aspecto de sus bases moleculares como en el de su impacto sobre los genomas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Capacidade de utilizar ferramentas Bioinformáticas a nivel de usuario
A6 Capacidade de comprender o funcionamento celular a través da súa organización estrutural, sinalización bioquímica, expresión génica e variabilidade xenética
A11 Capacidade de comprender a estrutura, función e evolución dos xenomas e aplicar as ferramentas necesarias para o seu estudio
A12 Capacidade para comprender, detectar e analizar a variación xenética, coñecer os procesos de genotoxicidad e as metodoloxías para a súa avaliación, así como realizar estudos de diagnóstico e risco xenético
A13 Capacidade para integrarse profesionalmente en servizos do sector sanitario, farmacéutico, veterinario, produción animal, biotecnoloxía ou industrias do sector da alimentación
B1 Capacidade de análise e síntese de problemas biolóxicos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
B2 Capacidade de toma de decisións para a resolución de problemas: que sexan capaces de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos na formulación de problemas biolóxicos e a busca de solucións

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Lectura comprensiva de textos científicos relacionados con las materias del módulo Capacidad de exponer el estado actual del conocimiento dentro de este campo Capacidad crítica de valoración de hipótesis e interpretación de resultados Comprensión de la estructura y funcionamiento celular desde una visión interdisplinar en la que convergen la Biología Celular, la Citología clásica, la Genética y la Biología Molecular Comprensión de los procesos bioquímicos y fisiológicos que permiten la señalización entre células y con elementos estructurales, así como los aspectos causantes de patologías relacionadas con alteraciones de la señalización celular y las herramientas utilizadas para su estudio Conocer las técnicas experimentales para acceder al estudio de los mecanismos moleculares de regulación de la expresión génica así como las maquinarias moleculares implicadas y sus sistemas de regulación Conocer las características de las proteínas y complejos implicados en la regulación de la expresión génica, su interacción con el material genético y las reacciones enzimáticas que modulan su actividad Conocer los mecanismos causantes de variabilidad genética AI3
AI6
AI11
AI12
AI13
BI1
BI2

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Variación xenética: a mutación
Variación xenética e o seu significado.
Natureza e consecuencias das mutacións
Reordenacions cromosómicas.
Tasas de mutación.
A reversión a a supresión.
Tema 2. ADN móvil Abundancia en los genomas.
Clasificaciones de los elementos transponibles. Proliferación.
Evolución modular. Impacto sobre los genomas. Domesticación.
Tema 3. Procesos de recombinación. Tasas de recombinación.
Conversión génica.
Dimorfismo sexual de la tasa de recombinación, entrecruzamiento y conversión génica.
Conversión génica sesgada.
Tema 4. Evolución del pensamiento científico al respecto del origen de la variabilidad genética. La aportación de Woese. Evolución celular: el camino “bacheado” a “quien se sabe donde”. Historia del pensamiento evolutivo. Estado de la Microbiología (y la Virología) durante la mayor parte del siglo XX. Carl Woese. LUCA. Generación de variabilidad genética en los comienzos de la vida.


Tema 5. La evolución microbiana en la era de la genómica. La turbulenta dinámica de la evolución microbiana. Conceptos malditos de la genética clásica: ¿Elementos genéticos con sabor lamarckiano? Conceptos malditos de la genética clásica: ¿Evolución de evolvabilidad?

Tema 6. El misterioso mundo de los virus. ¿Están vivos los virus? Evolución de los virus y de los replicones virales. Modelos de dinámica de poblaciones virales

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A11 A12 A13 B1 10 20 30
Proba de resposta múltiple B1 B2 2 0 2
Análise de fontes documentais A3 A6 A11 A12 B1 4 8 12
Traballos tutelados A3 A6 A11 A12 B1 0 10 10
Prácticas de laboratorio A3 A11 10 10 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral En cada clase expoñeranse contidos sobre diferentes aspectos do temario
Proba de resposta múltiple Proba escrita na que se tratará calquera aspecto abordado na docencia teórica e práctica
Análise de fontes documentais Presentación e discusión (en inglés) de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos relacionados coa materia.
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio -amplificación por medio de PCR de ADN mitocondrial de Drosophila buzzatti
- electroforésis dos produtos de PCR
-Traballos con ferramentas bioinformáticas para a análise dos produtos de PCR e para a súa utilización na ensamblaxe do xenoma mitocondrial de Drosophila buzzatti

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
Los estudiantes podrán acudir a las tutorías de los profesores en aquellos horarios previamente establecidos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A3 A11 Valorarase a asistencia ás sesións prácticas e a execución dos exercicios propostos polo profesor. Para o seguemento e avaliación do aprendizaxe, os alumnos haberán de elaborar e presentar un caderno de prácticas. Nesta actividade avaliarase a adquisición da competencia A5. 15
Proba de resposta múltiple B1 B2 Test de resposta múltiple sobre os contenidos teóricos e prácticos. Cando menos o 50% da proba será en inglés. Nesta actividade avaliarase a adquisición das competencias A5, A9, A16. 70
Traballos tutelados A3 A6 A11 A12 B1 Elaboración e defensa de monografías sobre temas seleccionados polo profesor. Nesta actividade avaliarase a adquisición das competencias A9 e A16. 15
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Gibson, G. (2009). A primer of genome science. Sinauer Associates
E.C. Friedberg et al. (2006). DNA repair and mutagenesis. Second edition. ASM Press
Weiner, M. P., Gabriel, S., and Claibo, J. (2007). Genetic variation: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press
Meyers, R. A. (2007). Genomics and genetics: from molecular details to analysis and techniques. Wiley-VCH
N L Craig et al. (2002). Mobile DNA II. ASM Press

Bibliografía complementaria R Scott Hawley, MY Walker (2003). Advanced genetic analysis. Finding meaning in a genome. . Blackwell Publishing
Hartl, D. L. (2009). Genetics: analysis of genes and genomes. Jones and Bartlett
Watson et al. (2004). Molecular Biology of the gene. Fifth edition. Pearson-Cummings
J. M. Coffin et al. (1997). Retroviruses. Cold Spring Harbor Laboratory Press


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xenómica/610441014
Xenética Humana/610441016
Toxicología Xenética/610441017

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías