Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proteómica Código 610441013
Titulación
Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular , Celular e Xenética
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Departamento profesorado máster
Coordinación
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Correo electrónico
esper.cerdan@udc.es
Profesorado
,
Calamia , Valentina
Cerdan Villanueva, Maria Esperanza
Fernández Puente, Patricia
Ruiz Romero, Cristina
Correo electrónico
l.lourido@udc.es
esper.cerdan@udc.es
patricia.fernandez.puente@udc.es
cristina.ruiz.romero@correo.udc.es
Web
Descrición xeral Coordina María Esperanza Cerdán Villanueva (esper.cerdan@udc.es)

PENDIENTE DE INCLUIR POR LOS SERVICIOS DE GADU LOS SIGUIENTES PROFESORES DEL INIBIC:
Dr. Fco. Javier Blanco García (Francisco_Blanco@canalejo.org)
Dra. Cristina Ruis Romero (crisruiz@canalejo.org)
Dra. Valentina Calamia


En esta materia se pretende formar al alumno para
.-Comprender las técnicas básicas de trabajo en proteómica
.-Obtener y manejar muestras de proteínas
.-Conocer las técnicas para la separación y detección masiva de las proteínas
.-Comprender métodos de análisis de datos proteómicos a gran escala
.-Conocer las aplicaciones de la proteómica en investigación básica, aplicada y clínica
.-La lectura y comprensión crítica de publicaciones científicas del campo de la
proteómica
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidade de utilizar técnicas e instrumentos habituais na investigación biolóxica celular e molecular: que sexan capaces de manexar as técnicas e protocolos así como comprender as potenciais das mesmas, os seus usos e aplicacións
A3 Capacidade de utilizar ferramentas Bioinformáticas a nivel de usuario
A9 Capacidade de comprender a estrutura, e función das proteínas a nivel individual e da proteómica, así como das técnicas necesarias para analizaras e estudar as súas interaccións con outras biomoléculas
B1 Capacidade de análise e síntese de problemas biolóxicos en relación coa Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
B3 Capacidade de xestión da información: reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes, obter conclusións e emitir informes razoados sobre cuestións científicas e biotecnolóxicas

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
En esta materia se adquieren conocimientos y competencias relativos a la extracción, purificación y caracterización de proteínas a partir de sistemas biológicos AI1
AI3
AI9
BI1
BI3

Contidos
Temas Subtemas
Proteomica O concepto de proteomica e as súas aplicacións. Preparación de extractos de proteínas e
solubilização de proteínas.
Proteômica por electroforese bidimensional. Manipular programas de bioinformática proteômica bidimensionais.
Identificación e caracterización de proteínas en micro-escala.
Proteômica expresión diferencial xel DIGE. A expresión da proteína ea proteína de fichas. Identificación de proteínas por fingerprinting masa peptídico.
Espectrometría de masa en tándem (MS / MS):
secuenciación de péptidos.
As bases de datos e programas de busca para
asistida identificación de proteínas por MS.
Proteômica expresión diferencial sen
xel: ICAT, iTRAQ, SILAC.
Aplicacións da proteômica na área de
Biomedicina.
O proteoma humano.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 9 18 27
Prácticas de laboratorio A1 A3 A9 B1 B3 9 0 9
Proba obxectiva A1 A3 A9 B1 B3 2 37 39
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Maxistral exposición de temas e conceptos do profesor
Prácticas de laboratorio Acceso as técnicas e aparellos da unidade de proteómica.
Proba obxectiva Examen sobre los conceptos de la materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Descrición
Os alumnos con dedicación a tempo parcial ou con dispensa de presencialidad deberan contactar cos profesores da materia a principio de curso para establecer un calendario de actividades que permitan adquirir e avaliar de forma complementaria as competencias da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A9 Asistencia e participacion
15
Prácticas de laboratorio A1 A3 A9 B1 B3 Asistencia e participacion
15
Proba obxectiva A1 A3 A9 B1 B3 Sirve para evaluar conocimientos e competencias 50
 
Observacións avaliación

Avaliación global.  Os alumnos con dedicación a tempo
parcial ou con exención de asitencia poderán optar por ser avaliados
nesta modalidade se non reúnen as condicións para avaliación continua.


Fontes de información
Bibliografía básica

Se especifican en Moodle junto co resto dos materiais a utilizar.

Bibliografía complementaria

Se especificarán en la aplicación de la materia


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías